Hissföreskrifter

Med hiss avses, enl. Boverkets Författning BFS, en motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande organ, som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande mellan fasta ”stannplan”.

BFS 2011:12 med ändringsförfattningar ”hissar och andra motordrivna anordningar” ska följas.

Hissar i skolor och förskolor ska vara anpassade för rullstolsburna och andra funktionsnedsättningar samt vaktmästare, servicepersonal, lärare m.fl., som använder hissen för mindre varutransporter även vid ombyggnader.

Vid installation av hiss ska denna betjäna källarplan där ofta skolans förråd är belägna samt vindsplan där fläktinstallationer ofta finns. Vad gäller hissens placering och utformning måste beaktas krav på varsamhet i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Hissen ska ha öppna komponenter och vara ett öppet system, som kan skötas och bytas av SISAB:s upphandlade hisserviceentreprenör. (Programmering av styrsystem och service ska kunna utföras av fritt vald hissentreprenör). Serviceinstrument, t ex handburna terminaler m.m. koder för att öppna system som erfordras för att utföra felsökning, kontroller, programmeringar och underhållsarbeten i hissystemet, skall ingå i entreprenaden. Erforderlig dokumentation för att kunna handha ovan utrustning ska ingå och spegla senaste utgivna programvaran för hissen. Utrustningen tillfaller SISAB efter garantitidens utgång.

Dela sidan

Titel
Hissföreskrifter
Beskrivning
Anvisning för hissföreskrifter
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/hissforeskrifter/hissforeskrifter.partial.html