Arbetsprocess i SISAB:s projekt

Den sakkunnige byggnadsantikvariens uppdrag ansluter till SISAB:s beslutsgång och de skeden som ingår i ett projekt enligt SISAB:s projektstyrningssystem, se kolumnen nedan. Byggnadsantikvariens uppdrag påbörjas lämpligen redan i utredningsskedet och kan pågå fram till skedet projektavslut. Omfattningen måste dock klargöras i varje enskilt projekt.

Inför varje planerad åtgärd, så som om-, till-, och nybyggnad, ändring eller rivning, i befintlig SISAB fastighet ska fastighetens kulturklassning kontrolleras. Detta redan i det initiala skedet för att underlätta den vidare processen. Stadsmuseets klassificeringskarta finns digitalt att ta del av.

Ett annat dokument att ta stöd i är Stockholm stads Arkitekturpolicy, Översiktsplan och då främst Bilaga, Riksintressen enligt miljöbalken. I bilagan redovisas riksintressen i Stockholm stad enligt miljöbalkens 3 och 4 kapitel. En fördjupad redovisning görs av hur staden avser tillgodose riksintressen för kulturmiljövården samt Byggnadsordningen

För projekt som berörs av fast fornlämning ska samråd ske med länsstyrelsen (10§ Lagen om kulturminnen). Mera info i Fornsök hos Riksantikvarieämbetet.

Saknar fastigheten kulturhistorisk klassning finns möjligheten att den klassificerats under senare tid. Avstäm detta med SISAB:s externa antikvariska specialist.

Nedan listas SISAB:s olika skeden och byggnadsantikvariens roll. För utförligare beskrivning av olika underlag och utredningar, se SISAB Goda exempel: Kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Förstudie
Kontrollera fastighetens kulturhistoriska klassning enligt ovan genom avstämning mot karta eller kontakt med SISAB:s antikvariska specialist.

En antikvarisk förundersökning ger kunskap om byggnadens historia, nuläge och vilka kultur-historiska värden som kommer till uttryck i byggnaden.

Utredning
Sakkunnig byggnadsantikvarie kontaktas.

Vid behov beställs kunskapsunderlag så som Antikvarisk förundersökning eller Kulturmiljöanalys. Underlaget ska beskriva fastighetens kulturhistoriska förutsättningar för att underlätta vidare projektering.

En kulturmiljöanalys är en mer övergripande utredning som omfattar mer än bara byggnaden; en fastighet, ett närområde, en stadsdel.

Förslagshandling
Byggnadsantikvarien tar fram en Antikvarisk konsekvensanalys av föreslagna åtgärder vilken lämnas till Stockholms stad.

En antikvarisk konsekvensanalys beskriver hur förslaget tillgodoser krav på bevarande och varsamhet.

Projektering
Byggnadsantikvarien ställer föreslagna åtgärder mot kunskapsunderlaget eller den antikvariska konsekvensanalysen och kommenterar åtgärdens lämplighet.

Ändras förslaget under projekteringen bör sådana ändringar stämmas av med medverkande antikvarisk sakkunnig och utlåtanden kan behöva revideras.

Produktion
Vid tekniskt samråd kan Stadsbyggnadskontoret ställa krav på antikvarisk utförandekontroll enligt PBL. Medverkande antikvarie ska då underrättas om detta i god tid.

Byggnadsantikvarien ska under produktion dokumentera, granska och rådge i erforderlig omfattning.

Projektavslut
Medverkande byggnadsantikvarie tar fram ett antikvariskt slutintyg som lämnas till kontrollansvarig inför ansökan om slutbesked.

Ett antikvariskt slutintyg redogör för produktionsskedet och godkänner entreprenaden utifrån givet bygglov och relevant lagstiftning.

Dela sidan

Titel
Arbetsprocess i SISAB:s projekt
Beskrivning
Anvisning för Arbetsprocess i SISAB:s projekt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-kulturhistoriskt-vardefulla-fastigheter/arbetsprocess-i-sisabs-projekt/arbetsprocess-i-sisabs-projekt.partial.html