Belysningssystem och ljussystem

Energieffektiva armaturer och ljuskällor ska väljas, se även rubrik ”Ljusarmaturer, ljuskällor”.
Ljus & rum utg. 4 planeringsguide för belysning inomhus” (Ljuskultur) och denna anvisning ska användas för belysningsplanering. Ljusberäkning ska utföras för varje rumsfunktion.

Där möjligt ska armaturer, sensorer och strömbrytare i första hand vara utförda med Dali-2, annars Dali. All belysning ska vara utförd flimmerfri med LED, avser även armaturer i inredning, exempelvis kökskåpor och fläktaggregat

Planera och beräkna med LENI-tal för optimering av energiprestanda enligt Upphandlingsmyndighetens mall ”Redovisning av belysningsanläggningens årliga energianvändning – SKOLA”, belysnings¬styrningens påverkan på kWh/m2 o år. Se länk: Hållbarhetskrav för Energieffektiv belysningsanläggning | Upphandlingsmyndigheten

Belysning i El- och telenisch
Säkerställ att tillräcklig ljusstyrka uppnås i El- och telenisch för att uppfylla arbetsmiljökrav.

Belysning i fläktrum och UC
Belysning i fläktrum och undercentral ska utföras som totalentreprenad där entreprenör ansvarar för att samordna armaturernas exakta placering efter att alla övriga installationer i rummet har färdigställts. Projektör ska ange antal armaturer och deras ungefärliga placering samt mängd kablage och brytare för att uppfylla krav i AFS, standard och för kalkylerbarhet i handling.

Skolor
Belysning utföres nedpendlad i verksamhetslokaler. Väggarmaturer i skolkorridor och liknande obevakat utrymme ska undvikas.

Belysning i övriga utrymmen ska vara väl avbländad. Vid armaturer med kåpa ska denna vara slagtålig och svårlossad snäppkupa eller kraftig bajonett.

Förskolor:
Enklare typer av ”LED-plattor” ska undvikas i verksamhetslokaler. Detta då deras stora kontrast mot omgivande takyta och stora andel direktljus har svårt att uppfylla kraven på omfältsljus och väl avbländad belysning. Vid infälld belysning i dessa ytor ska väljas armaturer med väl avbländad konstruktion som även ger en bra andel omfältsljus.

Armaturer i skolor för RWC och WC ska vara slagtålig och svårlossad snäppkupa eller kraftig bajonett. Utförande främst med inbyggd närvarodetektering med IR-sensor. Beakta tillgänglighet i RWC och två separata armaturer med egen tändning/styrning i eller för respektive armatur.

Belysning i träslöjd ska vara utförd som pendlad IP40 och vara D-märkt.

Apparater och utrustningar för manövrering och automatisk styrning i elsystem
Belysning ska ha konstantljusstyrning (bl.a. dagsljuspåverkan) oavsett fönsterstorlek samt frånvarostyrning i alla rum och lokaler, individuellt per rum samt manuell tändning och släckning. Tillslagstid om minst 15 minuter med undantag för träslöjd där det bör vara minst 30 minuter. Även ostyrd bänkbelysning och förekommande kontaktspotskenor ska släcka med takbelysningen.

Undantag från styrning kan göras för kök med tillhörande arbetsutrymmen. Kökskåpa ska släckas med takbelysningen. Lätta och okomplicerade system ska användas. Mindre utrymmen såsom wc, soprum, förråd mm kan styras enbart med närvarogivare och tillslagstid minst 15 minuter.

Ange i handlingen att entreprenören utför inställning på donen, då donen inte alltid är inställda vid leverans.

Korridorer och trapphus regleras i första hand med frånvarodämpning (korridorfunktion) som efter ca 15 minuter dimrar ner till mellan 10 och 20 % och sedan släcks efter ytterligare ca 30 minuter. Ljusa korridorer och entréhallar ska även konstantljusregleras. Förskolor ska utöver styrningen även ha manuell släckning för luciatåg och dylikt, och då från en skyddad plats.

Dimbar pendlad belysning ska alltid utföras i lärosalar och grupprum samt övriga vistelseutrymmen. Personalarbetsplatser ska ha individuellt dimbar pendlad armatur med inbyggd närvarogivare, alternativt om verksamheten vill ha central styrning (dagsljus och frånvaro) inom rummet. Belysning i fläktrum, driftrum och undercentraler styrs av timer 30-120 min med valbar tillslagstid för den som tänder. Belysning i hissmaskinrum ska styras av 1-polig strömställare. Belysning i luftbehandlingsaggregat ska styras av takbelysningens timer.

Skolor:
I våtgrupper där vatten stängs av med mjukstängande motoriserad ventil ska den styras av närvarogivare tillsammans med belysningen. Armaturer inom allmänna utrymmen får ej vara av glas, med undantag av härdat glas

Förskolor:
Armaturer av glas får inte användas där barn vistas. Torg, större kapprum och liknande som används för mys/lek ska ha konstantljus och dimmermöjlighet.

Dela sidan

Titel
Belysningssystem och ljussystem
Beskrivning
Anvisning för belysningssystem och ljussystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/belysningssystem-och-ljussystem/belysningssystem-och-ljussystem.partial.html