Service

Skrivning om service ska regleras i AF-del och i entreprenaden ska ingå servicebesök som ska ske vid fyra tillfällen under garantitiden: två gånger under första året efter slutbesiktning, en gång under tredje året och en gång under femte året efter slutbesiktningen. Servicebesök ska innefatta kontroll (driftkontroll, funktionskontroll och statuskontroll) och därav föranlett felavhjälpande underhåll och justering samt byte av förbrukningsmateriel och andra åtgärder som syftar till att upprätthålla planerad funktion. SISAB ska kallas att delta vid servicebesök.

Servicebesök ska protokollföras och samtliga punkter ska dateras och signeras. Protokoll ska skrivas på av beställaren och uppvisas vid garantibesiktning. Om entreprenören inte genomför planerat servicebesök eller inte utför servicebesök på rätt sätt får beställaren ombesörja servicebesök på entreprenörens bekostnad, utan att entreprenörens ansvar under garantitiden förändras.

Dela sidan

Titel
Service
Beskrivning
Anvisning för service
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-solceller/service/service.partial.html