Grundkonstruktioner

Allmänt

I förskolor ska yttemperaturen på golv under vistelsezonen aldrig underskrida +20ºC i utrymmen där barn vistas stadigvarande. Betongplattors underliggande isolering måste dimensioneras med hänsyn till detta krav.

För definition av vistelsezon, se BBR 6:412. Beräkning av yttemperaturer på golv under vistelsezon vid DVUT bör alltid utföras.

Platta på mark

Risk för tjällyftning under välisolerade grundkonstruktioner ska alltid beaktas.

Befintliga byggnader grundlagda med betongplatta på mark som saknar underliggande fuktspärr och/eller isolering får inte beläggas med plastmatta eller annan fuktkänslig golvbeläggning utan att särskilda åtgärder vidtas (fuktsäkerhetsprojektering).

Tänk på: Vid behov kan värmeisoleringsskiktet närmast under av akustiska skäl bestå av minst 50 mm stenullsisolering dimensionerad för avsedd belastning.

Dräneringsledning ska vara av styva PE-rör med minsta invändig diameter av 95 mm. Dränering utformas efter markförutsättningar.

Kringfyllning ska utföras med minimum 200 mm makadam. Under ledningen ska minimum 50 mm makadam finnas.

Kringfyllnaden ska åtskiljas gentemot återfyllnadsmaterialet med fiberförstärkt duk (geotextil).

Dräneringsledning ska förses med spolbrunn/inspektionsbrunn. Betäckningar ska vara av gjutjärn. Dräneringsledningar, spolrör och inspektionsbrunn monteras enligt leverantörens anvisningar.

Särskild hänsyn till förläggning av dräneringsledning ska tas vid bergschakt.

Om schaktmassor består av kohesionsjord ska återfyllnadsmassor bestå av singel-/makadammassor.

Källarväggar

Motfylld källarvägg ska utvändigt förses med dränerande isoleringsskivor med en tjocklek av minimum 200 mm. Dessa isolerskivor ska skyddas mot återfyllnadsmaterialet med geotextilduk. Typ av isoleringsskivor ska anpassas efter jordtryck.

Väggar som i framtiden inte är åtkomliga för uppgrävning och inspektion ska isoleras med cellglas och då enligt leverantörens anvisningar.

Vertikala och horisontella gjut- eller elementskarvar ska tätas. Utförs av polymermatta eller likvärdigt som värms fast.

Särskild hänsyn till lufttransport bakom sockelement.

Ytterväggars anslutning mot mark ska utföras med betong- eller stensockel.

Radon

Vid nyproduktion ska marken ses som högradonmark och grundkonstruktionen utföras radonsäker.

Vid om- och tillbyggnader ska risken för radonspridning bedömas vid nya genomföringar i bjälklag och nyinstallation. Exempelvis kulvertsystem, VVS och El som ansluter mot källare/outgrävda utrymmen. Alla genomföringar ska utföras radonsäkra.

Strålning från bergmassor, färdig betong och prefabricerad betong ska kunna verifieras från leverantören, se även SISAB:s Goda exempel Radonsäkerhet - projektering och förvaltning.

Krypgrunder

Vid ombyggnad: kan SISAB:s Goda exempel Undertrycksventilerade krypgrunder användas som vägledning.

Dela sidan

Titel
Grundkonstruktioner
Beskrivning
Anvisning som beskriver grundkonstruktioner
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/grundkonstruktioner/grundkonstruktioner.partial.html