Fasta utrustningar i mark

Bak- och stridsandsytor

Bak- och stridsandsytor ska ej placeras närmare än 2 meter från närmaste dagvattenbrunn, mark- eller dräneringsränna eller spygatt.

Vid kraftiga regn förs sand från bak- och stridsandsytor ner i dagvattenbrunnarna vilket ökar risken för igensättning och därmed översvämning.

Cykelställ

Cykelställ ska fastgjutas i mark.

Cykelställ ska i första hand vara av typ med låsmöjlighet för cykelram och bakhjul. Om det är platsbrist kan andra modeller accepteras.

Cykelställ ska placeras utanför eller i utkant av gården.

Flaggstång

Flaggstång ska vara utförd av glasfiberarmerad plast med invändig lina.

Grill

Fast monterad grill ska ej finnas. Om grill förekommer ska den vara lös som tas in i förråd.

Lekutrustning

All lekutrustning ska uppfylla kraven i Europastandarden EN 1176-1177. Detta gäller även utrustning för ”Parkour” eller liknande aktivitet.

All lekutrusning bör vara godkänd av TÜV (The GermanTechnischer Überwachungs-Verein).

Gungor ska förses med inspringningsskydd vid korsande rörelsestråk eller intilliggande lek. I gungriktningen får det inte finnas hinder (gäller även inspringningsskydd) närmare än vad Europastandarden EN 1176-1177 tillåter.

Återvunna bildäck ska inte användas till lekutrustning, som exempelvis gungsitsar.

Vid användning av sarg kring exempelvis bak- och stridsandytor ska stående kubbsarg eller palissad undvikas.

Kubbsarger är dyra att reparera, när väl en liten ”kubb” går sönder måste ofta en hel sektion bytas.

Robinia som träslag i lekutrustning ska undvikas på grund av problem med sprickbildning och flagnade färger.

Den naturliga sprickbildningen i robinia resulterar ofta i nedslag vid efterföljande lekplatsbesiktning.

Enstolpsredskap

Utrustning av typen ”enstolpsredskap” definierat enligt standarden 1176 ska ej förekomma.

Målade & limmade ytor

Linjemarkering på asfalt, gatsten och andra hårdgjorda ytor för exempelvis hopphagar, ”king rutor” etc. ska utföras med en för ändamålet avsedd färg med god vidhäftning samt vara UV beständig. Vit kulör är att föredra eftersom detta kontrasterar bra mot exempelvis asfalt samt underhållsmässigt är det mest kostnadseffektiva alternativet. Limmade mönster, figurer etc. ska ej förekomma på ytor som är tänkta att snöröjas enligt markskötselritning för vinterunderhåll.

Parkmöbler

Parkmöbler utförs med stativ för nedgjutning. Om möbler förekommer ska det finnas möbler anpassade för rullstolsburna.

Skräpkorgar

Skolor
Papperskorgar ska vara minst 75 liter, av metall och kunna öppnas med tre- eller fyrkantsnyckel samt ha lock eller annan ovandel som skyddar mot regn och snö.

För montering finns tre alternativ:

  • Fast monterad i marken, förslagsvis dubbad.
  • Monterad mot fast stolpe.
  • Utan förankring i mark, men utrustad med en extra vikt om minst 25 kg.

Förskolor
Skräpkorg ska ej finnas.

Solskydd

Alla typer av fasta solskydd såsom pergola, tak etc. ska vara konstruerade med minst tre motstående samt förankrade ben. Förankring kan antingen vara i mark, annan konstruktion eller med fundament. Solskydd av typen parasoll som står på ett ben oavsett dimension ska ej förekomma. Solsegel ska vara genomsläppliga för regn.

Vattenlek

Om vattenlek förekommer ska den anslutas med vattenslang från vattenutkastare på fasad. Marken under vattenutkastare ska vara hårdgjord med fall mot dagvattenbrunn.

Vattendjup för stående vatten max 7cm.

Fasta duschar får ej förekomma. Vattenslang och spridare används.

Dela sidan

Titel
Fasta utrustningar i mark
Beskrivning
Anvisning för fasta utrustningar i mark
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/fasta-utrustningar-i-mark/fasta-utrustningar-i-mark.partial.html