Invändiga ytskikt

Ytskikt på golv

Vilken typ av ytskikt som ska läggas på golv i respektive utrymme/rum i förskola/skola finns angivet i Bilaga 1.

Se även GBR och Lim:s branschrekommendationer för läggning på betongunderlag, www.golvbranschen.se.

Golv i förskolors vistelserum ska vara rekommenderade i BVB avseende innehåll. Se även projekteringsanvisning Miljö.

Matt- och limrester ska tas bort till 100 % vid byte av golvbeläggning. Om det är svartlim ska detta lämnas för asbestanalys.

Limmad matta direkt mot befintligt källargolv och befintlig platta på mark som saknar fuktspärr eller värmeisolering mot markfukt får inte förekomma.

Vid limning mot betongunderlag ska alkaliresistent lim alltid användas. Vid högpresterande betong ska en lågalkalisk avjämning (minst 15mm och maximalt 40mm) användas innan limning av plastmattor. Se rubriken avjämningsmassor ovan.

Vid ombyggnad ska lågalkalisk avjämning på 10-20mm användas. Vid behov av tjockare avjämning ska det ske i samråd med fuktsakkunnig.

Dörröppningar där plastmatta med uppvik förekommer ska ha mattuppvik även i väggöppningen bakom dörrkarmen.

Plastmattor

Både homogena och heterogena plastmattor accepteras av SISAB. Plastmattan ska vara minst 2,0 mm tjock och ha ett ytskikt och fyllmedel så att torrpolering utan vax eller polish är möjlig. I bilaga 1 redovisas de krav som SISAB ställer på plastmattor.

Löslagda plastmattor ska tillåtas vid behov. Detta ska ske i samordning med byggteknisk specialist.

Keramiska plattor

Keramiska plattor får aldrig läggas på träbjälklag eller flytande golvkonstruktioner (oavsett skivmaterial). Detta gäller även betongbjälklag med uppreglat golv av trä. På sådana underlag ska ytskikt av plastmatta väljas.

Ytskikt på väggar

Vid målning hänvisas till Måleri förbundets Branschstandard, referensytor måleri www.maleriforetagen.se.

Glasfiberväv på väggar ska av allergiskäl inte användas.

Följande målad ytfinnish ska användas för målade ytor i respektive utrymme/rum i förskola.

Ytfinnish Utrymme/rum
Glansbeteckning 6-10, matta ytor. Administration, Vilrum personal.
Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor Allrum, Förråd, Torg, Groventré, Kapprum, Korridorer, Lekrum, Omklädning personal, Personalrum, Samtal, , Skötrum, Trappa, WC barn
Glansbeteckning ca 20 Vilrum barn
Glansbeteckning 20-40, halvmatta halvblanka ytor RWC, Städ/Tvätt, WC, WC Personal

Tabell 1: Ytskikt på väggar i förskolor

Följande målad ytfinnish ska användas för målade ytor i respektive utrymme/rum i skola.

Ytfinnish Utrymme/rum
Glansbeteckning 6-10, matta ytor. Administration, Aula, Biträdande Rektor, Expedition, Grupprum, Konferensrum, Kopiering, Klassrum, Miniaula, Musik, Personal arbetsplats, Postfack, Rektor, Samlingslokal, Textilslöjd, Vilrum
Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor Allrum, Bildsal, Café, Centralutrustningsrum (Ljus kulör), Entré, Entrétorg, Förråd, Groventré, Hemkunskap, Hemvist, Huvudentré, Idrott, Kapprum, Korridor, Maskin, Metallslöjd, Målningsrum, NO-kombi, NO-labsal, NO-prep, Omklädningsrum, Personalrum, Samtalsrum, Servering, Skolläkare, Skolsköterska, Trapphus, Träslöjd, Vindfång, Virkesrum.
Glansbeteckning 20-40, halvmatta halvblanka ytor Matsal, Servering, Städ

Tabell 2: Ytskikt på väggar i skola

I groventré i förskola ska ytskikt bakom galon-stövelvägg och tvättbänk vara av kakel minst upp till 1800 mm över golv.

Källarväggar

Vid målning på insida av källarvägg med tillskjutande fukt ska detta utföras med ånggenomsläpplig färg om inte fuktsäkerhetsprojektering kan påvisa annat.

Dela sidan

Titel
Invändiga ytskikt
Beskrivning
Anvisning som beskriver Invändiga ytskikt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/invandiga-ytskikt/invandiga-ytskikt.partial.html