Styrfunktioner för trafik

Styrsystem utföres som enknappskollektiv. Vid två hissar eller flera hissar i grupp utföres som helkollektiv med väljare (upp/ned, får kombineras med stannplansindikator).

I hisskorg utföres digital stannplansindikator med talande besked för stannplan och för upp- eller nedfärd.

Våningsbeteckningar med hänsyn till byggnaden och eventuellt befintliga hissar i och i anslutning till byggnaden. Företrädesvis ska beteckningarna -2, -1, 0, 1, 2, 3 osv användas. Tilläggsbokstav för huskropp eller dylikt används vid genomgånghiss.

Hissen ska förses med sk skolkörning där den har automatisk återgång till fiktivt mellanplan för att därmed vara låst. Alternativt kan ledig hiss parkera vid stannplan om schaktdörr och korgdörr inte går att öppna utan nödöppningsnyckel (gäller när nyckelcylinder är i låst läge i korg).

Anropsknappar ska kunna låsas enligt följande (ej publik körning):
I destinationstablå i hisskorg monteras nyckelcylinder (låskista), skandinavisk ovalcylinder med fjädrande tvålägesbrytare, för att möjliggöra publik användning utan att hissen är spärrad. Låst läge ska med röd lysande lysdiod indikera statusen. Nyckelcylindern och dioden ska märkas "HISSEN LÅST".

I anropstablå utanför hiss monteras vertikalt centrerat med varje anropsknapp en nyckelströmbrytare med skandinavisk ovalcylinder, placerad högst 1000 över golv.

Funktion för publik eller behörig körning:

  • Låst läge: Anrop ska endast kunna göras med impuls från nyckelströmbrytare. Destinationsknappar ska fungera normalt.
  • Öppet läge: Hissen ska fungera utan inskränkningar.
  • Vid eventuellt passersystem inom skolan utreds om hissen ska kompletteras med detta system.

(Oval låscylinder förbereds även om passersystem används i både anrops- och destinationstablå.)

Brandstyrning
Hissens styrsystem ska ha funktion för brandlarmsstyrning, d.v.s. vid utlöst brandlarm ska hiss kunna gå till utrymningsplan och till minst ett alternativt utrymningsplan. Utförande enligt SS-EN 81-73. Hissfunktioner vid brand ska utredas av brandkonsult.

Spökkörning
Om avsteg för s.k. ”ryggsäckshiss” godkänts ska hiss förberedas för ”spökkörning” (motionering) en gång per dygn till fiktiv stannplanszon ca 100mm slumpmässigt stopp inom denna zon. Funktionen programmeras bara om utredning visar på ett behov.

Apparatskåp ska förses med starträknare och realtidsklocka samt felindikeringssystem som visar de 20 senaste felen i klartext på svenska och i realtid, även efter strömavbrott. Styrsystem ska vara förberett för uppkoppling av summafellarm till DUC i styroch övervakningssystem (2-tråd).

Dela sidan

Titel
Styrfunktioner för trafik
Beskrivning
Anvisning för styrfunktioner för trafik
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/styrfunktioner-for-trafik/styrfunktioner-for-trafik.partial.html