Relationshandlingar för tele

För komplettering, renovering eller ombyggnation gäller att system- och referensbeteckningar ska följa den äldre standarden för teleregistrering SS 455 12 00:1992 03 11 utgåva 5. Det gäller även nya byggnader som ansluts mot befintliga inom en och samma fastighet för att undvika förvirring. I nya fastigheter används den nya standarden för teleregistrering SS 455 12 01-utg 6.

Relationshandlingar för teleinstallationer
Utöver generella anvisningar gäller att följande relationshandlingar ska upprättas (avser dock ej RWC-anläggning):

  • Funktionsbeskrivande scheman såsom nätscheman, blockscheman och kretsscheman. Nätschema för inbrotts-/kombilarm ska ej monteras vid centralutrustning utan endast levereras till beställaren.
  • Ställförteckning
  • Apparatlistor

Plintkort/panelkort. För datasystem ska en omgång även finnas vid ställ.

Relationshandlingar för strömförsörjning telesystem
Utöver generella krav på relationshandlingar ska gruppförteckning upprättas och monteras bakom transparent skiva av plast med ram. Ram ska placeras i anslutning till säkringspanel och fastsättas med skruv.

Relationshandlingar för teletekniska installationer –Brandlarm och utrymningslarm.
För brand- och utrymningslarm utförda enligt SBF 110 gäller regelverket även gällande dokumentation. All dokumentation ska uppfylla regelverket och överlämnas i både pappersform och redigerbart digitalt format. All dokumentation ska vara färdig inför leveransbesiktning, entreprenadbesiktning och överlämnande till RAM-säk vid Systemintegration. Alla avvikelser dokumenteras på anläggarintyg.

Relationshandlingar för teletekniska installationer – branddetektering och utrymningslarm styrt av branddetektering (inkluderar inbrott, s.k. Kombilarm)
Den driftdokumentation som nyttjas av SISAB, Ram-säk och utryckningsväktare tas fram av Ram-säk i samband med Systemintegration.

Viktigt att i handlingar beskriva att projektets säkerhetsentreprenör, E-säk, ska samarbeta med Ram-säk under Systemintegrationen och bistå med alla de underlag och dokumentation som Ram-säk behöver för att färdigställa.

Relationshandlingar för fastighetsnät (data)
Utöver generella anvisningar ska nätschema för data vara tydligt och redovisa fördelningsskåpens (korskopplings) placering på våning och ungefärlig plats utifrån hus eller trapphus/hisschakt. Förutom ställbeteckning ska SISAB:s rumsnummer och antal datauttag, anges vid respektive korskoppling. Nätschema ska även förses med orienteringsfigur eller liten situationsplan över byggnaderna. Levereras även digitalt.

Dela sidan

Titel
Relationshandlingar för tele
Beskrivning
Anvisning för relationshandlingar för tele
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/relationshandlingar-for-tele/relationshandlingar-for-tele.partial.html