Brandlarm och utrymningslarm

SISAB:s egen ambition är att alltid installera automatisk brandlarmanläggning enligt SBF 110.

Den egna ambitionen och omfattning av detektering och mängden larmdon specificeras i Projekteringsanvisning El- & Telesystem. SISAB vill tex. inte detektera ovan undertak eller i ventilationssystem och beskriver istället kompenserande åtgärder. Det är alltid brandsakkunnig som är kravställare rörande teknisk lösning.

I befintliga byggnader finns ofta installerat ett s.k. kombilarm där brandindikering och utrymningslarm integrerats i byggnadens inbrottslarm. Vid mindre om/tillbyggnader är det ofta inte rimligt att byta ut hela fastighetens larmsystem och beslut behöver fattas kring vilket typ av larmskydd som behövs. Vid projektering ska hänsyn tas till den tolkning som SISAB gjort i ”Goda Exempel – kombilarm eller SBF-brandlarm”.

Det är av yttersta vikt för SISAB att inte bygga flera olika larmsystem i samma byggnad så vid renovering/ombyggnad måste viss hänsyn tas till byggnadens befintliga brandskydd. I varje projekt ska samråd med anvisningsansvarig – telesystem hållas och teknisk lösning redovisas.

Utförandespecifikation – brandlarm/kombilarm
Oavsett om beslutet blir kombilarm eller brandlarm är det viktigt att förtydliga för larmprojektör hur larmet ska utformas för att inga missförstånd ska uppstå. Se Mallfiler Brandskydd för ”Malldokument Utförandespecifikation” med SISAB:s egen ambition.

Inför dialogen med larmprojektör ska brandkonsult på ritning skraffera olika utrymmen och olika principer i olika färger för att förklara t.ex. vilka utrymmen som ska detekteras, vilka utrymmen som omfattas av olika detekteringsnivåer etc. Ritningarna ska sedan bifogas som bilaga till utförandespecifikationen. Brandkonsult samordnar framtagandet av utförandespecifikation med teleprojektör:

  • Vilket regelverk ska följas?
  • Vilka avsteg från regelverket kommer finnas i anläggningen?
  • Omfattning av detektering
  • Omfattning utrymningslarm/larmdon
  • Strategi för utrymningsselektering
  • Vilka styrningar ska finnas till/från andra tekniska system

Utrymningslarm med talat meddelande
Utrymningslarm med talat meddelande är en teknisk lösning som SISAB vill undvika av kostnadsskäl. Det är dyrt att installera och dyrt att förvalta. Andra lösningar är alltid att föredra – tex. ökad detektering, optiska blixtljus eller liknande. Om Utrymningslarm med talat meddelande blir aktuellt ska regelverket SBF 502:1 vara gällande för att projektering och installation ska ske korrekt. Separat utförandespecifikation för Utrymningslarm med talat meddelande tas fram på samma sätt som för larmsystemet.

Larmöverföring
Larmöverföring sker till ramavtalsupphandlad larmmottagare och bevakningsbolag, enligt Projekteringsanvisning El- & Telesystem.

Övernattningsskola
Uppkoppling mot SOS och räddningstjänst sker enbart i de fall som Stockholms kommunfullmäktige beslutat att byggnaden skall förberedas för övernattning.

Dela sidan

Titel
Brandlarm och utrymningslarm
Beskrivning
Brandlarm och utrymningslarm för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/brandlarm-och-utrymningslarm/brandlarm-och-utrymningslarm.partial.html