Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens nivåer för skolor
I SISAB:s befintliga kommunala skolbyggnader med Utbildningsförvaltningen som hyresgäst finns åtgärdsprogram för att förbättra tillgängligheten i publika delar av skolan. Utbildningsförvaltningen delar upp tillgängligheten i tre nivåer i förhållande till gällande myndighetskrav.

Nivå 1:
Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler. Dessa definieras som ombyggnadsåtgärder för att anpassa lokaler som expedition, aula/samlingssal, idrottslokaler, matsal samt angöring, parkering och gångvägar till ovanstående lokaler.

Nivå 2:
Svårare avhjälpta hinder i publika lokaler. De definieras som ombyggnadsåtgärder för att anpassa dessa lokaler och omgivning enligt nivå 1 med tillägget att även hiss och RWC (toalett för rörelsehindrad) och andra svåravhjälpta hinder ingår.

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunala skolors publika delar ska göras tillgängliga upp till Utbildningsförvaltningens nivå 2. Arbete pågår med 15 skolor per år.

Nivå 3:
Åtgärder för att uppnå tillgänglighet enligt nybyggnadsstandard i samtliga lokaler med beaktande av krav på varsamhet och eventuella förbud mot förvanskning, innefattande hiss och RWC m.m. som nivå 2 samt att individuella anpassningar utifrån behov i respektive skola genomförs.

Dela sidan

Titel
Utbildningsförvaltningen
Beskrivning
Anvisning för utbildningsförvaltningen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-tillganglighet/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen.partial.html