Kylsystem allmänt

SISAB bygger normalt inga komfortkylsystem. Uppkommer behov av att kyla skollokaler skall frikyla alternativt fjärrkyla väljas i första hand. Vid planeringen av installationer skall kravet på låg energiförbrukning ges hög prioritet.

System för livsmedelskyla och kylning av lokaler ska vara skilda åt i olika system utom då borrhål används då ska om möjligt livmedelskylans kondensorsida anslutas mot borrhål.

Denna anvisning gäller främst konventionellt köldmedia. SISAB ser dock gärna att det utreds om kylsystem med CO2 som köldmedia kan användas. Kontakta då alltid anvisningsansvarige innan utredning och projektering.

Skolor, Fristående förskolor och små byggnader
Alla typer av kyl- och frysskåp/bänk med inbyggd kompressor ska INTE användas i storkök.

Skolor
Systemen utförs i första hand som centralkyla, med vätskeansluten kondensor. Dvs vatten/etylenglykolblandning som kylmedel ansluten till KMK, kylmedelskylare. Kyl- och fryssystemen (köldmedium) utförs med direktexpansion i lokalt placerade förångare (DX-system).

Fristående förskolor och små byggnader
Kökskyla utförs i första hand som centralkyla med luftkylda aggregat för direktförångning. (DX-system).

Tekniska förutsättningar
Installationerna är avsedda för åretruntdrift.
Omgivningstemperatur för kylmedelkylare och kondensorfläktar dimensioneras till +35 °C.
Omgivningstemperatur och fuktighet i kök +25°C, RH= 60 %

Eldata:
Kraft: 3-fas, 230/400 V, 50 Hz.
Manöver och larm: 1-fas, 230 V, 50 Hz.
Elinstallationer utförs som 5-ledarsystem.
Kapslingsklass: IP 54 för elektrisk utrustning.

Köldmedium:
Köldmedier ska vara med GWP-värde lägre än 1500.
Se även SS EN378 Kyl- och värmeutrustning - Kylteknik och värmepumpsteknik - Säkerhetsregler och miljökrav.

Kylmedel
Kylmedel: vatten + 35-vikt% etylenglykol

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/kylsystem-allmant/kylsystem-allmant.partial.html