El‐ & telesystem

Föreskrivna produkter ska vara CE–märkta, vid sammansatta anläggningar så utförs CE–märkningen enligt AF-delen.

Elinstallationsarbete ska uppfylla föreskrifter om auktorisation, egenkontrollprogram, registrering av företag och installationens utförande enligt ELSÄK-FS och SS 436 40 00.

Uppkoppling av utrustning
Ej tillåtet för Entreprenör att ansluta egna SIM-kort eller annan typ av extern uppkoppling i levererad utrustning. Endast uppkopplingar godkända av SISAB får finnas i utrustningen.

Hissmaskinrum
Utrustning för andra system än hissens egna får ej placeras i hissmaskinrum, exempelvis elcentral, apparatskåp för styr, centralutrustning för larmsystem och brandspjällsstyrning. Detta då endast behörig hisspersonal får vistas i hissens maskinrum.

Likvärdigt
Projekterande konsult ska arbeta in nedan generella textlydelse i sin tekniska beskrivning där behov finns att föreskriva specifika produkter.

Där specifika produkter har föreskrivits i denna beskrivning är de valda utifrån den sammansatta lösning som har projekterats. Om föreskrivna produkter ska ersättas med en likvärdig produkt ska SISAB utvärdera detta och godkänna ersättningsprodukten.

Gällande om produkten anses likvärdig är det egenskaper som dessa vi då utvärderar och formen för denna utvärdering hanteras i AF-delen:

-Specifika prestanda, mått och konstruktion för den föreskrivna funktionen/lösningen
-Kvalitet och hållbarhet på produkten för att motsvara det höga slitaget i skolmiljö
-Kvalitet för att motsvara våra behov i det långsiktiga drift- och förvaltningsskedet
-Möjlighet att få tag i reservdelar och ersättningsprodukt i efterhand utan höga kostnader
-För belysningsarmaturer utvärderas exempelvis dessa egenskaper:

 • Kvalitet på dioder (MacAdam)
 • Färgåtergivning (CRI/Ra)
 • Avbländande konstruktion (UGR, Candela)
 • Energieffektivitet (Lumen/W)
 • Förväntad livslängd och degradering över tid av dioder och komponenter.

Montage av i systemen ingående produkter får ej utföras med lim, tejp eller liknande. För system som består av programmerbara apparater ska ingå all programvara, eventuella lösenord, fjärrkontroller och programmering som krävs för att erhålla en fullgod funktion.

El‐ och teleförsörjning
Vid nybyggnad ska samordning mellan ny inkommande elservis, Stokabfiber, fjärrvärme och Teliakabel utföras i samråd med resp. leverantör. En gemensam införningspunkt ska alltid utföras. Nätägare Ellevio AB.

Fiberservis: Stokabfiber ska planeras in och avropas i mycket god tid av projekt vid nyinstallation p.g.a. lång leveranstid. Avser även paviljonger. Beakta att paviljonger i första hand ska ha SISAB:s stamnätsfiber från intilliggande byggnads CUR i skola eller huvudtelenisch i förskola.

Kontakt S:t.Erik Kommunikation AB, Api.salj@sterikkom.se.

Planera så låg servissäkring som möjligt om det inte är effektabonnemang. Sammanlagringsberäkning ska redovisas av konsult. SISAB äger elabonnemangen.

Föranmälan till nätägare Ellevio AB av ny eller utökad elservis ska göras av Driftsamordnare Kraft och Belysning Mikael Johansson på SISAB. För att kunna registrera ärendet behövs följande uppgifter skickade till adress: mikael.johansson@sisab.se
-Adress (Gata ,Nr ,Post nr, Ort) eller fastighetsbeteckning.
-Inkopplingsdatum.
-Situationsplan som visar anslutningspunkt för elservisen.
-Upphandlad entreprenör på El om detta är klart, annars kompletteras med detta senare.
-Servissäkring/ Huvudsäkring i Ampere (A)
-Typ av uppvärmning
-Uppgifter om Solceller (se även krav på typ av växelriktare i projekteringsanvisning Solceller)
-Vid värmepump ska alternativ 1-5 nedan besvaras.

 1. Max startström (A)
 2. Total installerad eleffekt uppvärmning (kW)
 3. Total installerad effekt belysning (kW)
 4. Total installerad effekt ink sammanlagring (kW)
 5. Total installerad effekt motorlast (kW) -Vid fjärrvärme besvaras alternativ 3-5.

Föreskrifter
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ELSÄK - FS 2008:1 ska gälla för alla anläggningar. För att uppnå ”god elsäkerhetsteknisk praxis” ska i första hand SS 436 40 00 ”Elinstallationsreglerna” gällande utgåva användas i tillämpliga delar, undantag är utrymmen för betjäningsgångar i elrum/driftrum (ställverk) kap 729 och ryggningsavstånd där gamla Blå boken FS1999:5 kap 801.3 ska följas, se text nedan. Om ett rum med en elfördelning eller ställverk ska klassas som driftrum eller ej avgörs vid samråd med anvisningsansvarig.

All elmateriel och elutrustning inkl belysningsarmaturer ska vara av känt europeiskt fabrikat, ha garanti och erbjuda reservdelar i minst 5 år. Elmateriel likvärdigt SchneiderElectric, Legrand, Gira, Hager eller Ensto.

För driftutrymmen gäller följande:
801.3 Betjäningsgång, m.m. (Utdrag ur ELSÄK-FS1999-5)

Kopplingsutrustningar ska placeras och anordnas så, att erforderlig betjäningsgång får så stor bredd och höjd och i övrigt är så anordnad, att betjäning av apparater, utbyte av säkringar m.m. kan ske utan fara. I en betjäningsgång får inte föremål som försvårar framkomligheten ställas upp.

Med betjäningsgång avses det utrymme varifrån den under normal drift erforderliga betjäningen (manövrering av elkopplare, utbyte av säkringar, tillsyn av reläer o.d.) av kopplingsutrustningen utförs. De mått på betjäningsgångens bredd som anges under punkterna 1 och 2 nedan anses uppfylla föreskrifterna i fråga om kopplingsutrustning i lägst kapslingsklass IP2X eller IPXXB. Angivna mått räknas från skåpens eller centrallådornas frontytor, dvs. utan hänsyn till normalt utskjutande manöverorgan etc.

 1. Gångbredd 1,2 m vid kopplingsutrustning på endast en sida av betjäningsgången.
 2. Gångbredd 1,5 m vid kopplingsutrustning på båda sidor av betjäningsgången, även om kopplingsutrustningen på ena sidan av gången har högre systemspänning än 1 000 V. Består kopplingsutrustningarna på båda sidor av betjäningsgången av utrustning för högst 1 000 V systemspänning och utrustningen på åtminstone ena sidan matas av kablar som i matningspunkten är försedd med kortslutningsskydd med högst 63 A märkström, kan gångbredden minskas till 1,2 m. Likaledes kan gångbredden minskas till 1,2 m om kopplingsutrustningarna på båda sidor av gången består enbart av styr- och reglerutrustning.
  Oberoende av vad som anges ovan bör betjäningsgångens bredd alltid medge en fri utrymningsväg av minst 0,5 m även då gången blockeras av sådant hinder som kan förutses normalt förekomma vid underhåll och betjäning av kopplingsutrustningen, t.ex. öppna skåpdörrar eller utdragbara enheter i frånskilt läge. Vid en betjäningsgång med skåp på båda sidor måste därvid mot bakgrund av den aktuella kopplingsutrustningens driftförhållanden och konstruktion bedömas, huruvida på ömse sidor om gången belägna skåpdörrar eller utdragbara enheter kan förhindra fri utrymning.

Anslutnings- och uttagspunkter
I skolor och förskolor placeras anslutningspunkter enligt SS 437 01 02 med undantag:

 • Belysning får understiga 200 lux på golv.
 • Eluttag placeras ej lägre än 300ÖG eller högre än 900ÖG (där ej annat anges)
 • Lamputtag ovan/vid fönster installeras normalt endast i förskolor och uttag ska då vara vanligt 2-vägs uttag.
 • Nätverksuttag för så kallad kommunikationsutrustning (fastighetsnät, data/tele) ska utföras och placeras enligt denna anvisning.
 • Utformning och placering av eluttag eller elanslutning för specifik elektrisk utrustning som exempelvis inbyggnadsugn, spishäll och mikrovågsugn ska uppfylla tillverkarens installationsanvisning. Detta då eluttag och elanslutning enligt denna ofta ej får placeras bakom exempelvis köksutrustning på det sätt som beskrivs som generell placering i SS 437 01 02.

Miljöbetingelser
I el- och telesystem förekommande varor, materiel och material ska vara av PVC- och halogenfritt utförande, samt vara rekommenderade/accepterade i BVB (Byggvarubedömningen).

Dela sidan

Titel
El‐ & telesystem
Beskrivning
Anvisning för el‐ & telesystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/el‐och-telesystem/el‐och-telesystem.partial.html