1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll El-telesystem
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Inbrottslarmsystem och överfallslarm

Inbrottslarmsystem och överfallslarm

Många av SISAB´s befintliga byggnader har sk. kombilarm installerat och beslut kan fattas i projekt att behålla och bygga ut systemet. Avstegsansökan ska upprättas. Normalt installeras annars separata anläggningar för brand och inbrottslarm. Både SSF 130 och i SS 4551201 skiljer dessa system åt och benämner dem antingen Inbrottslarm (H2) eller Kombilarm (integrerade system, H9). Systemet ska utföras i enlighet med kraven i Svenska Stöld-skyddsföreningens regler SSF 130 i senaste utgåva. Anläggningen ska uppfylla larmklass 1 med nedan medgivna avsteg och tillägg. Projekterad handling för inbrotts/kombilarm ska granskas av behörig ingenjör inbrottslarm enligt kraven i SSF 130. Granskaren ska namnges i projektörens egenkontroll. Installation ska utföras av anläggarfirma certifierad enligt SSF 1015. Efter systemintegration och driftgenomgång i projektet övertar SISAB:s ramavtalsupphandlade larmleverantör (Ram-säk) anläggningsansvar samt drift och skötsel av systemet. I systemintegrationen ska alla koder, konfigurationsfiler och programvaror (inkl. inloggningsuppgifter) för specifik anläggning överlämnas till SISAB och Ram-säk. Avsnitten i SSF 130 som behandlar installationens slutskede, överlämnande och efterlevnad (avsnitten 6, 7, 8 och 9) är avgörande för en smärtfri systemintegration och framtida förvaltning av anläggningen och ska inarbetas i handlingarna så att de kontrolleras under systemintegration och entreprenadbesiktning.

Anläggarfirman ska i entreprenaden upprätta komplett anläggarintyg (SSF 1058) och dokumentera avsteg från SSF 130. Exempel på avsteg som måste finnas då de ingår i Ram-säks åtaganden enligt driftavtal med SISAB:

 • Serviceavtal med entreprenören finns inte upprättat.
 • Avtal om medgivande för fjärranslutning finns inte upprättat.
 • Utbildning/överlämnande sker till Ram-säk.
 • Överföring av larm enligt SSF 130 är inte utförd.

Inför besiktning ska dokumentation enligt SSF 130 tabell 2 (dokumentation utan korskoppling) finnas överlämnas.

I SISAB:s larmsystem får inga externa system integreras, utöver utrymningslarm och brandindikeringssystem. Dvs. hyresgästens system för passerkontroll och övervakning av nattlås får inte anslutas mot inbrotts-/kombilarmet.

System och funktioner
Generellt:
SISAB´s befintliga kombilarm är av fabrikat Galaxy G3D. Likvärdig funktion går att erhålla även med tex. Assa ARX larm. Fabrikat bestäms i tekniskt samråd beroende på projektets omfattning.
Beakta krav om 20% reservkapacitet vid val av centralapparat. För att minimera inkommande störningar vid ihopkoppling av fristående byggnader mot huvudbyggnadens centralenhet ska fiberkabel användas i mark och kulvert. Det gäller alla paviljonger och fristående byggnader. I varje ända av fiberkabeln ansluts fibermodem för larmsystemets kommunikation. Fibermodem strömförsörjs av inbrotts/kombilarmet. Ett par blåsfiber i fastighetsnätverket nyttjas mellan CUR och KK i olika byggnader. Omfattning av larmskydd är att likställa med ett volymskydd.

Rörelsedetektorer:
Rörelsedetektorer installeras för att i första hand övervaka kapprum och utrymmen innanför skaldörrar samt samtliga korridorer och kommunikationsytor, oavsett våningsplan. Även kök ska detekteras om de är nåbara från mark eller har underkant fönster lägre än 4 m.
Driftutrymmen och Miljörum som inte möjliggör fri passage vidare in i fastigheten kan undantas från krav om detektor innanför skaldörr.

Utöver detta kompletteras skyddet för ”utsatta” rum t.ex. kontor, expedition och rum för förvaring av större mängd datorer eller enheter.
Detektorer ska placeras i enlighet med tillverkarens anvisningar. Konventionella rörelsedetektorer monteras mellan 2,5-3,5 meter från golv och minst 0,5 m från vägg för att minimera problem vid gardinmontage.

Magnetkontakter:
Vid entré där av/pålarmning ska ske och nedräkning av inpasseringstid behövs ska magnetkontakt installeras. Även ytterdörr till driftutrymme ska förses med magnetkontakt (ej IR).

Larmdon:
Inom övervakade områden ska begränsat antal larmdon installeras i gemensamhetsutrymmen till exempel korridor, entréhall i respektive byggnad. Sabotagekontakt ansluts på separat ingångsadress för att kunna särskiljas på ritningar och i komponentdatabaser.
Vid komplettering ska larmdon ha samma ljudkaraktär som befintliga don.
Akustiska larmdon utomhus ska aldrig användas.

Larmområden:
Indelning i larmområden och kundprogrammering ska utföras i samråd med slutkund/hyresgäst/verksamheten.

Vissa idrottssalar/idrottshallar nyttjas av Idrottsförvaltningen för uthyrning. I de fallen ska inbrotts-/kombilarmet programmeras som egen larmgrupp som tidsstyrs, se nedan ”Entre- och passer¬kontrollsystem” och ”Skolor med idrottssalar/idrottshallar”.

Manöverpaneler:
Inbrotts-/kombilarmets manöverpaneler placeras i personalentré alternativt huvudentré i respektive friliggande byggnad. Manöverpaneler kan också behövas i verksamhetsavskilda ytor där till/frånkoppling av enskilt område måste utföras. Utreds i dialog med verksamheten.

Bråklarm:
Överfallslarm till polis användes ej. I enstaka faÖverfallslarm till polis användes ej. I enstaka fall beslutas i projektet om bråklarm som ett krav från hyresgäst. Tas upp i samråd med Elspecialist - tele och dokumenteras på avstegsblankett.

Centralutrustningsrum (CUR):
Inom centralutrustningsrum ska ett ”förhöjt larmskydd” installeras och dörr förses med oval cylinder för elektronisk låscylinder likt SISAB´s övriga driftutrymmen. Utrymmet ska utöver detta förses med rörelsedetektor, magnetkontakt på dörren samt egen manöverpanel till inbrotts-/kombilarmet. Larmgivare programmeras att tillhöra larmområdet i direkt anslutning till CUR för till/frånkoppling.

Rökdetektor samt larmdon för brand ansluts till byggnadens övriga brandindikeringssystem/brandlarm.

Gränsdragningar:
Vid ombyggnad i befintligt kombilarmsystem där centralapparaten ej ingår i entreprenaden och installation utförs av extern entreprenör blir gränsdragningen och driftsättningen svår då arbeten i befintlig larmanläggning endast kan utföras av SISAB´s ramavtalade larmleverantör (RAM-Säk). De nya installationerna kan alltså inte anslutas direkt i befintlig centralutrustning.

Entreprenör kan då som alternativ installera en ny centralapparat i entreprenaden för att kunna driftsätta sin installation lokalt. Ram-Säk tar sedan bort denna centralapparat och integrerar den nya anläggningen med den befintliga.

Dela sidan

Titel
Inbrottslarmsystem och överfallslarm
Beskrivning
Anvisning för inbrottslarmsystem och överfallslarm
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5.0.0
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/inbrottslarmsystem-och-overfallslarm/inbrottslarmsystem-och-overfallslarm.partial.html