Rör och rörfogar

Dimensionerande riktvärden
Rörledningar för värme dimensioneras för max tryckfall av 100 Pa/m.

Utförandeföreskrifter
Rörledningar ska förläggas synligt där så är möjligt. Rörledningar får inte placeras i vägg eller horisontellt i bjälklagskonstruktioner. Undantag får göras för spillvattenledning från tvättställ. Rörledningar skall inte dras i kallt utrymme.

(Branschregler för säker vatteninstallation anger godkända fabrikat på presskopplingar.)

Kopplingar och skarvar får inte byggas in. Där det finns risk för åverkan, exempelvis korridorer, trapphus samt i våtutrymmen där elever vistas, klamras rören med ett avstånd av 500 mm.

Fog med presskoppling skall utföras enligt kopplingstillverkarens dokumenterade anvisningar. Tätningsring i koppling skall vara av material som är lämpligt för det medium som transporteras i rörledningen. Använt pressverktyg skall vara av fabrikat och typ som kopplingstillverkaren godkänt.

KV01, VV01
Tappvattenledningar synliga installationer i våtutrymmen utförs med förkromade kopparrör. Fogmetod klämringskoppling, alternativ presskoppling.

KV01, VV01, VVC01
Tappvattenledningar, dolda installationer ska utföras med plusprisol om det ej går att utföra med raka kopparrör. Tappvattenledningar i stråk ska utföras med raka kopparrör, fogmetod lödning alternativ presskoppling.

S01
Spillvattenledningar inomhus ska utföras med mufflösa gjutjärnsrör. Fogmetod koppling.

(Spillvatten i krypgrund kan utföras med plaströr om ljud och brandkrav uppfylls.)

S01
Spillvattenledningar från storkök ska utföras med rör av rostfritt stål SS2348. Fogmetod enligt fabrikantens anvisning. Rör från matavfallskvarn. Dessa utföres av plaströr enligt fabrikantens anvisningar.

S01
Spillvattenledningar från NO-salar ska utföras med rör av PEH. Fogmetod enligt fabrikantens anvisning.

(Beträffande spillvattenrör i mark, se SISAB:s Projekteringsanvisning Mark.)

ÅV01
Ledning för återvinningskrets luftbehandling ska utföras med hårdbearbetade raka kopparrör, Dy < 54. Fogmetod lödning alternativ presskoppling.

ÅV01 Ledning för återvinningskrets luftbehandling ska utföras med rör av rostfritt stål, Dy > 54. Fogmetod svetsning alternativ presskoppling.

VS01, VS02
Värmeledningar ska utföras med rör i elförzinkat stål. Systemet skall utformas så att åverkan försvåras. Fogmetod presskoppling.

(Se även SISAB:s ”Goda Exempel” Elförzinkade stålrör i värmesystem)

Skolor

VS01,VS02
Synliga horisontella samt vertikala värmeledningar upp till undertak i särskilt utsatta lägen, exempelvis trapphus och korridorer ska utföras med blåa stålrör. Fogmetod gängförband.

Kulvertledningar
Prefabricerad förisolerad PEX, diffusionstät och avsedd för värme och kyla. I första hand skarvfri. System med 4-rör S.K. Quattro typ ska inte användas, endast 2-rör system/kulvert får användas.

Dela sidan

Titel
Rör och rörfogar
Beskrivning
Anvisning för rör och rörfogar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/ror-och-rorfogar/ror-och-rorfogar.partial.html