Sådd, plantering

Gräs
Odlad grästorv ska alltid användas inom tomtgräns. Sådd får endast användas mellan nyanlagda gräsytor och befintliga vegetationsytor där utspetsning som är mindre än 0.5m är utförd. Lågväxande, slittålig blandning ska användas i normalfallet.

Plantskoleväxter
Giftiga växter och växter med negativ hälsopåverkan t.ex. allergi ska ej förekomma. Starkt doftande växter ska ej planteras vid sittplatser eller entréer. Växter med icke ätliga bär och frukter ska ej förekomma. Även ätliga frukter kan ibland dra till sig getingar och råttor så tänk över placering.

Entreprenören ska uppvisa kopia av orderbekräftelse på beställning av föreskrivet växtmaterial senast 10 dagar innan plantering sker.

E-plantor väljs i första hand. Levererade E-plantor ska vara försedda med "E-plantcertifikat". Ange på ritning vilka växter som ska ha certifikat.

Träd

Se goda exempel ”Plantering, skydd av träd och bevattning”

Träd ska väljas med hänsyn till hur trädbeståndet i omgivningen ser ut samt för att ersätta avverkade träd.

Träd ska ha stamomfång av minst 16 – 18 cm. På högintensiva ytor såsom förskolegårdar och skolgårdar ska träden ha ett stamomfång av 18 – 20 cm.

På högintensiva ytor såsom förskolegårdar och skolgårdar är träden mer utsatta för slitage och större kvaliteter är därför nödvändigt. Med högintensiv yta menas yta där mycket rörelse såsom aktiv lek förekommer. Lågintensiva ytor är däremot parkeringsplatser, gångstråk e. dyl.

Träd ska planteras minst 4 m från fasad.

Träd av arten Malus, Sorbus, Pyrus och Prunus ska förses med gnagskydd av kokos. Gnagskyddets utformning ska förebygga gnag från hare och rådjur.

Trädstöd för förskolor och grundskolor: enligt goda exempel ”Plantering, skydd av träd och bevattning”, beskrivning stycke ”Konstruktion av trädstöd och skydd” sid 8 samt exempel bild Drottningholmsvägen 510 sid 9.

Trädstöd för gymnasieskolor samt vid parkeringsytor: enligt principritning DDC.11:2 ska användas. Trädstödet ska vara av oimpregnerat trä.

Dela sidan

Titel
Sådd, plantering
Beskrivning
Anvisning för sådd, plantering
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-mark/sadd-plantering/sadd-plantering.partial.html