Objektsinformation och klassificering

De övergripande attributskategorierna som ska finnas med på objekten i leveransen är

  • Klassificering och beteckning: det finns ett flertal klassificeringskoder och beteckningar som ska finnas med på alla objekt i BIM-leveransen för att möjliggöra diverse tillämpningar i olika skede såsom informationssamordning, mängdning, kalkyl och visualisering.
  • Mått/geometri: de vanligaste måttrelaterade attributen är höjd, bredd, längd och diameter.
  • Funktion: de vanligaste attributen som rör objektens funktion och prestanda i byggnaden är brandklass, ljudklass, kyleffekt, flödet på rör och kanaler, effekt för elektroniska enheter samt elektrisk spänning.
  • Fas: vid leverans till ritningsarkivet ska alla objektens fas ställas till befintlig. Detta för att tydliggöra ansvarsfördelning vid framtida om- och tillbyggnadsprojekt.

Vilka attribut som ska levereras beror på disciplin och typ av objekt. För en detaljerad krysslista över vilka attribut som ska vara ifyllda för vilka objekt, se dokumentet 01-SISAB-Leveransspecifikation-innehåll. Dokumentet ingår i SISAB:s startpaket för projektering som kan hämtas under mallfiler.

Attributsnamnen i dokumentet 01-SISAB-Leveransspecifikation-innehåll följer terminologin i IFC-specifikationer. I dokumentet redovisas även korta förklaringar för varje attribut samt vad de motsvarar i programvaror där plugin set MagiCAD används.

Vissa attribut såsom längd, bredd, höjd och GUID fylls i automatiskt, medan andra ska fyllas i aktivt av projektörerna. Värdet för attribut bör helst anges på typnivå snarare än på instanser.
Någora exepel på attribut som definitivt ska värdesättas på typnivå är:

  • TypeID (littera)
  • BSABe (BSAB byggdelskod)
  • FireRating (brandklass)
  • ProductType (typ av komponent)
  • CoolingPower_W (kyleffekt)
  • HeatingPower_W (värmeeffekt)

Inte alla attribut kan läggas in i BIM-modellerna. Exempelvis brukar information om tillhörande spill, skarvmetod, hjälpmaterial, förbrukningsmaterial, maskiner, ställningar och säkerhetsutrustningar för installations- och el-komponenter normalt finnas i andra källor t.ex. kalkylsystemens recept.

Mängdavtagning från modell

01-SISAB-Leveransspecifikation-Innehåll ställer krav på objektsinformation och klassifikation som möjliggör mängdavtagningar från modeller. Leveransspecifikationen möjliggör mängdtagning från modell från och med förslagshandlingsskedet och framåt.

Namngivning av objekt och attribut

Arbetet med att utveckla branschgemensamma konventioner för namngivning av byggdelar i modeller pågår. Vissa beteckningar är branschgemensamma och vissa är företagsspecifika. Det vanligaste klassificeringssystemet för byggprojekt i Sverige är BSAB-systemet.

BSAB-koder

Samtliga objekt i modeller inklusive utrymmen, byggdelar, byggdelstyper, produktionsresultat ska märkas på byggdelsnivå enligt BSAB-96. BSAB-koderna ska beskriva en byggdel samt skilja om det är invändigt eller utvändigt material. Den ska också beskriva om det är en bärande eller icke bärande byggdel. Exempelvis ska en bärande yttervägg av platsgjuten betong märkas med koden 27.C/11. Koderna placeras på typnivå så att instanser av samma typ får samma kod. I Revit ska BSAB-koderna exempelvis anges på attributen Keynote för A och K.

BSAB-koderna kan variera beroende på vilket skede man befinner sig i då material inte alltid har bestämts i tidiga skeden.

Koderna ska utvecklas efter varje skede och anpassas till projekteringens framfart. En lista över BSAB-koder återfinns på Svensk Byggtjänsts webbplats som ni finner under relaterade webbplatser.

SISABs anpassning av BIP-koder

För att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna redovisa och hitta information om objekt i en modell använder sig SISAB av en egen inställningsfil för mappning av egenskaper (property sets). Metoden bygger på BIP-Koder men är anpassad efter SISAB:s attributlista för objekt. Syftet är att samla all den kravställda informationen under en gemensam flik för ett objekts egenskaper. Detta när modellen öppnas i en IFC läsare.

Anpassningen ska resultera i en SISAB-flik.

Inställningsfiler för MagiCAD, Revit och Archicad tillhandahålls av SISAB och finns under mallfiler.

Beskrivande bild över det existerande propertyset som är baserat på SISABs anpassning av BIP-koder

(Bildbeskrivning SISABs anpassning av BIP-koder: Vid öppnad mallfil så når man SISABs property set som avser att underlätta klassning av attribut för objekt. Bilden visar att BIP fliken innehåller egenskaperna: BSABe, Height, StoreyName, TypeID och Width)

SISAB:s märksystem

För märkning av tekniska installationer har SISAB traditionellt använt sig av ett egenutvecklat system som beskrivs i Projekteringsanvisning märksystem tekniska installationer. Beteckningar enligt märksystemsanvisningen ska mappas till attributet ObjectID.

Dela sidan

Titel
Objektsinformation och klassificering
Beskrivning
Metod om Objektsinformation och klassificering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/objektsinformation-och-klassificering/objektsinformation-och-klassificering.partial.html

Relaterade webbplatser