Innehåll ritning

I tabellen nedan beskrivs innehåll av ritningarna.

Innehåll Kommentar
Orienteringsfigur Plan och sektion
Norrpil Ska finnas på alla ritningsdefinitionsfiler.
Skalstock Ska finnas på alla ritningar och ange skala för A1.
Enheter Ska vara måttriktigt i mm.
Texter Texter ska vara 2,5 millimeter i helskala samt vara läsbara i halvskala A3 format. Textfont bör vara ARIAL.
Plushöjder På ritningar ska våningens plushöjd i RH2000 anges på minst ett ställe i anslutning till planbeteckningen, t ex PLAN 100 +18,10.
Statusruta Alla modellfiler ska förses med en statusruta som placeras nere till vänster.

Tabell 1: Innehåll ritning

Ritningsstämpel

Exempel på ritningsstämpel kan ses nedan. Mallfil enligt exempel tillhandahålls i SISAB:s startpaket för projektering som kan hämtas i mallfiler och ska användas på samtliga ritningar. Egna attribut och logotyper får inte förekomma. Ritningsstämpel i övriga programvaror skapas utifrån mall i SISAB:s startpaket.

Parameter Skola/ Förskola
FASTIGHETSBETECKNING Fastighetsbeteckning
FASTIGHETSNUMMER Fyra siffror
HUS T.ex. Hus A
PLAN/FASAD/SEKTION Plan/ Fasad/ Sektion
INNEHÅLL 1 Frivilligt
INNEHÅLL 2 Frivilligt
DATUM Datum för relationshandling

Tabell 2: Innehåll i ritningsstämpel

Ritningsstämpel skola och förskola

Ritningsstämpel skola och förskola

(Bildbeskrivning SISAB:s ritningsstämpel för skola och förskola: Exempel på ritningsstämpel)

X-reffar och cirkulära referenser

SISABs dwg-filer är uppbyggda med en modellfil och en ritningsdefinitionsfil som x-reffas ihop. Nedan bilder visar hur x-reffarna ska vara kopplade för de vanligaste teknikområdena men gäller alla leveranser av dwg-filer. Cirkulära referenser får ej förekomma och ska kontrolleras innan leverans.

Observera att förklaringstexter alltid ska vara bindade eller en egen ritning.

Exempelbild på x-reffar

(Bildbeskrivning Exempelbild på x-reffar mellan ritningsdefinitionsfiler, modellfiler och förklaringstexter.)

Exempelbild på x-reffar

(Bildbeskrivning Exempelbild på x-reffar mellan ritningsdefinitionsfiler, modellfiler och förklaringstexter.)

Lagerstruktur

Nya filer ska upprättas med SB 11 lagerstruktur medan befintliga kan behålla Point lager. Ritelement ska följa ”BYLAYER” vad gäller färg och linjetyper

Orienterande lager

Befintliga A-ritningarna ska behålla OVK- eller DRIFT-lager.

Vid inlämning av relationshandlingar ska tillfälliga lager, block, oanvända referenser m.m. rensas bort.

Fönsteruppställningar och littera

Fönsteruppställningar och littera ska finnas med vid inlämnandet av relationshandlingar. Fönster har stor betydelse i Miljöbyggnadscertifieringen, fönsteruppställningen behöver därför finnas med för framtida förvaltning.

Rumsinformationstaggar

På ritningen ska rumsnummer, rumsfunktion, personantal, luftflöde (till- och frånluft) och area skrivas ut i taggen med rumsinformation.

Personantalet ska synas på både arkitekt- och ventilationsritningen

Rumsinformationstagg: Informationstaggar ska innehålla rimsnummer, rumsfunktion, personantal, luftflöde och area

(Bildbeskrivning Rumsinformationstagg: Informationstaggar ska innehålla rumsnummer, rumsfunktion, personantal, luftflöde och area)

Dela sidan

Titel
Innehåll ritning
Beskrivning
Metod om innehållet i en ritning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/innehall-ritning/innehall-ritning.partial.html

Relaterade anvisningar

Relaterade mallfiler