Luftbehandlingsinstallationer

Upphängningsanordningar

Byggnadsklass Br1 Br2 Br3
Bärförmåga* R 60 R 30 R 15

Tabell 1: Brandskydd - Luftbehandlingsinstallationer - Upphängningsanordningar

  • Upphängningsanordningarnas bärförmåga ska minst motsvara avskiljande byggnadsdelars brandmotståndstid. Kanaler inom vindsutrymme förläggs på upplag av stål vilande på vindsbjälklaget. Vindsbjälklag ska uppfylla bärförmågan oberoende av brandutsatt sida.

Brandisolering
Ventilationskanaler brandisoleras vid genomföring i brandcellsskiljande byggnadsdel. Isolering till skydd mot spridning av brand utförs enligt ”INSTALLATIONSBRANDSKYDD 2008” ISBN-978-91-633-1723-1.

Genomföring – tätning
Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar tätas med metod/material motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass.

Takgenomföring
Takgenomföringar utförs i brandteknisk klass lika som för byggnadsklassen. Dock kan takgenomföringar i Br1 byggnad utföras i lägst klass EI 30 undantaget för imkanal.

Fläktrum
För luftbehandlingsaggregat som betjänar imkanal/kök utförs fläktrummet som gemensam brandcell med köket.

För luftbehandlingsaggregat som betjänar imkanal och är placerat inom fläktrum med andra ventilationsaggregat, utförs kanaler i lägst motsvarande samma brandtekniska klass som för imkanalen. Aggregathölje kan utföras i klass EI 30/E 60 förutsatt skyddsavstånd av minst 0,5 till brännbart material och andra system.

Utöver elinstallationer och rörisolering inom fläktrum får inget brännbart material förekomma.

Inom fläktrum kan från- och tilluftskanaler vara oisolerade, gäller ej imkanal.

Avskilda utrymningsvägar, trapphus

  • Avskiljs med brand/brandgasspjäll.

Avskilda utrymningsvägar, korridor

  • Avskiljs med brand/brandgasspjäll.

Arkiv

  • Avskiljs med brand/brandgasspjäll.

Elrum

  • Avskiljs med brand/brandgasspjäll.

Överluft i brandcellsgräns
Dörrar till trapphus, med undantag för hissdörrar, ska vara täta, även i dörrens underkant. Mot andra utrymmen än trapphus kan överluft tas via springa under dörr förutsatt att dörrens typgodkännande tillåter det.

Övrig överluft avskiljs med brand/brandgasspjäll.

Dela sidan

Titel
Luftbehandlingsinstallationer
Beskrivning
Luftbehandlingsinstallationer för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/luftbehandlingsinstallationer/luftbehandlingsinstallationer.partial.html