Anvisningar byggnadsdelar

Fönster
Ljudisolering i fönster ska dimensioneras så att krav på trafikbuller och annat yttre buller uppnås inomhus. Stor hänsyn ska tas till lågfrekvent buller eftersom det är svårt att isolera mot och ofta leder till störning inomhus. Fönster, don och fasader ska dimensioneras med hänsyn till både trafikbuller och verksamhet utanför, t ex skolgård. För att skydda mot utifrån kommande tal ska fönster mot skolgård, som ej är utsatt för annat buller, uppfylla Rw = 38 dB.

Vid trafikbullerutsatt område med tung trafik ska fasad dimensioneras med erforderlig ljudisolering även i låga frekvenser.

Väggar
Väggar med ljudkrav ska projekteras med marginal på 3dB så att besiktningskravet uppnås. Detta för att inte små läckage via ventilation, elrör, flanktransmission, springor etc. ska ske.

Vassa hörn på akustikanslagstavlor ska undvikas.

Gipsväggar får ej ha kontakt med stålpelare i stommen.

Bjälklag
Bottenplatta kan i vissa fall behöva kompletteras med stenull markskiva för att förhindra ljudspridning i plattan. Vid osäkerhet kontakta akustiker. Detta gäller vid plattor med tjocklek under 150 mm.

Bjälklagens tyngd och styvhet ska dimensioneras så att krav på stegljudsnivå och trumljudsnivå kan uppfyllas.

Vid okonventionella fläktrumslösningar ska akustiker kontaktas.

Stegljuds- och trumljudsdämpning
Stegljud ska beaktas både vertikalt och horisontellt.

Bullriga golv höjer talnivåerna och minskar taluppfattbarheten och därför är golvkonstruktionerna av största vikt.

Även ytor som beläggs med hårda material såsom klinker eller sten ska uppfylla kraven på stegljudsnivåer i angränsande utrymmen.

Uppreglade golv ska inte förekomma vid nyproduktion. Vid ombyggnation där golvet är en uppreglad konstruktion är det viktigt att golvet är resonansfritt och dämpat. Vid osäkerhet kontakta akustiker.

Genomföringar
I väggar med ljudkrav 44 dB och högre ska ventilationsgenomföring undvikas. Om kanaldragningar sker genom vägg med 44 dB-krav måste varje genomlöpande kanal förses med ljuddämpare och tätas. Genomföring av VP-rör kan dock accepteras givet att noggrann tätning sker.

Flanktransmission
Vid krav 44 dB eller högre ska förbilöpande vägg spåras vid rumsskiljande vägg. Se bild nedan.

Flanktransmission

(Figur: Bild som beskriver flanktransmission vid krav 44 dB eller högre)

Elinstallationer
Eldosor och vägguttag i skiljevägg mellan två 44 dB-rum ska vara i skilda regelfack.

Det som i nybyggda skolor kommer att benämnas för samlingssal, oftast matsal ska förses med hörslinga, se även anvisning för tillgänglighet och anvisning för El-telesystem (Ljudöverföringssystem ‐ teleslinga).

Ventilation
Ventilationsprojektör ansvarar för att krav på ljudnivåer innehålls inomhus såväl som utomhus.

Beakta transmission av lågfrekvent buller vid projektering av ventilationskanaler i vistelseutrymmen.

Ventilationsschakt och huvudstråk som passerar genom vistelserum kan behöva byggas in med hänsyn till lågfrekvent buller.

Tänk på att kravvärden avser summan av alla installationer i ett rum.

Fläktrummens planering, placering, storlek och konstruktion är av stor vikt, därför krävs samarbete mellan akustiker, ventilationskonsult, konstruktör och arkitekt.

Vid avvibrerad uppställning av aggregat eller andra installationer är räfflad matta till exempel ”Trelleborgsmatta” eller motsvarande ej godtagbar ur detta avseende.

Rektangulära kanaler efter fläktum bör undvikas p.g.a. problem med överhörning och lågfrekvensemission.

Dörrar
Alla dörrar med ljudkrav 35 dB eller högre ska ha falsad tröskel eller gummibula med dubbel släplist. Klassade dörrar med lägre ljudkrav ska ha gummibula och enkel släplist som sluter tätt mot golv.

Vid behov av vibrationsdämpning åtgärdas de först i aggregatet därefter på uppställningen.

Akustikbehandling
Träullsskivor är inte lämpliga som akustikbehandling i rum med krav på efterklangstid, t.ex. vistelserum för barn och arbetsrum. Vid användning av dessa produkter ska en akustiker alltid rådfrågas.

Dela sidan

Titel
Anvisningar byggnadsdelar
Beskrivning
Anvisningar byggnadsdelar för akustik grundskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-grundskola/anvisningar-byggnadsdelar/anvisningar-byggnadsdelar.partial.html