Teletekniska säkerhetssystem

SISAB strävar alltid efter att ha endast en larmanläggning per disciplin och fastighet av drift- och säkerhetsskäl. Det betyder att befintlig anläggning i första hand ska utökas vid om/tillbyggnad. Projektör ska då säkerställa hur befintlig anläggning är utformad och hur utbyggnad och hopkoppling till befintligt system ska ske så att detaljnivån blir tillräckligt ingående för utförandeentreprenad. Utredning ska samordnas i samråd med elspecialist – tele.

Systembenämningar
SISAB hade tidigare en egen ambition där man istället för att bygga renodlade brandlarm och inbrottslarm istället integrerade brandindikering i inbrottslarmet och benämnde systemet kombilarm (H9). Nya riktlinjer är att installera brandlarm och inbrottslarm som separerade system som då kallas H1 och H2 på ritningar. Passersystem, H4, projekteras åt hyresgäst som ett separat system som aldrig integreras som H9.

Funktionsansvar/Gränsdragning
Med hänvisning till funktionsansvar tillåts endast SISABs ramavtalade säkerhetsentreprenör (Ram-Säk) att ta SISABs säkerhetssystem i och ur drift.

För att säkerställa funktion och ansvar i driftavtal strävar SISAB alltid efter att inte ha befintliga säkerhetssystem i drift inom en entreprenad eller projekt. SISAB eftersträvar en tydlig entreprenadgräns och gränsdragning mellan anläggningar i drift och en pågående entreprenad. Momenten nedan finns förtydligade i projektstyrningsverktyget Antura för projektets ansvariga och beskrivs här enbart för information.

Modernisering/renovering/ombyggnation:
I samråd med elspecialist - tele tas beslut om hur byggarbeten kommer påverka systemen. Om entreprenadområdet omfattar hela säkerhetsanläggningen skall den tas ur drift innan projektet startar och återställas i samband med projektavslut. Begreppen före och efter nedan ska utföras. På detta vis kommer övriga intressenter (driftcentral, bevakningsbolag, driftentreprenörer och tekniker) få all nödvändig information om status och planer för anläggningen.

Etappindelade entreprenader:
Vid projekt där entreprenadgränser är svårdefinierade och verksamhet pågår, helt eller delvis, är det ytterst viktigt att förbestämma ansvar för säkerhetsanläggningarnas funktion. Etappindelade entreprenader ställer stora krav på samordning mellan verksamhet, entreprenör och ramavtalad säkerhetsleverantör (Ram-säk).

Om enstaka anläggningsdelar ska kopplas ur under byggtid medan övriga delar ska ha funktion måste elprojektörs bygghandlingar vara ytterst tydliga och samordningen rigorös. Då relationshandlingar ofta saknas kan inventering på plats bli nödvändig för att få fram den detaljnivå som krävs för handlingar till en utförandeentreprenad. För den inventeringen behöver projektet troligtvis avropa ram-säk för att visa och hjälpa projektören till förståelse i anläggningen.

Varje moment måste definieras av larmprojektör och dokumenteras i en ”Genomförandeplan” som beskriver när olika delar av säkerhetsanläggningarna ska kopplas i och ur av Ram-säk och hur driftsättning av olika installationsetapper ska gå till rörande eventuella driftstopp, garantier, ansvar för funktion etc. Genomförandeplan skall tas fram i samråd och godkännas av Elspecialist - Tele. Begreppen Före, Under och Efter som beskrivs nedan kommer att behöva utföras i varje enskild etapp och avropas av projektledaren.

Man måste också tydligt (i Administrativa Föreskrifter) beskriva vem som har ansvar för säkerheten inom entreprenadområdet, i de delar där SISAB larm är urkopplat och i de lokaler som gränsar mot verksamheten.

I och urkoppling av befintliga system
Nedan föreslås en gränsdragning mellan driftavdelningens entreprenör (RAM-säk) gentemot entreprenadens säkerhetsentreprenör (E-Säk) som skiljer sig beroende på projektets och anläggningens förutsättningar. Det är alltså endast information till projektör om olika roller och ansvar i projektet:

FÖRE entreprenad:
Ram-Säk ska i god tid avropas av SISAB:s PL för att, inför ombyggnad av säkerhetssystemen, koppla ur befintliga säkerhetssystem från SISAB´s driftbord, överordnade system och larmmottagare. E-Säk ska närvara vid denna aktivitet. Det är viktigt att Ram-säk får den information som krävs om projektet för ökad förståelse om varför saker görs på ett visst sett. Exempel på sådan nödvändig information är tex. en tydlig genomförandeplan, eventuella överenskommelser inom projektet, avsteg från projekteringsanvisning eller en utförandespecifikation från brandssakkunnig.

UNDER entreprenad:
Ram-säk har normalt inget med detta skede att göra då man överlämnat ansvar till projektet. E-Säk ska efter urkopplingen vid ombyggnation demontera det befintliga systemet, installera nytt, färdigställa, kontrollera, prova av, driftsätta det nya eller ombyggda systemet lokalt.

EFTER ‐ i entreprenadens slutfas:
E-Säk ska under entreprenadens slutfas deltaga och vara behjälplig då Ram-Säk ska utföra Systemintegration-larm av det nya eller ombyggda systemet mot SISAB:s överordnade driftsystem (beställs och samordnas av projektledaren).

Ingående moment i ”Systemintegration – larm” som utförs av Ram-Säk är:

 • Funktionsprovning av alla säkerhetssystem.
 • Inkoppling mot T-Lan
 • Uppläggning och avprovning mot MCS
 • Framtagande av anläggarintyg i MCS, inklusive bilagor:
  • Gruppförteckning
  • Sektionsförteckning
  • Styrförteckning
 • Uppläggning och avprovning mot larmbord hos bevakningsföretag.
 • Uppläggning i FasIT avseende komponenter och ritningar, framtagande av tillsynsprotokoll ”år1” samt genomförande av första tillsyn och intervall.
 • E-Säk:s arbete med samordning och deltagande vid in- och urkoppling ska ingå i entreprenaden och beräknas initialt till 12h och tillkommande eller avgående tid regleras som ÄTA-kostnad.
 • Ram-Säk:s arbete bekostas av SISAB och beställs separat av projektledaren.

Dela sidan

Titel
Teletekniska säkerhetssystem
Beskrivning
Anvisning för teletekniska säkerhetssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/teletekniska-sakerhetssystem/teletekniska-sakerhetssystem.partial.html