1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Märkning av el‐ och teleinstallationer

Märkning av el‐ och teleinstallationer

Märkning ska utföras med skylt och ej vara förväxlingsbar, varför märkning ej får anbringas på lock eller annan löstagbar del av enhet. Skyltlista ska upprättas av E och godkännas av beställaren.

Skylt ska vara i utförande med graverad svart text på vit botten. Översiktsschema upprättas för varje ingående anläggning, t.ex. huvudledningsschema, nätschema data m.m. och monteras i inplastad ram vid varje centralutrustning med undantag av inbrottslarm, brandindikering, utrymningslarm och brandlarm. Översiktsschema ska visa ledningsnät, ledningstyp, apparatplacering och apparatbeteckning med rumsplacering. Märkning av hiss och styr se även projekteringsanvisning Märksystem.

Märkning av el‐ och telekanalisationsinstallationer
Tomrör ska i båda ändar märkas med märklapp, som anger var röret mynnar och om röret är avsett för särskilt ändamål. Tomrör genom fasad eller brandcellsgräns ska tätas.

Märkning av elkraftinstallationer
Vid märkning av serviscentral, fördelningscentraler och gruppcentraler ska SS 4370140 (IBL 96) gälla. Ställverk, fördelningar och elcentraler ska även märkas med skylt som visar kortslutningsström och förimpedans. Elrum och elnischer ska märkas med skylt ”ELCENTRAL FÅR EJ BLOCKERAS”. Eluttag och komponenter ska märkas med skyltar där det även framgår vilken central och grupp dessa matas från. Inställningsvärde på effektbrytare ska skyltas vid brytare och uppgifterna ska föras in i gruppförteckning.

Märkning av serviscentral
Huvudledningsschema minst A2 ska sättas upp i anslutning till servis- och fördelningscentraler. Schema placeras bakom transparent skiva av plast och monteras i en med skruv fastsatt ram. Huvudledningsschema även ska ange vilken byggnad, våning och rum elcentralen-elfördelning-ställverk är placerad i.

Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer

Förskolor:
Apparat förses med funktionsmärkning i klartext på frontens framsida (exempelvis ”huvudbrytare”).

Märkning av lådkapslade centralen
Uppgifter beträffande 2-fas grupper, 3-fas grupper med 1-fas objekt, jordfelsbrytarens skyddsområde ska anges på digitalt upprättad gruppförteckning. Vid gruppförteckning monteras också ram med information om ex. jordfelsbrytare, ur m.m. inkl. handhavande och felsökning för jordfelsbrytare. Funktion och täckningsområde för brytare och apparater i elcentral ska framgå på centralen och i gruppförteckning.

Vid gruppcentrals gruppförteckning monteras också en A-ritning i format A3 i plastram med rumsnummer inlagt. Nummerlister ska vara fastskruvade och maskin- eller malltextade.

Elcentraler med jordfelsbrytare och personskyddsautomater ska ha dokument monterat i hållare vid elcentralen som visar när brytarna senast testades.

Ritningsfack för centralritningar ska monteras viid elcentraler fördelningar och ställverk.

Märkning av kablar i mark
Kabel ska märkas i båda ändar. Inkommande kabel i stolpe ska märkas med ”I” och utgående med ”U” samt uppgift om matande central och grupp.

Märkning av värmekabel och takvärmesystem
I anslutning till apparatskåpet ska ett schema monteras, som redovisar respektive kabels slingnummer, ledningssträckning och effekt och ström. Samtliga anslutningsdosor, givare och slingor märks med klartextmärkning.

Märkning av elinstallationer ‐ belysning
Handhavandeskylt (se inforuta intill) monteras inplastad i ca A5 ovanför strömställare i klassrum och arbetsrum. Genomlysta skyltar ska märkas med matande gruppnummer och gruppskydd ska rödmärkas i elcentralen. Eluttag och komponenter ska märkas (ej strömbrytare) med skylt.

Instruktioner och information om belysning
(Figur: Visualisering om instruktioner och information om rummets belysning)

Dela sidan

Titel
Märkning av el‐ och teleinstallationer
Beskrivning
Anvisning för märkning av el‐ och teleinstallationer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/markning-av-el-och-teleinstallationer/markning-av-el-och-teleinstallationer.partial.html