Apparater i rörsystem

Pumpar

I samtliga system skall cirkulationspumpar vara varvtalsreglerade via tryckstyrning. Pumpar skall alltid vara utrustade med driftindikering. Pumpar i system för kyla eller värmeåtervinning skall vara försedda med dropptråg.

Pumpar med styr- och reglerfunktioner internt, som inte beskrivs i driftkort, skall levereras med dessa funktioner inaktiverade.

Avfallstank

Avfallstank ska anslutas med egen luftningsledning som förläggs inomhus och avslutas ovan högsta punkten på yttertak.

Sammansatta system, matavfallstank och fettavskiljare

Sammansatta system av Matavfalls- och fettavskiljartank ska vara beprövad i sin helhet och finnas som produkt på Svenska marknaden.

Matavfallskvarnar

System utföres med plaströr. Beakta rekommendation av fallet på rör enlig leverantör. För att undvika stopp säkerställ att systemet har vattenpåfyllning.

Silar och avskiljare

Fettavskiljare skall vara försedd med provtagningsmöjlighet och vara typgodkänd enligt SS-EN 1825 och placeras utomhus i mark. Fettavskiljaren skall förses med egen luftningsledning som förläggs inomhus och avslutas ovan högsta punkten på yttertak.

Expansionskärl

I första hand väljs förtryckta kärl men om systemvolym och tryck blir så högt att expansionskärlet blir besiktningspliktigt (enligt tryckkärlsdirektiv) väljs kompressorstyrd tryckreglering med slutet trycklöst expansionskärl.

Blandningskärl

Varje system ska förses med eget blandningskärl som ska märkas med medietyp, blandningsförhållande och leverantör. Varuinformationsblad måste dessutom anslås på eller i anslutning till kärlet. Blandningskärl skall tömmas efter påfyllning.

Säkerhetsventil till Brine system dras till stängt blandningskärl.

Dagvattenrör

Stuprörsanslutningar utförs enligt SISAB:s Projekteringsanvisning Byggteknik.

Dela sidan

Titel
Apparater i rörsystem
Beskrivning
Anvisning för apparater i rörsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/apparater-i-rorsystem/apparater-i-rorsystem.partial.html