Mindre ombyggnadsprojekt och underhåll

Vid mindre ombyggnadsprojekt där aktuella underlag saknas för fastigheten kan nya underlag tas fram genom 3D-skanning. Detta ska beslutas av SISAB:s projektansvariga i samråd med projektägaren och anvisningsansvariga. Vid beslutet ska hänsyn tas till projektets omfattning och ekonomi. Kostnaderna för 3D-skanning och vidare modellering av de befintliga byggnaderna ska inte vara oproportionerligt stora i jämförelse med projektets budget.

I projekt där befintliga underlag i 2D format och/eller 3D-format  anses i samråd med projektägare och SISABs specialister vara tillräckligt som projekteringsunderlag ska nedan krav följas.

Det är alltid befintliga ritningar som ska uppdateras. Det innebär att orginalfiler hämtas ut (revit/dwg- eller hybrid format) från ritningsarkivet och i dessa görs revideringarna.

Om underlaget från ritningsarkivet är i tif-format tas en diskussion med projektet, förvaltare och anvisningsansvariga huruvida det ska ritas om i 2D-format eller 3D-format.

Leveransspecifikation

En detaljerad beskrivning av de handlingar som ska levereras i respektive skede och slutligen lämnas till ritningsarkivet vid relationshandlingar vid mindre om- och tillbyggnadsprojekt hittar ni i dokumentet 00-SISAB-Leveransspecifikation-filer_Mindre ombyggnadsprojekt och underhåll. Dokumentet ingår i SISAB:s startpaket för projektering .

För förklaring av brand- och övernattningsritningar, se relaterad anvisning.

Modellfiler

Om nya Modellfiler blir aktuella att upprätta ska dessa framställas från mallen SISAB-Modell.dwg. Denna fil x-reffas sedan in i ritningsdefinitionsfilen. En modellfil per plan gäller.

I de fall där befintlig fil innehåller flera byggnader får detta inte ändras utan samråd med ritningsarkivet.

Ritningsdefinitionsfiler

Ritningsdefinitionsfiler ska framställas från mallen 21-SISAB-Ritdef.dwg. Mallen ingår i SISAB:s startpaket för projektering som kan hämtas från mallfiler.

Hybridritningar

I ritningsarkivet finns hybridritningar som är en kombination av tif- och dwg-filer. Vid uppdatering av hybridritningarna ska ett beslut tas gällande om ritningarna ska vektoriseras eller inte. Beslutet fattas i samråd mellan projekt och ritningsarkivet.

Statusrutan i arkitektmodeller och markplaneringsmodeller ska innehålla information om vilken metod man har använt vid vektorisering av skannade hybridritningar. Om måttkontroll på plats har utförts ska detta anges. De inmätta punkterna läggs in i modellfilen. Uppgifter om koordinat- och höjdsystem ska anges i modellen för situationsplan och markplaneringsplan.

Hybridritningar Revit - DWG

Vid 3D-projektering kan det finnas befintliga delar av huset som tidigare varit en DWG-fil som inte ingår i projektet. Vid export till modellfil ska koordinaterna samordnas med befinligt underlag som kan vara i annat format exempelvis DWG.

TIF-Filer

Om det endast finns tif-filer kan dessa innehålla flera installationssystem på en och samma ritning som man vill dela upp. Rutinen i dessa fall är enl. nedan.

Rutin ombyggnation och ny ritningsindelning t.ex. från E63 till E63B och E63F, tillvägagångssättet gäller alla teknikområden.

  • Radera ny projekterade området på befintlig ritning t.ex. E63-ritning i tif-format.
  • Skapa en ny ritning tex. E63B-ritning och en E63F-ritning i dwg-format med de nya dragningarna för området.
  • Även den gamla ritningen t.ex. E63 ritningen kommer att gälla och i denna hänvisar man till de nya ritningarna och vice versa.
  • Förklaringstexter bindas till modellfilen.

Om det endast finns a-ritningar i tif-format och man ska skapa installationsritningar i dwg-format används tif-filen som underlag.

Externa referenser

Sökvägarna till externa referenser ska anges relativt alternativt inga sökvägar och som overlay. I ritningsarkivet ligger alla dwg-filer tillhörande en fastighet i samma mapp. Flera layout-flikar i samma dwg-fil ska inte förekomma.

Dela sidan


Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/natione1/domains/sisab.kravportal.se/wp-content/plugins/infopack-content-plugin/infopack-content-plugin.php on line 218
Titel
Beskrivning
Paketnamn
Version
Sökväg

Relaterade mallfiler