Rör och rörfogar

Dimensionerande riktvärden
Rörledningar för kylmedel (glykolvatten) dimensioneras för max tryckfall av 100 Pa/m.

Utförandeföreskrifter
Rörledningar förläggs synligt där så är möjligt. Rörledningar får inte placeras i vägg eller bjälklagskonstruktioner. Kopplingar och skarvar får inte byggas in.

Fog med presskoppling skall utföras enligt kopplingstillverkarens dokumenterade anvisningar. Tätningsring i koppling skall vara av material som är lämpligt för det medium som transporteras i rörledningen. Använt pressverktyg skall vara av fabrikat och typ som kopplingstillverkaren godkänt.

Branschregler för säker vatteninstallation anger godkända fabrikat på presskopplingar.

Genomföring i vägg eller bjälklag
Vid genomföring i prefabricerad panel skall genomföringen utföras med trollbussning. Skum mellan rörhylsa och panel. Mögelfri vit övermålningsbar byggfogmassa mellan rör och rörhylsa.

KYM01
Kylmedelsledningar dolda installationer utförs med plusprisol. Ledningar i stråk utförs med raka kopparrör, fogmetod lödning alternativ presskoppling.

KYM01
Kylmedelsledningar utförs med hårdbearbetade raka kopparrör, SS-EN 1057. Dy < 54. Fogmetod lödning alternativ presskoppling.

KYM01
Kylmedeledningar utförs med rör av rostfritt stål, SS 2333 Dy > 54. Fogmetod svetsning . Svetsmetod Licenssvetsning. Svets med TG skyddsgas och rotgas.

KM01
Köldmedieledningar av kylkopparrör. SS 14 50 15
Lödning skall utföras med skyddsgas.

TV01
Ledningar av plaströr, inomhusavloppsrör
Dränageledning mellan spillplåtar och golvbrunnar.
Tövattenledningar för spillvatten skall ledas med självfall från kyl- och frysrum till golvbrunn eller avsättning i golv.
Avlopp till golvbrunn, avloppsrör dras genom sil/lock i golvbrunn.

Dela sidan

Titel
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Beskrivning
Kökskyla - Allmänna krav driftutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kokskyla/ror-och-rorfogar/ror-och-rorfogar.partial.html