Belysning på gård eller i park

För att öka den upplevda ljusheten och orienterbarheten belyses med fördel vertikala ytor såsom fasader, växtlighet, lekställningar m.m. Utan avkall på synbarheten ska generell ljusmängd minimeras för att inte påverka ekologin negativt (djur och växter) och vara energieffektiv. Utebelysning ska utföras med rundstrålande armaturer som grundbelysning, kompletterat med master eller högre stolpar med spotlights vid lekutrustning och för punktbelysning. Beakta risk för skuggning från träd, lekutrustning och andra objekt. Säkerställ att det finns tillräckligt med belysning vid entréer, trappor etc. Belysning integrerad i lekutrustning ska undvikas.

Utebelysning ska ha låg bländning och vara väl avskärmad. Stolpbelysning utförs vandaltålig och i metall. Armaturer ska vara utförda för IK10. Armaturer matas av grupp med jordfelsbrytare för personskydd. Lyktstolpar ska ha egen avsäkring i respektive belysningsstolpe. Fasadarmaturer begränsas till entréer. Utebelysning utförs så att det ej bildas mörka gångstråk och fasader. Styrning via slutande utgångar i DUC i styr, se projekteringsanvisningar Styr & övervakningssystem samt driftkort 0123-DK-AS i SISABs kravställande teknikdokument. Belysning ska ha intern funktion i drivdon för nattsänkning ned till 50% mellan 23-05. Pollare och markarmaturer ska ej förekomma pga risk för skadegörelse.

Ljuskällor egenskaper:
Färgtemperatur 3000K
Ra index på CRI >80

Kvalitet på LED-ljuskällor motsvarande Mc Adams 5 SDCM eller lägre

Rekommendationer stolphöjder:
Stolphöjd på stolpar med strålkastare ≥ 6 meter
Stolphöjd på stolpar med parklyktor 4-6 meter beroende på typ av armatur

Belysningsstyrka på markytan ska anpassas efter platsens förutsättningar med rekommenderade nivåer:

  • På gårdar och gångstråk/cykelväg 5 lux i medel, jämnhet 0,25 och 1 lux i miniminivå.
  • På lekplatser (mindre yta vid lekredskap) medelbelysningsstyrka 30 lux, jämnhet 0,25.
  • Vändplatser för fordon, inlastning mm. medelbelysningsstyrka 50 lux , jämnhet 0,4
  • 75 lux vid bollplan

Gårdar och fasader ljussätts gestaltande efter byggnadens och platsens förutsättningar och utformning. Utebelysning samordnas med eventuell omgivande belysning på g/c-vägar, bilvägar och parkmark. Beakta särskilt om skolgården saknar en fysisk gräns mot omgivande offentliga områden. Gårdsyta, gångstråk, lekplatser samt omgivande lekytor ska belysas för en god orienterbarhet och överblickbarhet.

Utomhus placeras belysningsstolpar konsekvent på samma sida av en gångväg. Armaturer med uppåtriktat ljus ska inte användas.

Ljusets riktning
Figur: Visualisering av armaturer med nedåtriktad ljus

Ljuset riktas ned mot gång‐ vägen, bländning undvikes.

Dela sidan

Titel
Belysning på gård eller i park
Beskrivning
Anvisning för belysning på gård eller i park
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/belysning-på-gard-eller-i-park/belysning-på-gard-eller-i-park.partial.html