Säkerhetsystem generellt

SISAB strävar alltid efter att ha endast en larmanläggning per disciplin och fastighet av förvaltnings- och säkerhetsskäl. Det betyder att befintlig anläggning i första hand ska utökas vid om/tillbyggnad.
Projektör behöver säkerställa hur befintlig anläggning är utformad och hur utbyggnad och hopkoppling till befintligt system ska ske så att detaljnivån blir tillräckligt ingående för utförandeentreprenad.

Kompetens och fackmässighet

SISAB förutsätter att leverantörer håller hög kompetens och har förståelse för god fackmässighet. Det gäller både projektör som entreprenör.
Säkerhetssystemen är komplexa och kräver god kunskap gällande regelverk och normer men också i installationsteknik och entreprenader.

 • Certifierad behörig ingenjör rörande relevant teknikområde ska involveras i projektering för att granska och kvalitetssäkra projektörens handlingar. Det är viktigt att behörig ingenjör involveras i projekteringen och medverkar vid möten och samråd för att korrekt kunna granska och ta ansvar. Behörig ingenjör ska alltid namnges i konsulternas egenkontroller.
 • Fackmässigheten behöver också belysas i installationsskede så att komponenter och produkter inte monteras med lim, tejp eller liknande.
 • För system som består av programmerbara apparater ska ingå all programvara, eventuella lösenord, fjärrkontroller och programmering som krävs för att erhålla en fullgod funktion.

Uppkoppling av utrustning

Det är inte tillåtet för Entreprenör att ansluta egna SIM-kort eller annan typ av extern uppkoppling i levererad teknisk utrustning. Endast uppkopplingar godkända av SISAB får finnas i utrustningen.

Hissmaskinrum

Utrustning för andra system än hissens egna får ej placeras i hissmaskinrum. T.ex. adress- och styrenheter för säkerhetssystemen, strömförsörjning och samplande system för rökdetektering etc. Detta för att uppfylla hissdirektiv och att endast behörig hisspersonal får vistas i hissens maskinrum.

Likvärdigt

Projekterande konsult ska arbeta in denna generella textlydelse i sin tekniska beskrivning där behov finns att föreskriva specifika produkter.
Där specifika produkter har föreskrivits i denna beskrivning är de valda utifrån den sammansatta lösning som har projekterats. Om föreskrivna produkter ska ersättas med en likvärdig produkt ska SISAB utvärdera detta och godkänna ersättningsprodukten.

Gällande om produkten anses likvärdig är det egenskaper som dessa vi då utvärderar och formen för denna utvärdering hanteras i AF-delen:

 • Specifika prestanda, mått och konstruktion för den föreskrivna funktionen/lösningen.
 • Möjlighet att integrera med SISAB:s övriga anläggningspark.
 • Kvalitet och hållbarhet på produkten för att motsvara det höga slitaget i skolmiljö.
 • Kvalitet för att motsvara våra behov i det långsiktiga drift- och förvaltningsskedet.
 • Möjlighet att få tag i reservdelar och ersättningsprodukt i efterhand utan höga kostnader.

Detaljnivå i handlingar

SISAB eftersträvar en hög detaljnivå på de handlingar som tas fram för telesystem för att minimera frågeställningar och oklarheter i installations- och besiktningsskede.
Vi får allt fler frågor från entreprenörer om tänkt funktion och vikten av att leverera ”fullt detaljprojekterade handlingar” i en utförandeentreprenad blir allt påtagligare. Detaljerna måste tas fram och beskrivas – av teleprojektör. Till hjälp finns låskonsult, arkitekt och SISAB:s Projekteringsanvisning – dörrar, men framförallt krävs stor erfarenhet av dessa system hos projektör.
Samt såklart – samråd med anvisningsansvarig.

För vissa system är det en självklarhet för projektör att ta fram underlag och beräkningar, exempelvis för brand- och inbrottslarm. Men även för andra system ser vi att det blir allt mer nödvändigt, exempelvis passersystem, dörrfunktioner, fastighetsnätverk etc. Detta betyder att du som projektör måste redovisa mer underlag i form av t.ex.:

 • dörruppställningsdetaljer
 • detaljritningar och skisser
 • Funktionsbeskrivningar för t.ex. microbrytarfunktioner i låskistor, lokala indikeringar eller sammankoppling av komplexa dörrfunktioner rörande dörrautomater med externa styrningar från brandlarm eller passersystem
 • apparatlistor
 • nät- och linjeschemor
 • märk- och skyltlistor för uttag och komponenter
 • beräkningar av strömförbrukning, luftflöden i samplande system, effekter etc.
 • programmeringsunderlag för exempelvis larmzoner, länkningar mellan in- och utgångar, styrningar etc.

Då samråd hålls i projektens alla skeden är det rimligt att redovisa detta inför exempelvis utskick av granskningshandlingar.

Inkommande försörjning

Vid nybyggnad ska samordning mellan ny inkommande media alltid ske i samråd med respektive leverantör. En gemensam införningspunkt ska alltid utföras för el- och fiberförsörjning.
Stokabfiber ska planeras in och avropas i mycket god tid av projekt vid nyinstallation p.g.a. lång leveranstid. Avser även paviljonger. Beakta att paviljonger i första hand ska ha SISAB:s stamnätsfiber från intilliggande byggnads CUR i skola eller huvudtelenisch i förskola.

Kontakt S:t Erik Kommunikation AB, Api.salj@sterikkom.se.

Systembenämningar

SISAB hade tidigare en egen ambition med en lösning att istället för att installera separata system för brand- och inbrottslarm utförde integrerad brandindikering i inbrottslarmet och benämnde systemet kombilarm (systembetäckning H9).
Nya riktlinjer är att installera brand- och inbrottslarm som separerade system som då kallas H1 och H2 på ritningar.

Passersystem (systembetäckning H4) projekteras åt hyresgäst som ett separat system som aldrig integreras som H9.

Funktionsansvar/Gränsdragning

Med hänvisning till funktionsansvar tillåts endast SISAB:s driftentreprenör (ram-säk) att ta SISAB:s säkerhetssystem i och ur drift.
För att säkerställa funktion och ansvar i driftavtal strävar SISAB alltid efter att inte ha befintliga säkerhetssystem i drift inom en entreprenad eller projekt. Det krävs en tydlig entreprenadgräns och gränsdragning mellan anläggningar i drift och pågående entreprenad.
Momenten nedan finns förtydligade i SISAB:s projektstyrningsverktyg Antura för projektets ansvariga och beskrivs här enbart för information till projektör.

Modernisering/renovering/ombyggnation

I samråd med Elspecialist - tele tas beslut om hur byggarbeten kommer påverka systemen. Om entreprenadområdet omfattar hela säkerhetsanläggningen skall den tas ur drift innan projektet startar och återställas i samband med projektavslut. Begreppen före och efter nedan ska utföras. På detta vis kommer övriga intressenter (driftcentral, bevakningsbolag, driftentreprenörer och tekniker) få all nödvändig information om status och planer för anläggningen.

Etappindelade entreprenader

Vid projekt där entreprenadgränser är svårdefinierade och verksamhet pågår, helt eller delvis, är det ytterst viktigt att förbestämma ansvar för säkerhetsanläggningarnas funktion. Etappindelade entreprenader ställer stora krav på samordning mellan verksamhet, entreprenör och driftentreprenör (ram-säk).

Om enstaka anläggningsdelar ska kopplas ur under byggtid medan övriga delar ska ha funktion måste elprojektörs bygghandlingar vara ytterst tydliga och samordningen rigorös. Då relationshandlingar ofta saknas är inventering på plats nödvändig för att få fram den detaljnivå som krävs för handlingar till en utförandeentreprenad. För den inventeringen behöver projektet avropa ram-säk för att visa och hjälpa projektören till förståelse i anläggningen.

Varje moment måste definieras av larmprojektör och dokumenteras i en s.k. Genomförandeplan som beskriver när olika delar av säkerhetsanläggningarna ska kopplas i och ur av ram-säk och hur driftsättning av olika installationsetapper ska gå till rörande eventuella driftstopp, garantier, ansvar för funktion etc.

Genomförandeplan skall tas fram i samråd med och godkännas av Elspecialist - Tele. Begreppen Före, Under och Efter som beskrivs nedan kommer att behöva utföras i varje enskild etapp och avropas av projektledaren som måste samordna driftentreprenörer med entreprenaden.

I Administrativa Föreskrifter ska det tydligt framgå vem som har ansvar för säkerheten inom entreprenadområdet i de delar där SISAB:s larm är urkopplat och i de lokaler som gränsar mot verksamheten.

I och urkoppling av befintliga system

Nedan föreslås en gränsdragning mellan SISAB:s driftentreprenör (ram-säk) gentemot entreprenadens säkerhetsentreprenör (E-säk) som skiljer sig beroende på projektets och anläggningens förutsättningar. Det är alltså endast information till projektör om olika roller och ansvar i projektet:

FÖRE entreprenad:
Ram-säk ska i god tid avropas av SISAB:s projektledare för att, inför ombyggnad av säkerhetssystemen, koppla ur befintliga säkerhetssystem från SISAB:s driftbord, överordnade system och larmmottagare. E-säk ska närvara vid denna aktivitet. Det är viktigt att ram-säk får den information som krävs om projektet för ökad förståelse om varför saker görs på ett visst sätt. Exempel på sådan nödvändig information är t.ex. en tydlig genomförandeplan, eventuella överenskommelser inom projektet, avsteg från projekteringsanvisning eller en utförandespecifikation från brandssakkunnig.

UNDER entreprenad:
Ram-säk har normalt inget med detta skede att göra då ansvaret är överlämnat till projektet. E-Säk ska efter urkopplingen vid ombyggnation demontera det befintliga systemet, installera nytt, färdigställa, kontrollera, prova av, driftsätta det nya eller ombyggda systemet lokalt.

EFTER ‐ i entreprenadens slutfas:
E-säk ska under entreprenadens slutfas deltaga och vara behjälplig då ram-säk ska utföra Systemintegration av det nya eller ombyggda systemet mot SISAB:s överordnade driftsystem (beställs och samordnas av projektledaren). Ingående moment i Systemintegration som utförs av ram-säk är:

 • Funktionsprovning av alla säkerhetssystem
 • Inkoppling mot tekniskt nätverk (T-Lan)
 • Uppläggning och avprovning i överordnade system
 • Framtagande av driftdokumentation (anläggarintyg, inklusive bilagor):
 • Gruppförteckning
 • Sektionsförteckning
 • Styrförteckning
 • Uppläggning och avprovning mot larmbord hos bevakningsföretag.
 • Uppläggning i FasIT avseende komponenter och ritningar, framtagande av tillsynsprotokoll ”år1” samt genomförande av första tillsyn och intervall.
 • E-Säk:s arbete med samordning och deltagande vid in- och urkoppling ska ingå i entreprenaden och beräknas initialt till 12h och tillkommande eller avgående tid regleras som ÄTA-kostnad.
 • Ram-säk:s arbete bekostas av SISAB och beställs separat av projektledaren.

Gränsdragning mellan förvaltning och entreprenad

Vid ombyggnad i befintliga säkerhetssystem där centralapparat inte ingår i entreprenaden och installation utförs av extern entreprenör blir gränsdragningen och driftsättningen svår då arbeten i befintliga säkerhetssystem endast kan utföras av SISAB:s driftentreprenör (ram-säk). De nya installationerna kan alltså inte anslutas direkt i befintlig centralutrustning.

Handlingarna ska beskriva ett arbetssätt där ny centralutrustning ska ingå i entreprenaden och driftsättas lokalt. På detta vis kan entreprenadjuridiken fungera och alla besiktningar fortlöpa.

Integration mot fastighetens befintliga system utförs sedan av ram-säk som byter ut eller programmerar om utrustningen och systemintegrerar. Det finns merkostnader i detta arbetssätt, men ingen annan lösning är möjlig.

Dela sidan

Titel
Säkerhetsystem generellt
Beskrivning
Säkerhetsystem generellt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-tele-data-sakerhet/sakerhetsystem-generellt/sakerhetsystem-generellt.partial.html