Organisation för projektgenomförande

Beroende på organisation och livscykelskede behövs olika organisatoriska roller som ansvarar för informationshanteringen. Varje informationsleverans ska identifieras med en beställare och en utförare. Samtliga aktörer som hanterar information i livscykel av byggnader eller anläggningar ska följa uppsatta riktlinjer för informationshantering.

Vid användning av en informationsmängd ansvarar den som använder informationen för att säkerställa att informationsmängder är kompletta och korrekta utifrån gällande informationskrav.

Ansvariga funktioner inom informationshantering

Beställare

Beställare ställer krav på ansvariga för informationshantering i informationsleveransprocessen och dokumenterar dessa. Specificerar syfte med informationsleveranser samt tillsätter informationsstrateg.

Utförare

Ansvarar för att säkerställa att informationsmängder är kompletta och korrekta utifrån gällande informationskrav vid leverans.

Ansvar och Säkerhet

SISAB ansvarar inte för att innehållet i befintliga handlingar överensstämmer med verkligheten utan kontroll måste om så erfordras utföras på plats. Respektive konsult ansvarar alltid för informationen i de egna filerna. Samtliga konsulter ska utföra egenkontroller på egna underlag innan leverans. Konsulter ansvarar för att dagligen utföra backup på sitt arbete.

Informations-/BIM-samordnare ansvarar för:

 • Löpande modellsamordning
 • Leveransspecifikationer
 • Gemensam datamiljö
 • Hantering av tillämpning av informationskrav för projekt
 • Alla projektgemensamma komplementfiler tas fram
 • Erforderliga ritningsdefinitionsfiler tas fram
 • Specificera projektspecifika tillämpningar
 • Kontrollera att ställda krav efterföljs
 • Sammanställa sammansatta samordningsmodeller
 • Förbereda och leda samgranskningsmöten baserade på projekteringsledarens planerade framdrift.
 • Definiera arbetsflöden för informationsutbyte
 • Samordna projektets BIM-relaterade frågor
 • Samtliga handlingar, oavsett dokumenttyp, samordnas och levereras till beställaren enligt dess anvisningar.
 • Dokumentera avsteg från beställarens anvisning ”Projekteringsanvisning Informationsleveranser”.

Informationsansvarig (per disciplin) ansvarar för att:

 • Samordna BIM-arbetet inom den egna organisationen
 • Kommunicera alla frågor rörande BIM med projektets BIM-samordnare
 • Delta vid Informationssamordningsmöten
 • Delta vid samgranskningsmöten
 • Kraven på portal och i projektdefinitioner efterföljs
 • Levererade informationsmängder efterföljer uppsatta krav

Dela sidan

Titel
Organisation för projektgenomförande
Beskrivning
Beskrivning av projektets aktörer och dess ansvarsområden
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-informationsleveranser/organisation-for-projektgenomforande/organisation-for-projektgenomforande.partial.html

Relaterade webbplatser