Kanalisation

Samordning ska ske med elprojektör gällande telesystemens behov av utrymme för kablar på t.ex. kabelstegar och infällda rör.
Teleprojektör ansvarar för att fånga upp behovet av kanalisation i dörrmiljöer och samordna med elprojektör. SISAB:s krav kring kanalisation i övrigt beskrivs i Projekteringsanvisning El.

Kabelnät

Kabelnät ska utföras så att de kan dokumenteras enligt svenska standarder.

Förläggning

 • Samtliga kopplingar ska göras på plint. Kablar ska vara omdragningsbara. Separata kabelnät ska förläggas för respektive anläggning. Undantag för kombilarm där inbrottslarm, brandindikering och utrymningslarm integreras i samma kabelnät.
 • El- och telekablar ska förläggas infällda i rör mellan huvudkanalisation och apparater på och i väggar respektive tak, där så är möjligt.
 • Kabel som förläggs infälld eller dold, exempelvis ovan undertak eller akustikplattor, ska förläggas i rör.
 • Kabel som förläggs utanpåliggande ska förläggas i rör eller i kabelkanal.
 • Kabelkanaler ska vara av aluminium eller plåt.
 • Om kabelkanal monteras lägre än 2500 ÖG i obevakade utrymmen i skolor t.ex. korridor, ska den ha svårdemonterat lock.
 • Kabel för telesystem som förläggs i samma kanal eller kabelstege/kabelränna som kablar tillhörande andra system ska förläggas åtskilt med skiljevägg eller särskild ränna.
 • Vid förläggning på kabelstege ska kabel fästas på minst varannan stegpinne, samt där den lämnar kabelstege.
 • Kablar i mark ska förläggas i kabelskyddsrör.
 • Tomrör ska vara försedda med dragtråd samt märkas var de går.
 • Tomrör genom fasad eller brandcell ska tätas.
 • Överblivna anslutningskablar ska rullas ihop, förses med buntband och tydligt märkas.

Central‐ och platsutrustningar

 • Utrustning ska vara försedd med kopplingsklämmor eller slits för samtliga in- och utgående ledare, så kallade toppskarvar får inte förekomma.
 • Det ska finnas kalkylerat reservutrymme rörande systemets in- och utgångar med 20%.
 • Respektive teleanläggning ska ha separat avsäkrad strömförsörjning.
 • Beakta att alla former av reservkraft, strömförsörjande adressenheter eller liknande ingående i brand- eller inbrotts-/kombilarm ska övervakas i enlighet med regelverket (SBF/SSF) och uppfylla samma krav på reservdriftstider.

Kopplingsplintar

Kopplingsplint och spridningsplint tillhörande säkerhetsanläggningarna placerad utanför stativ ska vara försedd med sabotageskyddad kapsling i enlighet med gällande regelverk.

Nischer och stativ för teleutrustning

All teleutrustning, centralutrustning, strömförsörjning och adressenheter som installeras i teknikutrymmen och nischer ska monteras i stativ.

Stativ/rack

 • 19” fullhöjdsstativ ska vara 2200 mm och stagas på mitten.
 • Djupet ska vara minst 500 mm fristående mot vägg.

CUR, centralutrustningsrum i skolor

Centralutrustningsrummet (CUR) ska utrustas med minst 3 st. stativ. Ett stativ förbereds för STEK enligt Bilaga uppställning Fastighetsnätverk

Telenisch

Normalt installeras telesystem i gemensam nisch med elcentral.

 • Nischbredd ska vara minst 2000 mm (innermått)
 • Nischdjup ska vara minst 800 mm (innermått)
 • Stativens höjd anpassas efter nischens dörr och kapas om standarddörr (2000mm) nyttjas.
 • Normalt nyttjas två stativ men om utrymmet endast ska omfatta 1st stativ ska invändig bredd vara minst 1000 mm.
 • Nischens dörr förses med SISAB:s elektroniska driftcylinder.

Teleutrustning i förskolor och mindre fristående byggnader

Stativ placeras i elnisch alt. el-/telerum på bottenvåning. Centralutrustning för telesystem placeras i egen del av gemensam el/telenisch.

 • Nischbredd ska vara minst 2000 mm (innermått)
 • Nischdjup ska vara minst 800 mm (innermått)
 • Stativens höjd anpassas efter nischens dörr och kapas om standarddörr (2000mm) nyttjas.
 • Teledel förbereds för Stokabfiber och Stokabs ODF fiberbox eller motsvarande utrustning placeras överst i stativet lika som i skolor. Stativuppställning enligt Bilaga uppställning Fastighetsnätverk

Korskopplingsutrymmen

Vid planering för korskopplingsutrymmen ska hänsyn tas så att god ventilation och rumstemperatur uppnås med hänsyn till ökande användning av PoE switchar med hög värmeutveckling.
Placeringen och antal korskopplingsutrymmen ska också planeras för att undvika långa kabeldragningar för kommande utökning av datauttag för framtida enheter som kräver kommunikation.
Runt stativ/fördelningsskåp ska alltid en fri yta finnas så att omedelbart tillträde kan ske av servicepersonal samt tillräcklig luftcirkulation för kylning.

Antal uttag i respektive korskopplingsstativ ska vara max 150 st.

Företrädesvis skall gemensamt utrymme för elcentral och korskopplingsstativ användas.

Dela sidan

Titel
Kanalisation, kabelnät, CUR, nischer
Beskrivning
Kanalisation, kabelnät, CUR, nischer
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-tele-data-sakerhet/kanalisation-kabelnat-CUR-nischer /kanalisation-kabelnat-CUR-nischer.partial.html