Informationskrav

Nedan redovisas SISAB:s projekteringsanvisningar relaterade till informationsleveranskrav. Kraven är baserade på en sammanslagning av SISAB:s anvisningar och Nationella Riktlinjers material. På denna sida beskrivs endast de krav som projektet Ska genomföra och utrycker krav som är bindande. Medan rekommendationer till best practice finns i relaterade länkar inom alla områden och benämns som Bördet ska dock finnas klara skäl för att inte följa rekommendationerna.

FasTwin – digitalt ritningsarkiv

SISABs befintliga relationshandlingar förvaltas i det digitala ritningsarkivet FasTwin. Vid projektstart ska befintliga handlingar checkas ut från ritningsarkivet.

För att få tillgång till befintliga handlingar skickas en förfrågning med informationen nedan till ritningsarkivet@sisab.se. Endast handlingar som verkligen behövs ska checkas ut då de låses för utcheckning till andra eventuella projekt.

Projektnummer
Fastighetsnummer
Projektledare/ Projektansvarig
Teknikområde
Byggnadsdel
Plan
Del

Grundläggande Begrepp

Grundläggande begrepp finns dokumenterade i SISAB:s begreppslista.

Informationssamordning

I denna del behandlas organisation, programvaror och inställningar, Genomförandeplan för BIM,  projektkommunikation m.m.

Organisation

Detta avsnitt anger specifika krav på projektets organisation gällande informationssamordning.

Programvaror och inställningar

Detta avsnitt anger specifika krav gällande hård- och mjukvara

Genomförandeplan för BIM

 • För de projekt som BIM-projekteras ska Informations-/BIM-samordnare upprätta dokumentet Genomförandeplan för BIM som innehåller projektspecifika krav och förutsättningar.
 • I dokumentet Genomförandeplan för BIM ska följande punkter beskrivas:
  • Projektets organisation gällande informationshantering
  • Förväntade BIM-tillämpningar i projektet
  • Projektnollpunkten och det lokala koordinatsystemet
  • Våningsplan och respektive plushöjder
  • Delningsrutiner
  • Leveransrutiner
  • Programvaror som används (även version och eventuella plugins)
  • Tvärdisciplinära utbytesformat.

SISAB:s startpaket för projektering

 • I början av förslagshandlingsskedet ska SISAB:s startpaket för projektering hämtas från kravportalens mallfiler och användas som grund för projektering.
 • Uppdatering av befintliga handlingar ska följa ritningsarkivets delindelning och den nya informationen ska läggas in på de befintliga handlingar.

Filhantering

I denna del behandlas benämning och utbyte av filer.

Allmänt

Ritningsdefinitionsfiler

Informationsmängder

I denna del behandlas krav på informationsmängder vilka delas in i objekt, ritningar, CAD-modeller samt krav för specifika projekt.

Modelleringsteknik

 • Specifika krav på CAD-modellers uppbyggnad och objektmodellering framgår av SISAB:s anvisning för modelleringsteknik.

Ritningar

Ritningar ska generellt redovisas enligt innehåll ritning.

 • Namngivning av ritningar ska följa angiven filbenämningsstandard.
 • Ritningsstämpel ska användas på samtliga ritningar enligt innehåll ritning. Mallfil för ritningsstämpel finns att tillgå i SISAB:s mallfiler. Egna attribut och logotyper får inte förekomma.
 • Slipstexter ska läggas i respektive modellfil eller vara bundna.
 • För nybyggnad ska lagerstruktur för CAD-filer upprättas enligt SB 11. För till- och ombyggnadsprojekt kan pointlager behållas.
 • Fönsteruppställningar, orienterande lager och rumsinformationstagar ska följa innehåll ritning.
 • Ritningsindelning och dess konnektionslinjer skall definieras av projektets arkitekt. Vi ombyggnation ska dessa följa befintliga handlingars indelning.
 • Namngivning av rum, så kallade rumsfunktioner ska följa tabellerna rumsfunktioner förskola och rumsfunktioner skola.

CAD-modeller

Detta avsnitt anger specifika krav på CAD-modeller.

 • CAD-modeller ska placeras i relation till en lokal projektionszon inom SWEREF 99. Den lokala projektionszonen anges i Koordinatsambandsmodellen.
 • CAD-modeller ska antingen placeras i den lokala projektionszonen eller i ett projektspecifikt koordinatsystem med en nollpunkt som relaterar till en känd punkt inom den lokala projektionen. Koordinater och eventuell vridning för det projektspecifika koordinatsystemet anges i Koordinatsambandsmodellen.
 • Koordinater för befintliga filer får ej ändras och vid nybyggnation ska nya byggnadsdelars koordinater anpassas efter befintliga koordinater.
 • CAD-modeller ska placeras i relation till projektets höjdsystem. Aktuellt höjdsystem anges i Koordinatsambandsmodellen.
 • Informations-/BIM-samordnare skall tillhandahålla och underhålla en gemensam Koordinatsambandsmodell för projektet.(*Avsteg från: Framtagning av projektnollpunkten sköts av arkitekten)
 • Ändringar som påverkar Koordinatsambandsmodellen ska kommuniceras med projektets Informations-/BIM-samordnare som i sin tur ska uppdatera modellen och kommunicera detta med Informationsansvarig.
 • Orientering av befintliga CAD-modeller ska inte ändras utan samråd med ritningsarkivet.
 • Namngivning av rum ska följa tabellerna rumsfunktioner förskola och rumsfunktioner skola.

Brandskyddsritningar

Mindre ombyggnadsprojekt och renoveringar

Markskötselritningar

Paviljonger

Brand- och Övernattningsritningar

Informationsleveranser

I denna del behandlas krav på genomförande av informationsleveranser.

3D CAD-modeller

I denna del behandlas krav på genomförande av informationsleveranser.

Objektsinformation

Detta avsnitt avser beskriva informationsleveranskrav för objektsinformation.

Relationshandlingar

Relationshandlingar ska levereras i projektets avslut enligt ”Relationshandlingar”.

Dela sidan