Inledning

Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl som externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är engagemang, affärsmässighet och ansvar. Vår ambition är vidare att de beslut vi fattar om förändringar av våra fastigheter ska utgå ifrån investeringarnas livstidskostnader.

Många av SISAB:s skolbyggnader utgör en del av vårt gemensamma kulturarv och har ett kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnad och underhåll av en kulturhistoriskt värdefull byggnad ställs särskilda krav på bevarande och varsamhet.

Det är SISAB:s önskan att beståndet av kulturhistoriskt värdefulla skolbyggnader bevaras och vårdas så att kulturhistoriska värden bibehålls samtidigt som byggnaderna används för sitt ändamål.

SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat Goda exempel som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt. information, bakomliggande förutsättningar och byggnadsantikvariens roll. I varje projekt kan beslut tas att SISAB:s Goda exempel ska anta samma status som anvisningarna.

Dela sidan

Titel
Inledning
Beskrivning
Inledning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-kulturhistoriskt-vardefulla-fastigheter/inledning/inledning.partial.html