Allmänna krav

Mätplan
På ”Sisab.se” ”projekteringsanvisningar” i mappen "kravställande teknikdokument" finns "mätplaner" det är ett samlingsdokument som beskriver vilka mätare som behövs till respektive system.

Korrosionsmiljö enligt tabell Q/& AMA VVS & Kyl

  • Installationer inomhus skall hålla korrosivitetsklass C1.
  • Installationer utomhus skall hålla korrosivitetsklass C3.

Ljudmiljö
SISAB:s krav på ljudmiljö finns i Projekteringsanvisning Akustik grundskola, samt Projekteringsanvisning Akustik förskola.

Termisk miljö
Dimensionerande rumslufttemperatur för värmesystem +21 ºC. För administrativa ytor där personal förväntas arbeta, 22ºC.

Personvärme:
Personantalet i rummet ska anges till det dimensionerande antalet enligt arkitektritningen.

Brandskydd
Brandskydd skall utformas enligt projektets brandskyddsbeskrivning och projekteras med vägledning av SISAB:s Projekteringsanvisning Brandskydd.

Förläggning av rörsystem
Installationsarbete för rörsystem skall utföras enligt branschrekommendationer för säker vatteninstallation. Se även www.sakervatten.se. Texter som måste införas i respektive AFAMA och VVS-AMA finns i broschyren ”Branschregler Säker Vatteninstallation.”

(Beakta rådstext i BBR $:$ om installationers utbytbarhet.)

Rörgenomföringar i grundkonstruktion mot mark skall utföras radonsäkert.

Inkommande rörledning skall förses med klämma för skyddsutjämning i metalldel.

Hissmaskinrum Utrustning för andra system än hissens egna får ej placeras i hissmaskinrum, exempelvis rör, ventiler, spjäll och apparatskåp. Detta då endast behörig hisspersonal får vistas i hissens maskinrum.

Driftutrymmen
Handboken ”Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” skall användas som handledning vid projektering. Måttangivelser på sid. 8 och 9 för utformning av driftutrymmen gäller som krav.

(SISAB:s mål är att bygga ändamålsenliga driftsutrymmen för att förenkla drift och underhåll.)

Krav på 0,6m fritt bakom eller vid sidor av tex aggregat behöver ej uppfyllas om det inte finns något där som behöver åtkomst. Beakta dock att ett visst avstånd kan behövas pga akustik och installation.

För aggregat som är bredare än 1,8m är behovet av serviceyta (fria måttet) framför aggregat B+0,9m. Dvs Sisab har ej krav på 1,5xB. B är aggregatets bredd.

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal
(Figur: Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal)

Inbrottsskydd
Beakta lågt sittande öppningar i fasad, enligt Sisab försäkringsbolag ”Sankt Erik” gäller skyddsklass 1 för normal verksamhet om inget annat framgår av försäkringsbrev. Detta innebär bla att lågt sittande öppningar större än 0,15x0,3m ska förses med inkrypsskydd. Information hur dessa kan utformas framgår bla av Svensk stöldskyddsförening, SSF 200.

Utredning och rapportskrivning
Vid utredningar där rapport tas fram (ofta med åtgärdsförslag) är det viktigt att inte ange ”egna” förslag som är motstridiga mot Sisabs projekteringsanvisningar och kravställande teknikdokument. Om andra förslag rekommenderas är det viktigt att tydligt skriva att de inte följer Sisbs riktlinjer utan är konsultens egna förslag.

Dela sidan

Titel
Allmänna krav
Beskrivning
Anvisning för allmänna krav
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/allmanna-krav/allmanna-krav.partial.html