Underhållsinstruktioner

Skötsel
Skötsel ska ingå i leverantörens garantiåtagande fram till garantitidens utgång, då all skötsel av hissen tas över av SISAB:s upphandlade hissförvaltarpartner. Inom ramen för entreprenaden ska även ingå all hantering av nödtelefonen inklusive kostnader för larm, bevakning och provlarm.

Skötselåtagandet skall motsvara omnämnt i BFS 2018:2 H18 och omfatta minst 4 servicebesök per år, samt eventuella arbeten under jourtid efter särskild kallelse från beställaren eller av beställaren utsedd person. Inga andra kostnader än de för åtgärder efter eventuell vandalisering skall påföras beställaren under garantitiden. Servicebesöken och ev. jourbesök skall journalföras enligt BFS 2018:2 H18. Journal skall förvaras i hissens styrskåp. Utöver kraven på BFS 2018:2 H18 skall signerade serviceprotokoll överlämnas till beställaren efter varje servicebesök. Uteblivet serviceprotokoll eller journalföring betraktas som att underhållet inte är utfört. Vid uteblivet eller bristfälligt underhåll äger beställaren rätt att låta en utomstående kompetent person utföra underhållet på entreprenörens bekostnad. Beställaren äger även rätten att erhålla vite vid uteblivet servicebesök/underhåll. Rätten till vite samt dess belopp och villkor enligt Administrativa föreskrifter.

Krav på inställelsetid
Vid felanmälan före kl.11.00 skall felavhjälpande åtgärder påbörjas på plats samma dag under ordinarie tider. Vid felanmälan efter kl. 11.00 skall felavhjälpande åtgärder påbörjas på plats senast kl.08.00 påföljande vardag.

(Viktigt att krav i tekniska beskrivningen gällande skötsel och garanti samordnas med kraven i AF-del.)

Inställelsetid vid akut fel
Vid folk fast eller fel som medför fara för person, eller orsakar väsentlig inskränkning i verksamheten, skall felavhjälpande åtgärder påbörjas på plats senast 45 minuter efter anmälan. Detta gäller oavsett tid på dygnet och oavsett dag på året. Bedömning av felanmälan huruvida felet bedöms akut görs av Beställaren.

Rapportering
Rapportering av utfört arbete ska skickas till DLC@sisab.se, omgående efter det att arbetet är avslutat. I de fall arbetet ej kan avslutas i samband med det första besöket, ska arbetet delrapporteras.

Dela sidan

Titel
Underhållsinstruktioner
Beskrivning
Anvisning för underhållsinstruktioner
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-transportsystem/underhallsinstruktioner/underhallsinstruktioner.partial.html