Dörrutförande allmänt

1. Mått
Höjd Dörrblad högre än standard blir ofta för tunga och instabila för att uppfylla krav på hållbarhet över tid och ska därför inte överstiga 23M (modulmått). Om extra ljusinsläpp behövs konstrueras dörrpartiet med överljus av glas.

Bredd på dörr ska vara minst 10M (modulmått). Beakta fritt mått för passage med rullstol. Accepterat avsteg från krav på 10M i dörrbredd är toaletter utan tillgänglighetskrav. För dessa tillåts 8M.

Utred behov av storlek på dörr med hänsyn tagen till intransporter av material/utrustning, t ex till driftutrymmen, storkök, träslöjd, soprum och idrott.

2. Dörrblad och karm – materialval

Innerdörrar av trä:

Dörrbladsyta Laminat.
Dörrbladskant Kantlist av massivt, klarlackerat trä.
Karm Trä, massivt, klarlackerat/täckmålat.

Tabell för innerdörrar av trä

Inner- och ytterdörrar av stål:

Dörrbladsyta Stålplåt, täckmålad
Dörrbladskant Stålplåt, täckmålad
Monteringskarm Stål, täckmålad

Tabell för inner- och ytterdörrar av stål:

Inner- och ytterglaspartier av stål:

Dörrbladsprofiler Stålplåt, pulverlackad
Karm Stålplåt, pulverlackad
Glasningslister Stålplåt, pulverlackad

Tabell för inner- och ytterglaspartier av stål:

Innerdörrar av glasfiberarmerad polyester:

Dörrbladsyta Glasfiberarmerad polyester
Dörrbladskant Kantlist av aluminium
Monteringskarm Aluminium

Tabell för innerdörrar av glasfiberarmerad polyester:

Innerdörrar till kyl- och frysrum
Ingår normalt i leverans av kyl- och frysrum och projekteras av storkökskonsult. Karm ska utformas med karmvärme och bruten köldbrygga.

3. Glasning
Glasindelning är alltid projektspecifik. SISAB:s Projekteringsanvisning för glas ska alltid följas och dörrens funktionalitet prioriteras.

4. Tröskel
Trösklar ska inte vara högre än 15-20 mm av tillgänglighetsskäl. För trösklar i ytterdörrar beaktas krav på funktion, tillgänglighet, u-värden etc. Dörrar i storkök ska inte ha tröskel p.g.a. krav på körbarhet. Vid ljudkrav väljs istället dubbla släplister eller i undantagsfall fällbar tröskel (föredras ej p.g.a. kort livslängd). Generellt utförs innerdörrar med tillgänglighetskrav, ljudoch/eller brandkrav med massiv gummitröskel och enkel eller dubbel släplist.

5. Klämskydd
Krav på klämskydd enligt BBR. Typ av klämskydd anpassas efter verksamhet. Klämskydd kan monteras på gångjärnssida eller motstående sida alternativt båda sidor. Klämskydd monteras endast på bakkantdörr. Tunga entrédörrar, försedda med dörrstängare, förses med infällda köldresistenta klämskydd. På dörrar utan ljudkrav kan integrerade klämskydd monteras. De integrerade smälter visuellt in i dörrens konstruktion.

För dörrar med ljudkrav är det viktigt att klämskyddet inte sänker väggens och dörrens totala ljudklass. För att vara på den säkra sidan kontaktas leverantör och akustiker. Dörrens brandklass och fria passagemått kan påverkas av klämskyddet, detta måste kontrolleras vid projektering.

6. Skyddsbeklädnad
Där rullande transporter genom dörröppning förekommer bekläs karm med rostfri plåt. Sparkskydd av rostfri plåt är att föredra på utsatta dörrblad. Avgörs specifikt i varje projekt.

7. Installationsutrymme
Behovet att dölja kabel och tekniska komponenter i direkt anslutning till dörrmiljön växer. Vid projektering av teknikintensiva dörrar i byggnadens skalskydd måste samråd mellan telekonsult och arkitekt hållas för att säkerställa att dörrpartiet konstrueras med utrymme för samtliga tekniska funktioner.

8. Installationszon
I glaspartier vid dörr ska en installationszon på slagdörrens handtagssida utföras. Plats ska finnas för kortläsare, öppnaknapp, strömbrytare belysning mm samt för namnskylt och möjlighet att sätta upp schema etc. (A4-format) till klassrum, arbetsrum etc.

Dela sidan

Titel
Dörrutförande allmänt
Beskrivning
Anvisning som beskriver dörrutförande allmänt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/dorrutforande-allmant/dorrutforande-allmant.partial.html