Hjälpmedel

Enkelt avhjälpta hinder - HIN 3
Enkelt avhjälpta hinder är retroaktiva krav, viss tillgänglighet för funktionshindrade krävs även i publika utrymmen och platser där fastighetsägaren inte planerar ombyggnad eller tillbyggnad av andra skäl. Vid alla om- och tillbyggnader gäller att de enkelt avhjälpta hinder som finns ska undanröjas eller minskas enligt HIN.

Tillgänglighet till gemensamma platser – ALM 2
ALM, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på gemensamma platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader, anger delvis högre nivåer än BBR. ALM är inte bindande för skoltomter (de utgör inte allmän plats) men SISAB har antagit ALMs föreskrifter och råd för tillgänglighet på tomt från skolgårdsingångar och parkerings- och angöringsplatser fram till entréer som ska vara tillgängliga enligt BBR. Skolgårdarna inom staden ska vara publika och behöver då leva upp till kraven inom ALM.

De lokaler och markutrymmen i skolor som berörs av HIN och ALM är:

 • Angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc. för att nå lokalerna.
 • Rektorsexpedition, reception eller dylikt.
 • Gymnastiksal och omklädningsrum.
 • Aula/samlingssal och matsal.
 • Eventuellt några klassrum, i anslutning till expedition/huvudentré, som kan komma att hyras.

Krav på hörslinga i samlingssal för min 50 pers enl. BBR.

(Det som i nybyggda skolor kommer att benämnas samlingssal, oftast matsal ska förses med hörslinga. Se projekteringsanvisning El-telesystem)

De lokaler och markutrymmen i förskolor som berörs av HIN och ALM är:

 • Besöksentré
 • Angöring, parkering, gångvägar för att nå besöksentrén.

Barnsäkerheten är viktigast, vilket även gäller vid entréer och grindar.

Stockholms stad
Se även Stockholms stads Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 för specifika krav inom staden. Framförallt punkt 2, rätten till utbildning, berör projekt inom SISAB men även övriga punkter bidrar till att förbättra livskvaliteten och inkludera elever och personer med funktionsnedsättning som arbetar eller besöker våra lokaler och skolgårdar.

Programmet består av åtta fokusområden:

 1. Rätten till arbete och försörjning.
 2. Rätten till utbildning och få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen.
 3. Rätten att kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms inne- och utemiljö (samt ha en fungerande bostad och garanteras säkerhet i kris.)
 4. Rätten att få information och kommunikation samt att få tillgång till ny teknik.
 5. Rätten att få bästa möjliga hälsa.
 6. Rätten att delta i demokratin.
 7. Rätten till individuellt stöd.
 8. Rätten till meningsfull fritid.

Dela sidan

Titel
Hjälpmedel
Beskrivning
Anvisning för hjälpmedel
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/hjalpmedel/hjalpmedel.partial.html