Marköverbyggnader

Höjdtoleranser vid entréer är ± 2mm.

Överbyggnader för hårdgjorda ytor dimensioneras enligt följande:

Asfaltsytor Parkering och inlastningsytor för enstaka tunga fordon (axellast max10 ton) Övriga ytor, gångytor och för enstaka fordon (axellast max 8 ton)
Slitlager av ABT 40 mm, ABT 16, 70/100 32 mm, ABT 11, 100/50
Bärlager av AG 50 mm, AG 22, 70/100 50 mm, AG 22, 70/100
Obundet bärlager 80 mm fraktion 0/32 80 mm fraktion 0-32
Obundet förstärkningslager 420 mm fraktion 0/90 420 mm fraktion 0/90
Total överbyggnad på terrass av materialtyp 2 – 4 590 mm 582 mm
Total överbyggnad på terrass av materialtyp 1 250 mm 200 mm

Tabell för asfaltsytor

Ytor med plattor eller marksten Parkering och inlastningsytor för enstaka tunga fordon (axellast max 10 ton) Övriga ytor, gångytor och för enstaka fordon (axellast max 8 ton)
Marksten 80 mm 60 mm
Plattor Min 70 mm Min 60 mm
Sättsand 30 mm 30 mm
Bärlager Min 80 mm Min 80 mm
Total överbyggnad på terrass av materialtyp 2 – 3 300 mm 300 mm
Av materialtyp 4 400 mm 300 mm
Total överbyggnad på terrass av materialtyp 1 250 mm 200 mm

Tabell för ytor med plattor eller marksten

Stenmjölsytor Parkering och inlastningsytor för enstaka tunga fordon (axellast max 10 ton) Övriga ytor, gångytor och för enstaka fordon (axellast max 8 ton)
Slitlager 0-4mm n/a 50 mm
Obundet bärlager av materialtyp 2-4 i terrassen av materialtyp 1 i terrassen n/a 80 mm 150 mm
Total överbyggnad på terrass av materialtyp 2–4 n/a 300 mm
Total överbyggnad på terrass av materialtyp 1 n/a 200 mm

Tabell för stenmjölsytor

Om inget annat sägs under respektive avsnitt, tillämpas följande kategorier för material- och utförandekrav enligt AMA Anläggning 20 avsnitt DC:

  • Kategori B för hårdgjorda ytor vid parkering och inlastningar.
  • Kategori C för övriga ytor.

Slitlager av stenmjöl
Utförs med fraktion 0-4mm och med 50 mm tjocklek.

Bollplaner utförs med 70 mm tjocklek.

Slitlager av asfalt
Slitlagrets yta får inte avvika mer än + 10 mm från avsedd nivå mätt genom avvägning.

Provning av material och utförande ska göras genom entreprenörens egenkontroll.

Marksten och ‐plattor
Betongmarksten och –plattor ska uppfylla krav enligt SS-EN 1338- 1339.

  • Måttavvikelseklass ska vara klass 3
  • Klass för diagonal måttavvikelse ska vara klass 3
  • Frostresistensklass ska vara klass 3
  • Böjhållfasthetsklass ska vara klass 3
  • Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 3

Hållfasthetsklass:

  • Parkering och inlastningsytor, hållfasthetsklass 250
  • Övriga ytor, hållfasthetsklass 140

Sten och plattor som inte gränsar mot annan hårdgjord yta eller kantstöd ska sättas i jordfuktad betong.

Plattrad 350 x 350 x 70 mm (längd x bredd x höjd) läggs mellan husfasad och vegetationsyta.

Sandytor
Angränsande ytor ska vara hårdgjorda med asfalt eller plattor med minst 70 cm bredd.

Dränering av sandytan kan vara nödvändig, bedöms i varje aktuellt fall. Sand ska kunna ösas tillbaka i sandlådorna.

Strid sand för ytor under gungor, lekställningar mm ska utföras med gungsand fraktion 1-4 mm, tjocklek minst 400 mm.

Formbar sand ska vara av fraktion 0-2 mm, tjocklek 400 mm.

Singel och makadam
Singel och makadam ska inte förekomma som ytlager. (Större stenar kan kastas omkring och mindre kan sättas i halsen.)

Dela sidan

Titel
Marköverbyggnader
Beskrivning
Anvisning för marköverbyggnader
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/markoverbyggnader/markoverbyggnader.partial.html