Miljöstyrning i projekt

Miljöstyrning ska alltid utföras i SISAB:s projekt – både ny- och ombyggnad – för att säkerställa att miljö- och hälsopåverkan minimeras och att miljömål och –krav från Stockholms stad, SISAB, hyresgäster, myndigheter och andra intressenter uppnås.

Nedan beskrivs i korta drag hur arbetet struktureras under respektive skede av byggprocessen.

Schematisk bild som beskriver i korta drag hur miljöarbetet struktureras under respektive skede av byggprocessen (Figur: Schematisk bild som beskriver i korta drag hur miljöarbetet struktureras under respektive skede av byggprocessen)

(Dokumentet ”Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i Stockholm” beskriver de hållbarhetskrav som staden ställer i samband med markanvisning fr.o.m. oktober 2021. De projekt som omfattas av kraven kommer få med kraven som en bilaga till markanvisningsavtalet. Kontrollera uppgift med projektansvarig.)

Eftersom SISAB:s projekt har olika storlek, omfattning och entreprenadform kan skedena se lite olika ut.

Utredning

I nybyggnadsprojekt och andra större eller komplicerade projekt ska miljörisker och – svårigheter, och därader, börja utredas redan i utredningsskedet. Miljösamordnaren analyserar/initierar framtagandet av nödvändigt underlag såsom:

  • Utredningar inför projektering mot Miljöbyggnad
  • Särskilda miljökrav från stad/hyresgäst
  • Störningar från omgivning, exempelvis trafik
  • Inventering av förorenad mark
  • Miljöinventering av byggnad, eventuellt även radon- och OVK-protokoll.
  • Initiering av klimatkalkyl inför klimatdeklarationer
  • Initiering av återbruksinventering

(Vägledning i arbetet med Miljöbyggnad ges i SISAB:s Goda exempel Miljöbyggnad på SISAB, med tillhörande dokument.)

Vid projektering enligt Miljöbyggnad ska Miljöbyggnadssamordnare (vanligen miljösamordnaren) - i samråd med projektledaren - redan nu utse ansvarig projektör för respektive Miljöbyggnadsindikator. Indikatorer som har särskilt starkt samband med byggnadens form och fönsterplacering ska utredas tidigt då detta kan vara svårt att påverka i senare skede.

(Se betyg för respektive indikator under rubriken ”Miljöbyggnad i projekt”.)

Förslagshandling och projektering

Förslagshandlingsskedet inleds med eventuella inventeringar och utredningar som återstår efter utredningsskedet.

Miljösamordnaren ska samordna, ansvarsfördela och följa upp de miljömål och –krav som ska inarbetas i projektörernas handlingar. Kraven kommuniceras och uppdateras successivt via möten och genomgångar mellan projektörer och miljösamordnare.

Detta sker med hjälp av SISAB:s malldokument Miljömål och - krav projektering. De krav som är förifyllda i mallen är generella i alla projekt. Därutöver ska miljösamordnaren ange eventuella projektspecifika miljökrav med utgångspunkt från utredningar, inventeringar m.m. Vid projektering mot Miljöbyggnad ska kriterieversion och betyg för respektive indikator anges. När en klimatdeklaration ska utföras gör det utifrån bilaga 1, Anvisning för klimatberäkningar.

Enligt PBL kap 10* ska byggprojektets kontrollplan innehålla vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas hand om. En återbruksinventering ska därför utföras och ligga till grund för vilka material och/eller produkter som är aktuella för projektet, eller andra projekt, att återbruka. Projektets projektledare ansvarar för att en återbruksinventering utförs. Inventeringen kan sedan utföras gemensamt mellan flera resurser där miljösamordnaren kan ha en roll tillsammans med exempelvis miljöinventerare och arkitekt. SISAB ställer inga krav på omfattningen av inventeringen eller på vad som återbrukas utan endast att någon form av inventering utförs. Kravet gäller även vid nybyggnation.

En slutlig egenkontroll och uppföljning som visar att alla miljökrav är säkerställda av projektörerna och att ev. avsteg är godkända ska sparas i projektdokumentationen i projektstyrningssystemet Antura.

Produktion

Inför upphandling av utförandeentreprenör ska Miljökrav produktion tas fram av miljösamordnaren och ingå i förfrågningsunderlaget, se avsnittet ”Krav under produktion”.

(Kontakta SISAB:s miljöansvarige vid upphandling av totalentreprenad.)

I anslutning till startmötet ska entreprenörens miljöplan granskas och godkännas av miljösamordnaren. Vid KMA-plan ska miljösamordnaren ges tillfälle att granska och godkänna miljödelen.

Under produktionen ska miljösamordnaren utföra miljöronder och miljömöten på byggarbetsplatsen. SISAB:s mall för Kontroll Miljökrav produktion används som protokollsmall. Det är viktigt att entreprenören lämnar underlag för klimatdeklarationen till miljösamordnaren och att miljösamordnaren får tid på sig att genomföra beräkningen för klimatdeklarationen.

(Kom ihåg att meddela SISAB:s miljöansvarig när miljödokumentation skickas in.)

Projektavslut

Vid projektavslut ska miljösamordnaren sammanställa miljödokumentation. Se avsnittet ”Dokumentation”.

Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2022:1122 - Riksdagen

Dela sidan

Titel
Miljö - Miljöstyrning i projekt
Beskrivning
Miljö - Miljöstyrning i projekt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-miljo/miljostyrning-i-projekt/miljostyrning-i-projekt.partial.html