Dörrmiljö

Samordning dörrmiljö

Funktionerna i en dörrmiljö är alltid ytterst komplexa och måste hanteras i projekteringen. Låskonsult, Telekonsult, Arkitekt och Brandkonsult ansvarar tillsammans för att samordna sina handlingar så att rätt funktion garanteras.

Samtidigt komplicerar gränsdragning mellan SISAB och hyresgästen projektering av dörrmiljöer. Det är viktigt att skilja olika anläggningsägare åt, samt att system som tillhör olika parter inte sammankopplas. Detta för att inte komplicera framtida förvaltning.

I skola och förskola behövs olika typer av dörrar beroende på funktion. Utseendet påverkas av flera faktorer, som gestaltningsprogram, eventuell klassning av befintlig byggnad samt funktionskrav (Tillgänglighet, brand, hållbarhet, välkomnande.). Beakta också verksamhetsklass som skiljer sig mellan skola och förskola samt anpassad skola.

I första hand ska dörrarna vara anpassade till verksamhetens behov. Men även andra intressenters behov ska vara tillvaratagna. Andra intressenter är bland annat vårdnadshavare, besökare, förvaltare, leverantörer och avhämtare samt externa besökare för publika ändamål. Rumsfunktioner som kan användas för externa besökare är t.ex. matsal och idrottssal.

I projektering måste infästning av dörr och dörrkomponenter (såsom dörrautomatik och dörrstängare) säkerställas, så att t.ex. vägg klara påfrestning och plats finns.

Beakta risken för skadegörelse i berörd skola och dess närområde och eftersträva hållbarhet och funktion i relation till detta.

Om- och tillbyggnad

Undersök om byggnaden är klassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och involvera antikvarie innan dörrar projekteras. Vid osäkerhet kan SISAB:s antikvarie rådfrågas.

Vid klassade byggnader måste i första hand krav om bevarande utredas och beaktas. Finns det möjlighet (tillverkningstekniskt) att åtgärda befintliga dörrar ska detta göras. Om det inte fungerar ska justeringar av funktion och utseende utredas i samråd med antikvarie och brandkonsult.

Vid ombeslagning av befintliga dörrar med t.ex. dörrautomatik behöver det säkerställas att både dörr och omgivande vägg etc klarar den nya belastningen.

Nybyggnad

För nybyggnad ska i första hand funktion och hållbarhet eftersträvas.

Entrémiljö

Den komplexa entrémiljön i helhet behöver utformas på ett visst sätt för att dörren ska kunna fungera även i det långa loppet. Dessa områden beskrivs nedan, för utförligare information se hänvisad anvisning.

Skydd ovan entré

Ett skydd ovan entré minskar risken för snö och grus direkt utanför entrédörren. För att uppnå det behöver det skyddet vara tillräckligt stort i sitt utförande. Skyddet kan utföras t.ex. som skärmtak eller indragen nisch i fasad. Se Projekteringsanvisning Bygg för ytterligare information.

Skrapgaller utomhus

Ett yttre skrapgaller vid entré minskar risken att grus hamnar utanför entrédörren vilket möjliggör att dörren kan stängas enkelt, utan våld. Ett skrapgaller tar bort merparten av grus med behöver tömmas med regelbunden intervall. Skrapgallret behöver vara rejält tilltaget men vara hanterbart. Se Projekteringsanvisning Mark för ytterligare information.

Skrapgaller inne

Ett inre skrapgaller i entré minskar risken att grus och smuts dras in i verksamhetens lokaler och minskar därför slitaget på golven. Se Projekteringsanvisning Bygg för ytterligare information.

Belysning

Belysning i entrémiljön ska vara genomtänkt. Ljus utan att blända samt förtydliga och förstärka tillgängligheten. Se Projekteringsanvisning El - Tele, Data, Säkerhet samt Projekteringsanvisning Tillgänglighet för ytterligare information.

Dela sidan

Titel
Dörrmiljö
Beskrivning
Anvisning som beskriver dörrmiljö
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/dorrmiljo/dorrmiljo.partial.html