Rumsspecifika anvisningar

Nedan redogörs de rumsspecifika kraven. Syftet är att förtydliga kravställningen för utrymmen som verksamheten själva kan anpassa samt att redogöra för krav som gäller utöver den generella kravspecifikationen.

Administrativa utrymmen

Krav
Ljudisolering mot korridor Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Ljudisolering mot annat rum Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Stegljudsnivå Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Efterklangstid Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Undertak Undertak ska vara porös Undertak ska vara nedpendlat minst 250 mm till skivans underkant.
Väggabsorption Ej krav.
Installationsbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017
Trafikbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017

Tabell 1: Administrativa utrymmen

Att tänka på
A Vid rumshöjder över 2,7 meter eller i rum med sparsam möblering bör väggabsorbenter tillföras rummet. Dörr måste ha tröskel eller gummibula och släplist.

Tabell 2: Administrativa utrymmen att tänka på

Allrum | Torg | Lekrum | Vilrum

Krav
Ljudisolering mot annat rum Minst 30 dB i R'w.
Dock mot annan avdelning Minst 44 dB i R'w.
Stegljudsnivå Högst 56 dB i L'nTw.
Efterklangstid Högst 0,4 s i medelvärde. I oktavbandet 125 Hz tillåts 0,5 s
Undertak Undertak ska vara porös skiva, minst 40 mm, absorptionsklass A. Undertak ska vara nedpendlat minst 250 mm till skivans underkant. Undertak ska vara heltäckande och löpa hela vägen ut mot vägg.
Väggabsorption Två väggar i vinkel med varandra ska utföras med absorberande ytskikt i omfattning enligt akustiker. Absorbenten ska vara porös och slagtålig i absorptionsklass A. Perforerad gips är inte tillåtet.
Installationsbuller Högst 30 dB(A) / 50 dB(C).
Trafikbuller Högst 30 dB(A) / 50 dB(C) / 45 dB(A)max.

Tabell 3: Allrum | Torg | Lekrum | Vilrum

Att tänka på
A Kraven på efterklangstid innebär behov av absorbenter på vägg för att hålla ned störande ljudreflexer från aktivitet i rummet. Låga ljudnivåer inom det egna rummet leder till bra arbetsmiljö för barn och personal och dessutom till minskad störning till angränsande rum. Dörr kan väljas med ljudklass 33 dB i Rw. Dörr 33 dB Rw = 30 dB R’w (det finns risk att värden presenteras olika från olika leverantörer).
K Bottenplatta och bjälklag ska dimensioneras så att förutsättningar ges för att klara krav på stegljud och trumljud.

Tabell 4: Allrum | Torg | Lekrum | Vilrum att tänka på

Barn WC + tvättrum + skötrum

Krav
Ljudisolering mot korridor Minst 30 dB i R'w. Mellan barn-WC och tvättrum finns inga krav på ljudisolering.
Ljudisolering mot annan avdelning Minst 44 dB i R'w.
Stegljudsnivå Ej kravställt
Efterklangstid Högst 0,5 s i medelvärde.
Undertak Undertak ska vara porös skiva absorptionsklass A, minst 40 mm. Undertak ska vara nedpendlat minst 200 mm till skivans underkant.
Väggabsorption Ej kravställt
Installationsbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017
Trafikbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017

Tabell 5: Barn WC + tvättrum + skötrum

Att tänka på
VVS Avloppsrör och vattenledningar ska monteras så att de inte ger upphov till stomljud.
EL Vid val av torkskåp ska låg ljudalstring prioriteras.

Tabell 6: Barn WC + tvättrum + skötrum att tänka på

Entréhall/Kapprum

Krav
Ljudisolering mot annat rum Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Stegljudsnivå Högst 56 dB i L'nTw (Kan frångås i entréhall/groventré)
Efterklangstid Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Undertak Undertak ska vara porös skiva, minst 40 mm, absorptionsklass A. Undertak ska vara nedpendlat minst 250 mm till skivans underkant. Undertak ska vara heltäckande och löpa hela vägen ut mot vägg.
Väggabsorption I rum med takhöjd över 2,7 meter krävs komplettering med väggabsorbenter
Installationsbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017
Trafikbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017

Tabell 7: Entréhall/Kapprum

Att tänka på
A Kravet på trafikbuller skärps 5 dB om kapprummet också används som vistelseyta. I de fall torkskåp förekommer tillse att ljudkrav mot angränsande rum uppnås.
K Beakta vibrationer i trapplöpen. Ståltrappor är bulleralstrande och ska dimensioneras i samråd med akustiker.
VVS Kravet på installationsbuller är 5 dB lägre om kapprummet också används som vistelseyta.
EL Hiss ska uppfylla krav på installationsbuller under den tidsperiod den är i drift. Låg ljudalstring ska prioriteras vid val av torkskåp som står fritt i entré/kapprum.

Tabell 8: Entréhall/Kapprum att tänka på

Kök

Krav
Ljudisolering mot annat rum Minst 44 dB i R'w. Dock minst 40 dB i R'w mot matrum.
Ljudisolering mot korridor Minst 35 dB i R'w.
Stegljudsnivå Ej kravställt
Efterklangstid Ljudklass C, SS25268:2007+T1:2017
Undertak Undertak ska vara porös skiva absorptionsklass minst 40 mm. Undertak ska vara nedpendlat minst 250 mm till skivans underkant.
Väggabsorption
Installationsbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017
Trafikbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017

Tabell 9: Kök

Att tänka på
A För att hålla ned bullernivån i köket är det lämpligt med separata rum för bullrande arbeten i köket. Lastkaj till större kök av industriell karaktär (t.ex. med leveranser till andra förskolor) ska i programskede placeras så att störkänsliga lokaler inte utsätts för buller från denna verksamhet. Kan en sådan placering inte ske ska buller från lastbilar/kylaggregat/pallrullning beaktas vid dimensionering av fönster/fasadisolering så att störkänsliga utrymmen får så god ljudmiljö som möjligt.
K Stomljud från köksutrustnings ska beaktas. Detta innebär att platta/bjälklag kan behöva göras tyngre och styvare eller separeras med dilfog. Kökskontor kan undantas från stegljudskrav. Ang stomljudsspridning/stegljud till pedagogisk yta: - kök med låg aktivitet (förskola) kan undantas krav på stegljud till angränsande verksamhetsytor.
VVS
Storkök Ljudalstring ska vara en styrande parameter vid val avmaskinell utrustning.
EL

Tabell 10: Kök att tänka på

Matsal

Krav
Efterklangstid ≤ 0,5 s
Installationsbuller ≤ 35 dBA & 55 dBC
Trafikbuller 35/50 dBAeq/dBAmax
Om matsalen används som samlingssal gäller 5 dB strängare värden p.g.a. tillgänglighetskrav för installationsbuller och trafikbuller

Tabell 11: Matsal

Att tänka på
A För att hålla ned bullernivån i matsalen är utformningen av största vikt. Tänk på: avskilj diskrum och kök från matsal, skapa elevflöden där krockar och köer inte uppstår i matsalen, tillskapa en avskärmad serveringsyta, absorption på vägg är nödvändigt, välj plastmatta eller trägolv, ej klinker eller direktlimmat trägolv
K
VVS Centralkyla till serveringsdisken ska väljas om möjligt.
Storkök Ljudalstring ska vara en styrande parameter vid val av maskinell utrustning som placeras i matsalen.

Tabell 12: Matsal att tänka på

Diskrum eller yta för diskmaskin i kök

Krav
Ljudisolering mot annat rum Minst 60 dB i R'w.
Ljudisolering mot korridor Minst 40 dB i R'w.
Stegljudsnivå Ej kravställt
Undertak Högst 0,5 s i medelvärde.
Efterklangstid Undertak ska vara hygienskiva absorptionsklass 40 mm. Undertak ska vara nedpendlat minst 250 mm till skivans underkant.
Väggabsorption
Installationsbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017
Trafikbuller Ljudklass B, SS25268:2007+T1:2017

Tabell 13: Diskrum eller yta för diskmaskin i kök

Att tänka på
A Diskinlämning ska utformas så ljud inte kan spridas ut i matsalen. Öppen inlämning direkt mot matsal är inte tillåten. Buller från diskrum ska tas omhand så att det inte tränger ut i köket och leder till en dålig ljudmiljö för kökspersonalen. Exempel på lösningar ges i Goda exempel.
Storkök Vid val av diskmaskin ska avgiven ljudeffekt beaktas. Krav på ljudnivå i kök är 50dB(A) och diskmaskiner som ger en möjlighet att klara denna ljudnivå ska prioriteras.
VVS
EL

Tabell 14: Diskrum eller yta för diskmaskin i kök att tänka på

Dela sidan

Titel
Rumsspecifika anvisningar
Beskrivning
Rumsspecifika anvisningar för akustik förskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-forskola/rumsspecifika-anvisningar/rumsspecifika-anvisningar.partial.html