Dokumentation

Alla handlingar ska vara skrivna på svenska, dock får datablad och manualer för specifika produkter vara skrivna på engelska. Original ska ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls. Handlingar ska vara insatta i hård pärm med fliksystem för enkel uppsökning. All teknisk dokumentation ska levereras senast vid slutbesiktning av anläggningen. All dokumentation ska levereras i en st omgång papperskopior i hård pärm som monteras i pärmhållare vid växelriktaren samt en omgång i digital form som laddas upp på av SISAB anvisad digital plats.

Alla för entreprenadens genomförande erforderliga bygghandlingar ska upprättas. Samtliga delar ska redovisas, dvs. även identiskt lika samt spegelvända delar.

Följande handlingar ska ingå:

 • Handlingsförteckning
 • Apparatlista
 • Planritningar för kraft och kanalisation där samtliga apparater och ledningar finns utritade.
 • Måttskiss över tekniska utrymmen med redovisad apparatplacering.
 • Beräkningar för kabeldimensionering.
 • Kretsscheman
 • Nätschema som redovisar strängarnas inkoppling mot växelriktare.
 • Snö- och vindlastberäkningar
 • Redovisning av typ av takinfästningar och monteringssystem samt typ, antal, och placeringar av lasterna.

Ritningar ska upprättas enligt krav i SISAB:s projekteringsanvisning CAD.

Relationshandlingar över upprättade arbetshandlingar ska upprättas. På relationshandling ska märkning av resp. modul, sträng, växelriktare m.m. framgå så att varje apparat går att spåra och härleda mellan märkning, relationshandling och driftoch underhållsinstruktion.

DU-handlingar ska levereras i en st omgång papperskopior i hård pärm som monteras i pärmhållare vid växelriktaren samt en omgång i digital form som laddas upp på av SISAB anvisad digital plats.

Driftinstruktion ska bl.a. innehålla:

 • Kortfattad beskrivning av anläggningens uppbyggnad och funktion kompletterat med erforderliga ritningar och scheman.
 • Datablad, broschyrer o dyl. över samtliga ingående utrustningar, apparater och komponenter.
 • Förteckning över samtliga ingående utrustningar, enheter/apparater och komponenter som ska innehålla uppgifter om:
  • Fabrikat
  • Typ och tillverkningsnummer
  • Vilket företag som utställer garantin för respektive utrustning/apparat/komponent.

Underhållsinstruktioner ska upprättas för installationer eller apparater som kräver detta för att säkerställa tänkt funktion. Underhållsinstruktion ska innehålla:

 • Beskrivning av felförebyggande underhåll och felavhjälpande åtgärder.
 • Tillverkarens skötselinstruktioner och skötselrutiner för utrustningar, apparater och komponenter.
 • Underhållsplan med rekommendationer på bytesintervall för vitala komponenter såsom växelriktare, mätare etc.

Underhållsinstruktionerna ska samordnas och levereras tillsammans med driftinstruktionerna.

Information/utbildning ska hållas för SISAB:s driftpersonal i samband med entreprenadens färdigställande och vid garantitidens utgång och innefatta:

 • Hela anläggningens funktion och utförande.
 • Driftekonomi
 • Normal felsökning
 • Skötsel och underhåll av ingående komponenter och tidsintervall för detta.
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Handhavande av logg- och statistikprogram

Dela sidan

Titel
Dokumentation
Beskrivning
Anvisning för dokumentation
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/dokumentation/dokumentation.partial.html