Modelleringsteknik

I tidiga skeden av projekt bör generiska objekt med nominella mått användas. Under projektets gång ökar detaljnivån utefter 01-sisab-leveransspecifikation-innehåll och generiska objekt ska då ersättas med mer detaljerade objekt. Det är viktigt att ett konsekvent arbetssätt används genom hela projektet så att förädlingen av objekten blir effektiv.

Kraven som har angetts i anvisningarna Modelleringsteknik, IFC-exporter samt Objektsinformation och klassificering gäller i princip för A, K, E och V. Anvisningar för brandprojektering (BR) och tillgänglighet (TG) hittar ni under anvisningen Brand och övernattningsritningar respektive Tillgänglighet. För mer detaljerade krav på 2D-ritningar från samtliga discipliner, se anvisningen Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar. För mark och skötselritningar se anvisningen Markskötselsel- och landskapsritningar.

Volymmodell

i Utredningsskedet är en låg nivå av modelleringen tillräcklig för modeller i form av volymer (block).

Modellens uppbyggnad

För delade eller publicerade modeller gäller:

  • Byggdelar som är relevanta för samordning ska modelleras
  • Ska inte innehålla interna kollisioner
  • Ska inte innehålla dubbla objekt
  • Ska modelleras som det är tänkt att byggas
  • Det får ej förekomma 2D-objekt, skissgrafik eller testobjekt i modellerna
  • Referenser till övriga konsulters modeller ska kopplas bort vid delning och publicering

Ritningsvyer i modeller

Ritningsvyer (Views i Revit eller motsvarande i annan programvara) och ritningsblad (Sheets i Revit eller motsvarande i annan programvara) ska ha samma namn i BIM-modellen som motsvarande 2D-ritningar i andra format (t.ex. PDF) som ingår i slutleveransen. Se anvisning Filbenämning enligt BH90 – BSAB för krav om utformning, struktur och namngivning av 2D-ritningar.

Våningstillhörighet

Samtliga 3D-objekt ska vara kopplade till rätt våning. Objektets våning definieras som den våning som underkant av objektet befinner sig på. En våning sträcker sig från överkant bjälklag till överkant bjälklag. Undantag till detta gäller för t ex prefabricerade element. I AutoCAD med MagiCAD-plugin ska funktionen Connection Node användas där en kabel eller stam lämnar nuvarande plan.

Våningstillhörighet

Vid exporter för utbyte av underlag under projekteringens gång ska modellen kunna levereras våningsvis i det överenskomna filformatet enligt dokumentet 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM.

Objekt

Alla objekt ska modelleras med det avsedda verktyget i programvaran, som exempel ska väggar ritas med väggverktyget och dörrar med dörrverktyget, se Figur nedan.

Objektstillhörighet

Installationer som rör och kanaler ska modelleras med tillhörande isolering för att håltagning i väggar, tak och bjälklag med mera ska få rätt dimensioner.

I dokumentet 01-SISAB-Leveransspecifikation-innehåll redovisas vilka objekt som ska ingå i leveranser för varje disciplin. Dokumentet ingår i SISAB:s startpaket för projektering som kan hämtas under mallfiler. De egenskaper och objekt som ingår i leveransspecifikations-tabellen ovan utgår i princip från IFC-filen som ingår i leveransen men detta ska även speglas i originalmodellen.

Dela sidan

Titel
Modelleringsteknik
Beskrivning
Anvisning om modellensuppbyggnad, ritningsvyer mm.
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/modelleringsteknik/modelleringsteknik.partial.html

Relaterade värdelistor