Dörrtyper

1. Entrédörrar/partier

Dörrbredd: Minst 10M (modulmått). Beakta krav på fritt passagemått för tillgänglighet och utrymning.

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Alltid möjlighet till utpassage. Kan vara utrymningsväg. Vid behov ta in en brandkonsult.

Dörrtyp: Ska bestå av en eller flera enkeldörrar (ej pardörr). Glasad.

Material: Nya byggnader samt gamla byggnader utan bevarandekrav på dörren av antikvariska krav: Entrédörrar/partier ska vara av stål.
Gamla byggnader med antikvariska krav med bevarandekrav på dörrar: anpassas till befintlig dörrmiljö.

Tröskel: Anslagströskel, max höjd 15 mm. OBS! max 15-20 mm avser nivåskillnad till omgivande golv/markyta.

Beslagning: Låsning anpassas efter skolans önskemål. Självlåsande dörr med dörrstängare öppen för passage vissa tider. Kan ha låscylinder för nyckelöppning eller blindcylinder. Ett dörrblad ska vara tillgänglighetsanpassat med dörröppnare, armbågskontakter och säkerhetssensorer om krav föreligger.

Trycke: Draghandtag, samordnas med nödutrymningsbehör så att de ej krockar.

Gångjärn: Se beslagning allmänt.

2. WC

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Om i brandcellsgräns (föredras ej)

Dörrtyp: Se dörrutförande allmänt.

Material: Trädörr, se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Anslagströskel i hårdträ.

Beslagning: Viktigt att dörr beslås med toalettvred som utifrån kan öppnas med fyrkantsnyckel.

Övrigt:

3. RWC och vilrum för personal

Dörrbredd: 10M (modulmått)

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Om i brandcellsgräns (föredras ej)

Dörrtyp: Se dörrutförande allmänt.

Material: Trädörr, se dörrutförande allmänt

Tröskel: Massiv gummitröskel och släplist (borstlist)

Beslagning: Kombinerat handtag/lås och draghandtag. Viktigt att dörr beslås med toalettvred som utifrån kan öppnas med fyrkantsnyckel.

Övrigt:

4. Invändig entré till matsal, bibliotek och idrott

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Om i brandcellsgräns. Alltid möjlighet till utpassage (utrymning).

Dörrtyp: Kan vara glasad dörr, projektspecifikt. Se dörrutförande allmänt.

Material: Trädörr/träglasparti alternativt stålglasparti, se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Se tröskel allmänt

Beslagning: Uppställningsbar dörr på magnet med knapp, självlåsande när den stängs. Dörrstängare om brandskyddsbeskrivning anger krav. Dörrautomatik om tillgänglighet anger krav. Beakta verksamhetens krav på passersystem för projektering av beslagning.

Övrigt: Kan komma att användas av externa användare och skall därför projektspecifikt anpassas i avseende låsning, larm mm.

5. Lärosal, grupprum

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Om i brandcellsgräns.

Dörrtyp: Helst med glas, se dörrutförande allmänt.

Material: Trädörr, se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Se tröskel allmänt.

Beslagning: Dörrstängare om brandskyddsbeskrivning anger krav. Dörrautomatik om tillgänglighet anger krav. Beakta verksamhetens krav på passersystem för projektering av beslagning.

Övrigt:

6. Personalrum och administrativa utrymmen

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: om i brandcellsgräns (föredras ej)

Dörrtyp: Dörr bör helst vara tät (ljudkrav, insyn) kompletterad med sidoljus eller glasparti (som lätt kan avskärmas med gardin). Se dörrutförande allmänt.

Material: Trädörr, se dörrutförande allmänt

Tröskel: Se tröskel allmänt

Beslagning: Dörrstängare om brandskyddsbeskrivning anger krav. Dörrautomatik om tillgänglighet anger krav. Beakta verksamhetens krav på passersystem för projektering av beslagning.

Övrigt:

7. Förråd och städrum

Dörrbredd: 10M (modulmått)

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: om i brandcellsgräns

Dörrtyp: Se dörrutförande allmänt.

Material: Trädörr, se dörrutförande allmänt

Tröskel: Utan tröskel om möjligt, annars massiv gummitröskel och släplist.

Beslagning: Självlåsande när den stängs. Dörrstängare om brandskyddsbeskrivning anger krav. Beakta verksamhetens krav på passersystem för projektering av beslagning.

Övrigt:

8. El-/telenisch

Dörrbredd: Gemensam el-telenisch ska ha fullt öppningsbart dörrblad som täcker hela nischens bredd. (Pardörrar har i flera projekt placerats felaktigt så utrustning i nischerna blivit svåråtkomliga eller blockerade).

Ljudklass: -

Brandkrav: Om i brandcellsgräns

Dörrtyp: Trädörr. Se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Anslagströskel i hårdträ.

Beslagning: Självlåsande dörr utan trycke, normalt lås och förberedd för oval låscylinder. Spanjolett på insida passivt dörrblad vid pardörr.

Övrigt: Om elnisch måste placeras i verksamhetsrum, behöver strålningsskydd utredas.

9. Mellandörr (passage/korridor)

Dörrbredd: Min 10M (modulmått). Anpassas till korridorbredd, projektspecifikt

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Om i brandcellsgräns

Dörrtyp: Dörr med glas. Gärna sidoglas. Se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Utan tröskel om möjligt, annars max höjd 15 mm avfasat.

Beslagning: Uppställd på dörrhållarmagnet.

Övrigt:

10. Teknikrum, undercentral, fläktrum och hissmaskinrum

Dörrbredd: 11M (modulmått). Mått stäms av mot projektspecifika krav.

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: Om i brandcellsgräns

Dörrtyp: Ståldörr. Se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Utan tröskel om möjligt, annars max höjd 15 mm avfasat.

Beslagning: Självlåsande dörr som öppnas med nyckel. Ej uppställningsbar. Utpassage med trycke. Dörrstängare. Förbereds för oval låscylinder, SISAB:s driftcylinder.

Övrigt: Beslagning relevant även om dörren sitter i fasad. Dörr i fasad förses med brytskydd.

11. Storkök

Ljudklass: Se akustikanvisningar, vid behov ta in akustikkonsult.

Brandkrav: om i brandcellsgräns (undviks)

Dörrtyp: Glasfiberarmerad polyester. Glasad mot matsal. Se dörrutförande allmänt.

Tröskel: Undviks, p.g.a. körbarhetskrav/arbetsmiljö. Se tröskel allmänt.

Beslagning: Ska förses med separat låssystem mellan matsal och storkök (p.g.a. ev. uthyrning, projektspecifikt). Inom storkök finns även personalutrymmen (omklädning, WC, kontor), för dessa dörrar anpassas beslagning till önskad funktion. Dörrautomatik kan krävas mellan matsal och kök. Val av öppningsstyrning (armbågskontakt, dragsnöre, fjärrkontroll) görs i respektive projekt. Beakta att obehöriga ej bör kunna öppna inifrån matsal.

Övrigt: Påkörningsskydd, se dörrar allmänt.

12. Brandgaslucka/Röklucka
I kommande anvisning kompletteras med dörrkort.

Ljudklass: -

Brandkrav: Stäms av med brandkonsult

Dörrtyp: -

Tröskel: -

Beslagning: Luckor öppnas genom magnetigenhållning och öppningsfjäder. Luckans öppning styrs ofta av brand-/ utrymningslarm och beskrivs i Projekterings-anvisning El-& telesystem. Luckans läge indikeras i övervakningssystemen och beskrivs i Projekterings-anvisning Styr & Övervakningssystem.

Öppningsutrustningen beskrivs av A och levereras av Bygg. Kabel mellan de ingående komponenterna skall vara av brandsäker modell.

Övrigt:

Dela sidan

Titel
Dörrtyper
Beskrivning
Anvisning som beskriver dörrtyper
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/dorrtyper/dorrtyper.partial.html