Marskötselritningar

Mark- och landskap

SISAB har flera olika ritningar och förteckningar över mark och landskap. Ritningarna används för drift och förvaltning av skolor och förskolor samt vid upphandlingar.

Samtliga ska vara över hela fastigheten och enheten ska vara m. Synligt innehåll i de olika ritningarna framgår av tabell ”Innehåll markritningar”.

Följande typer av ritningar och förteckningar ska upprättas över fastighetens utemiljö:

  • Situationsplan
  • Markplanerings-, utrustnings- och planteringsplan.
  • Markskötselritning barmark och vinter.
  • Mängd-, yt- och växtförteckning.

Situationsplan

Situationsplanen ger en överblick över fastigheten och dess byggnader. Vid nybyggnationer ska den baseras på stadsbyggnadskontorets grundkarta och ligga korrekt i gällande koordinatsystem.

Markplanerings-,utrustnings- och planteringsplaner

Vid nybyggnation skapas modellfil 0123-L-16-P-0001 för projektering med 0123-L-10-P-0001 och grundkarta som underlag. 0123-L-18-P-0001 innehåller marklager och mer detaljerad information än 0123-A-10-P-0001. 0123-L-16-P-0001 används till markplaneringsplaner och 0123-L-18-P-0001 planterings- och utrustningsplaner. Vid ombyggnader utgår man från den mest korrekta befintliga markmodellen som kompletteras med eventuella inmätningar och nybyggnationer.

Markskötselritningar barmark och vinter

SISAB har två typer av markskötselritningar, en för barmark och en för vinter. Markskötselritningarna används av de upphandlade markentreprenörerna för information om vart och med vilken prioritering man ska snöröja och sköta marken.

Markskötselritningar finns framtagna över samtliga SISAB:s fastigheter. Efter avslutat projekt ska nya markskötselritningar upprättas eller befintliga uppdateras. Vid nybyggnationer ska nya handlingar upprättas enligt SISAB:s kravställningar och mallar som finns under informationskrav och mallfiler.

Särskild viewport för snöröjningsförklaringar placeras till vänster om stämpel (där status annars redovisas under projektering).

Särskilda block för littrering av idrottsredskap, lekutrustningar samt dagvattenbrunnar ska ej exploderas. De innehåller färgplattor för ökad läsbarhet i förvaltning.

Mängd-, yt- och växtförteckning

Mängd-, yt och växtförteckning ska revideras. Mängdmallen ska fyllas i med varje materialslag för sig

Situationsplan Markplaneringsplaner Markskötselritning
Koordinatkryss X X
Fastighets- och tomtgränser X X X
Gränsen markskötselentreprenad X
Fastighetsbeteckning X X X
Nivåer (grundkarta) X X
Byggnader inom fastigheten X X X
Entréer X X X
Infarter, gångvägar X X X
Gränser mellan hårda ytor och vegetationsytor X X X
Staket, skärmtak, terrängtrappor X X X
Husbeteckningar, norrpil, skalstock X X X
Träd, planteringar X X
Beteckningar för olika ytor X X
Dagvattenbrunnar och rännor X X
Lekutrustning X X
Fasta möbler X X
Snöröjningsområde X
Utrustning – fabrikat och produkt nr X
Höjder X
Växtlistor X

Tabell 1: Mängdmall

Namngivning markskötselritningar

Namngivning av marksköselritningar kravställs i mallfilen Namngivning filer.

Lagerförteckning landskapsritningar

Lagernamnen bygger på SB11. Dessa bör användas så att lagernamnen blir enhetliga. Tabellen är sorterad med avseende på lagernamn. Dessa lagernamn används för samtliga landskapsritningar.

Dela sidan

Titel
Markskötselritningar
Beskrivning
Metod om markskötselritningar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/markskotselritningar/markskotselritningar.partial.html

Relaterade från SISAB

Relaterat

Relaterade mallfiler