1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Informationsleveranser
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Informationsutbyte i projektets gemensamma datamiljö CDE (Antura)

Informationsutbyte i projektets gemensamma datamiljö CDE (antura)

Hantering av projektens informationsmängder sker med hjälp av projektets gemensamma datamiljö (CDE) och enligt SVENSK STANDARD SS-EN ISO 19650-1:2019, 2019, s. 35. Där publicering och delning beskrivs, se nedan beskrivning av arbetssättet.

Work in progress: Arbetsyta

Information under utveckling av dess utförare, inte synlig för eller tillgänglig för någon annan. Varje utförare ansvarar för sin arbetsyta.

Shared: Delad yta

Information godkänd för delning med andra utförare och kunden. Information som delas är godkänd för samordning mellan utförare.

Det ska tydligt framgå om information delas för andra användningsområden än samordning, t.ex. för mängdavtagning från modeller. Informationsmodellernas användningsområden dokumenteras i 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM.

Den delade ytan motsvarar CAD-mappen på projektstyrningssystemet Antura.

Tidsintervall för delning av modeller bestäms i projektet och dokumenteras i dokumentet 50-SISAB-Genomförandeplan för BIM.

Published: Publiceringsyta

Information godkänd för användning av utförare för efterföljande projektaktiviteter eller av beställare för tillgångsförvaltning. Detta motsvarar levererad information med status för respektive skede.

Publiceringsytan motsvarar leveransmapparna för respektive skede på projektstyrningssystemet Antura.

Alla Filer både PDF:er och orginalfiler t.ex. dwg, rvt, pln ska levereras till samma mapp. I vilken mapp sker i samråd med projektet.

Archive: Arkiv

Journal av informations-transaktioner, som tillhandahåller en revisionshistorik för informationens utveckling.

Det är viktigt med korrekt namngivning av filer för att kunna tillhandahålla en transaktionshistorik av informationens utveckling.

Arkivet motsvarar respektive ytas backup-funktioner och loggen av transaktioner på respektive yta.

Projektstyrningssystem Antura

I SISAB:s projekt används Antura som projektstyrningssystem för delning av filer och publicering av leveranser. Projektets filer ska inte utväxlas via e-post.

Granskningsrutin för informationsleveranser

När information delas ska respektive utförare fylla i X-53-SISAB-Checklista-Delning som laddas upp i delningsmappen under CAD-filer på Antura som ett steg i att säkerställa att den delade informationen är framtagen enligt projekteringsrutiner för informationsleveranser, se Figur 9.

Exempel på delning är uppladdning av modellfiler för samordning och informationsutbyte med andra utförare.

Delningsmapp Antura

Figur 9. Checklistan laddas upp i delningsmappen under CAD-filer

När information levereras ska respektive utförare fylla i X-54-SISAB-Checklista-Publicering som laddas upp i leveransmappen på Antura som ett steg i att säkerställa att den levererade informationen är framtagen enligt projekteringsrutiner för informationsleveranser.

Information godkänd för användning av utförare för efterföljande projektaktiviteter eller av beställare för tillgångsförvaltning. Detta motsvarar levererad information med status för respektive skede, exempelvis en bygghandlingsleverans.

Publiceringsmapp Antura

Figur 10. Checklistan laddas upp i "resultat-mappen" för respektive skede. Ovan bild är ett exempel från förslagshandling.

Modellfiler kan delas eller levereras som underlag för en eller flera tillämpningar av BIM vilket dokumenteras i checklistorna. X i checklistans filnamn döps om enligt värdelista ”Ansvarig Part”.

Relaterat