Skip to main content
Release Note

Release note 3.0.0 – Fullständig

By 28 november, 2022maj 22nd, 2023No Comments
 1. Hem
 2. /
 3. Release Note
 4. /
 5. Release note 3.0.0 – Fullständig

Release note 3.0.0 - Utförlig

Nedan beskriver alla anvisningar som ändrades under version 3.0.0 samt hur innehållet ändrades.

Kökskyla

Kylsystem allmänt

Förtydligande angående systembyggnad och namngivning, Köldmedium och kylmedel.

Text om anslutning mot borrhål flyttas till egen rubrik sid 13.

Tillkommer text om att ”KMK” pumpar ska kopplas/styras från kökskylas AS (apparatskåp).

Mark

Planering av gård

Utformning med tanke på skötsel

Skötsel- och driftfordon ska ges tillträde till gården direkt från allmän väg. Transporter till och från gård ska ej behöva ske över exempelvis intilliggande gång- och cykelbanor.

Gården ska planeras så att fordon för snöröjning och materialbyte t ex sandbyte och byte av lekutrustning fungerar. Körbredden ska vara minst 3m för ytor som kan komma att trafikeras av lastbilar eller tyngre fordon vid skötselinsatser. Hinder ska dras in 0,5 m från körväg. Det bör finnas två breda grindar (3,1m) så att så lite backningsrörelser som möjligt behöver utföras. Gräsytor ska inte vara för små, och helst förekomma i de yttre delarna av gården.

Planering av gård

Konstgräs avsedd för sport och idrott

För konstgräsplaner främst avsedda för idrott med en yta lika med eller större än 20 x 10 meter såsom multisportarenor, 7-manna planer och därutöver ska planens lutning i tvärled vara 1 % och längdled rekommenderas 0 %. Planen utformas med dubbelsidig lutning med tvärlutning från mitt till långsidor.

Alternativ 1: med högpunktslinje från mål – mål (målen antas stå vid kortsidorna). En högpunktslinje anläggs från straffpunkt – straffpunkt varefter linjen delar sig mot målstolparna så att ytan blir jämn mellan målstolparna.

Alternativ 2 med kuvertform. Höjdsättning enligt denna princip är nödvändig när planen omges av friidrottsytor med segment på planens kortsidor. En högpunktslinje anläggs i mitten av planen som delar sig mot planens hörn på ett avstånd från mål av cirka 1/3-1/4 av planens längd. Även här måste ytan mellan målstolparna anpassas så att ytan blir helt plan.

Övriga ytor avsedda för lek

Konstgräsytor samt ytor av icke flyktiga material såsom kork- och gummiytor främst avsedda för spontan icke programmerad lek eller annan vistelse ska uppnå en resulterande lutning på minst 2%. Ytvatten ska kunna rinna av och vidare till intilliggande ytor där det antingen infiltreras och eller styrs mot närmaste dagvattenbrunn.

Marköverbyggnader 

Stycke: Sandytor

”Strid sand för ytor under gungor, lekställningar mm ska utföras med gungsand fraktion 1-4 mm (EU-sand), tjocklek minst 400 mm.”

Anledning:

”EU-sand” går att köpa med fraktionen 0-4 mm. SISAB vill undvika ”0” material i stridsandytor eftersom sandytorna packas fortare.

Stötdämpande underlag 

Uppdaterad text samt inforuta

Träflis kan användas där ytan endast kräver fallutrymme men ej fallskydd. Bark ska ej användas.

Anledning:

SISAB tillåter träflis i fallutrymme, men ej som fallskydd.

Träflis är godkänt som fallskydd, men SISAB saknar rutin för att byta ut denna regelbundet.

När rutinen finns på plats samt att SISAB upparbetat erfarenhet av att ha hanterat träflis utökas ev. anvisningen till att även inkludera fallskyddsytor.

Räcken stängsel bommar

Stycke: Stängsel

Överliggare ska vara av runt rör Ø44 mm och monteras så att avståndet till överkant stängsel är max 30 mm, även vid lätt belastning. Överliggaren ska fästas med buntband mot överliggaren. Avståndet mellan buntbanden får vara max 0,5 m. Buntband ska ha en bredd av minst 8 mm. Undertätning ska ske så att avstånd mellan stängsel och mark är max 30 mm

Fasta utrustningar i mark 

Stycke: Lekutrustning

Målade & limmade ytor

Linjemarkering på asfalt, gatsten och andra hårdgjorda ytor för exempelvis hopphagar, ”king rutor” etc. ska utföras med en för ändamålet avsedd färg med god vidhäftning samt vara UV beständig. Vit färg är att föredra eftersom detta kontrasterar bra mot exempelvis asfalt samt underhållsmässigt är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Limmade mönster, figurer etc. ska ej förekomma på ytor som är tänkta att snöröjas enligt markskötselritning för vinterunderhåll.

Stycke: Lekutrustning

Gungor ska förses med inspringningsskydd vid korsande rörelsestråk eller intilliggande lek. I gungriktningen får det inte finnas hinder (gäller även inspringningsskydd) närmare än vad Europastandarden EN 1176-1177 tillåter.

Stycke: Lekutrustning

Ny text som förbjuder s.k. enstolpskunskap.

Enstolpsredskap

Utrustning av typen ”enstolpsredskap” definierat enligt standarden 1176 ska ej förekomma.

Anledning: Mer utsatta för risker vid slitage vilket är huvudskälet.

 • Fundamenten är svåra att kontrollera, kräver ett gjutet fallskydd.
 • Lekvärdet är ofta mindre per yta eftersom redskapen ofta tar upp mycket plats, men ”sväljer” få barn.

Nytt stycke: Solskydd

Alla typer av fasta solskydd såsom pergola, tak etc. ska vara konstruerade med minst tre motstående samt förankrade ben. Förankring kan antingen vara i mark, annan konstruktion eller med fundament.

Solskydd av typen parasoll som står på ett ben oavsett dimension ska ej förekomma.

Solsegel ska vara genomsläppliga för regn.

Brunnar

Dagvattenbrunnar samt dess omgivande yta

Dagvattenbrunnens omgivande yta ska vara hårdgjord exempelvis asfalterad, belagd med marksten eller annat icke flyktigt material. Ytan ska ej bestå av grusmaterial, träflis, jord etc. Med omgivande avses en yta med radien två (2) meter där dagvattenbrunnens betäckning är centrum.

Undantag görs för:

 • Där omgivande ytor är placerade bakom sarg eller annan kant som förhindrar att material förs med vid exempelvis ett skyfall
 • Undantaget gäller dock ej för bak- och stridsandytor som ska ligga minst två (2) meter från dagvattenbrunn, mark- eller dräneringsränna eller spygatt. Detta eftersom materialet i dessa sprids utanför ytan vid lek etc.
 • Dagvattenbrunnar med kupolbeteckning som är placerade i en gräsyta där vatten kan infiltrera i gräsytan innan eventuellt överskottsvatten når dagvattenbrunnen.

Dagvattenbrunnar samt dess omgivande yta

Beteckning ska vara i gjutjärn och låsbar.

Dagvattenbrunnar utförs antingen med teleskopiskt betäckning, flytande betäckning eller flytande betäckning med teleskoprör. Efter installation ska beteckning kunna justeras såväl uppåt som nedåt vid behov.

Skrapring ska användas vid flytande beteckning.

Fasta utrustningar i mark

Stycke: Lekutrustning

Ny text som förbjuder s.k. enstolpskunskap.

Enstolpsredskap

Utrustning av typen ”enstolpsredskap” definierat enligt standarden 1176 ska ej förekomma.

Anledning: Mer utsatta för risker vid slitage vilket är huvudskälet.

 • Fundamenten är svåra att kontrollera, kräver ett gjutet fallskydd.
 • Lekvärdet är ofta mindre per yta eftersom redskapen ofta tar upp mycket plats, men ”sväljer” få barn.

Miljö

 • Borttagen bilaga och referenser till den. Övriga bilagors numrering uppdaterad.
 • Ny text: Enligt PBL kap 10[1] ska byggprojektets kontrollplan innehålla vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas hand om. En återbruksinventering ska därför utföras och ligga till grund för vilka material och/eller produkter som är aktuella för projektet, eller andra projekt, att återbruka. Projektets projektledare ansvarar för att en återbruksinventering utförs. Inventeringen kan sedan utföras gemensamt mellan flera resurser där miljösamordnaren har en roll tillsammans med exempelvis miljöinventerare och arkitekt. SISAB ställer inga krav på omfattningen av inventeringen eller på vad som återbrukas utan endast att någon form av inventering utförs.
 • Ny indikatorstabell
 • Ny bilaga: Anvisning för klimatberäkningar, Vägledning för beräkning och redovisning av klimatutsläpp från nybyggnation.
 • Borttagen text: Bilaga 1: Miljökrav produktion generell bilaga

VVS

Allmänna krav

Förtydligande att hissmaskinrum ej ska användas för VVS installationer som ej hör hemma där.

Öka dimensionerande temperatur 1grC för administrativa ytor.

Värmepump

Ange placering av givare i ackumulatortank för värmepump.

Ventiler och shuntgrupper

Öka möjligheten att styra Zoner individuellt genom att dela in i flera zoner utöver byggnadsvis om det anses fördelaktigt tex norr och söder fasad.

Avluftare och smutsavskiljare

Komplettera med avluftare/avgasare för batteri/batteri återvinning

Blandare och tappventiler

Krav på fast pip ändras till. Begränsad vridbarhet för pip på disklådsblandare

Köksventilation

Tillkommande text om forcering av köksaggregat.
Tillkommande text om ventilation till rum angränsande till kök.

Motorspjäll och brandgasspjäll

Förtydligande att VAV reglering med spjäll ej ska användas.

Luftdon

Förtydligande ang tilluftdon.

Servicebesök

Anger vad som gäller angående servicebesök vid avlämnat projekt och garantibesiktning.

Tillgänglighet

Hjälpmedel

Kompletterad text i marginalen avseende hänvisning till projekteringsanvisning El-telesystem avseende hörslinga.

Dörrar

Funktionsansvar

Förtydliga att olika konsulter (Tele, Lås, Brand och A) måste samordna sina handlingar för att få rätt funktion i dörrmiljöer. Ihopkopplingen mellan mekaniska lås, elektrisk låsning, beslagning, säkerhetssystem, dörrautomarter, och verksamhetssystem måste beskrivas.

Rymningsrisk 

Förtydliga att rymningsrisk måste beaktas som en funktion i dörrar i tex. förskolor och särskolor. Verksamhetens behov måste utredas och tas om hand i projekten.

Skyddsklass enligt SSF 200

Förtydliga SISAB´s ambition om efterlevnad av SSF 200.  Idag står ” Det föreligger inga krav om att uppfylla SSF200:5”, ersätt med text: ”Det föreligger inga krav om att uppfylla ”godkänd låsenhet” eller skyddsklasser beskrivna i SSF 200 utgåva 5”.

Funktion i dörrautomat

Förtydliga att bortkoppling av sensorlister ska ske i dörrautomatik och inte via externa reläer.

Funktion i dörr

Förtydliga kravställning vid elektronisk utrymning i dörrar med dörrautomatik.
För att lösningen ska godkännas krävs bland annat att knappen uppfyller vissa krav.

Termosäkring 

Förtydliga kravet på termosäkringen som ersätter brandsäker kabel och brandsäker armbågskontakt till dörrautomater. Bryttemperaturen ska vara 70 grader för önskad funktion.

Dörrbladsläsare 

Förtydliga behovet av att projektera för rätt förutsättningar – dörrbladsläsare kan betyda byte av låskista eller ibland hela dörrbladet.

El- och telesystem

Kombilarmets sirener

Sirener i inbrottslarmet försvårar utrymning och räddningsinsats och måste förreglas och kopplas bort i händelse av ett samtida brandlarm.

Optiska larmdon

Avsteg om att slöjdsalar inte ska ha optiska larmdon utgår.

Kompetens hos projektör

Brandlarm, inbrottslarm och utrymningslarm för talat meddelande omfattas av regelverk som kravställer kompetens hos projektör. Förtydligande om att den behörige ingenjören ska namnges i egenkontrollen.

Mobilförstärkningsnät

I stadens nya mobiltelefoniavtal (från årsskiftet 22/23) möjliggörs WOIP, tal över wifi.
Text om separata nät för inomhusteckning utgår.

Hisstelefonsystem

Analog hisstelefoni ersätts med mobil lösning. Avsnittet utgår ut el&teleanvisningen.

Motoriserade rökluckor

Beslut om att rökluckor inte ska motoriseras. Text utgår.

Egenkontroll

Vid slutbesiktning synas entreprenörens egenkontroll, förtydligande om vad egenkontrollen ska omfatta.

Generellt

Ett antal mindre justeringar och förtydliganden i texter utan ändringar av sakinnehållet.

Nomenklatur

Ordet ”branddetekteringssystem” ersätts med ”brandindikeringssystem”.

El- och Telesystem

Utrustning för andra system än hissens egna får ej placeras i hissmaskinrum, exempelvis elcentral, apparatskåp för styr, centralutrustning för larmsystem och brandspjällsstyrning. Detta då endast behörig hisspersonal får vistas i hissens maskinrum.  

Uttagspunkter

Justerad text om anslutnings- och uttagspunkter för specifik elektrisk utrustning som exempelvis inbyggnadsugn, spishäll och mikrovågsugn.

Text borttagen om att nätverksuttag för kommunikationsutrustning ska placeras enligt aktuell utgåva av Utbildningsförvaltningens ”Anvisning för datakommunikationsnät i skolor”.

Belysningssystem

Justerat hänvisningar i text till indelningen i nya Ljus och rum utgåva 4.

Tagit bort krav att belysning i lärosalar ska projekteras för 500 lux men ställas in på 300 lux då kravet i standarden nu anger 500 lux.

Värmekabel och takvärme

Förtydligat att fuktsakkunnig i projektet avgör om kylrum behöver ha värmegolv beroende på golvet eller bjälklagets utformning.

Utrustningar för kök och tvätt

Tagit bort krav på högsta energiklass A+++ och ersatt med ”högsta möjliga energiklass”.

Samplande rökdetektering

Förtydligande om att en lättåtkomlig testpunkt behövs och att utrustningen aldrig får monteras i hissmaskinrum.

2-vägskommunikation från säker plats

Förtydligande i styrförteckning om att 2-vägskommunikationen (kallat EVAK) ska aktiveras vid utlöst brandlarm. Samt funktioner kring utrustningen och att utrustningen ska identitetsmärkas.

Kombilarmsritning

Förtydligande av brandindikering. Inbrottslarm och brandlarm ritas alltid på olika ritningar. Men brandindikering i kombilarm är en del av inbrottslarmet och ska aldrig förtecknas på separata ritningar då det är en integrerad del i inbrottslarmet.

Rörelsedetektorer

Förtydligande om vilka ytor som ska detekteras.

Nödsignal i vilrum

Förtydliga att nödsignal i vilrum endast är krav om det finns mer än 50 anställda, dvs. aldrig i förskolor.

Teleslinga för hörapparat

Förtydligande att utreda behov och funktion samt att samlingssalar i nyproduktion alltid ska förses med teleslinga.

TLAN-ram

Förtydligande om vad Örnsbergs EL & data utför i projekt.
(kompletterat med nya rådstexter för systemintegration)

Stativhöjd

Förtydligande om att stativ måste kapas i telenischer.
Ett stativ är normalt 2200mm men måste kapas till dörrens höjd, 2000mm.

St. Erik kommunikation

Nya kontaktvägar till STEK när Roger Gammal pensionerats.
Funktionsbrevlåda upprättad.

Kontroll av installationssystem – kraft

Justerad text om hur kontroller ska utföras och dokumenteras.

Solceller

Generellt

Ett antal mindre justeringar och förtydliganden i texter utan ändringar av sakinnehållet.

Ändrat hänvisningar till AMA-HUS istället för AMA –BYGG.

Standarder

Nya handböcker som hänvisas till.

System och funktion

Solcellsanläggningens växelriktare ska i första hand anslutas direkt till fastighetens ställverk/servisfördelning.

Växelriktare

Tillkommande text att om växelriktare behöver placeras utomhus ska dessa väderskyddas samt göras oåtkomliga.

Tillkommande text att utrustning för solceller ej får placeras i hissmaskinrum. Detta då endast behörig personal får vistas i hissens maskinrum.

Systemutformning utomhus

Justerat text att om entreprenör behöver dra kabel genom taket ska det utföras med ”svanhals” enligt kraven i AMA HUS.

Hänsyn ska tas till takets övriga installationer så inte solcellmodulernas placering försvårar underhållet av dessa.

Moduler får ej monteras med lägre lutning än den lägst angivna av tillverkaren.

Montagesystemet ska vara certifierat för solcellssystem.

Tagit bot text att takinfästningar ska utföras enligt kraven i AMA-Bygg och SISAB projekteringsanvisning Byggteknik. Ändrat till att takinfästningar ska utföras enligt SIS handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak.

Ändrad text till att ballastsystem ska undvikas på grund av risker med läckage och för höga punktlaster. Ska ballastsystem övervägas ska detta godkännas av Byggspecialist som ett avsteg.

Dokumentation

Även typ, antal och placering av laster ska anges ihop med uppgifter om typ av takinfästningar och montagesystem.

Märksystem

Märkning, skyltning och skyltlistor

Förtydligande att märkning och skyltning ingår i projekt och ska klargöras.

VVS- och kylinstallationer

Förtydligande hur aggregat ska märkas då det finns fler än tio byggnader, Hus J.

Rör

Borttagning av äldre ”serie tabell” för cellgummiisolering.

Nima Poursadigh

Author Nima Poursadigh

More posts by Nima Poursadigh