Värmepump

Värmepumpcentraler
Värmepumpsanläggning ska utföras enligt principuppbyggnad i driftkort och schema enligt kravställande teknikdokument.

Värmepumpens temperaturprogram skall harmonisera med temperaturprogram för värmesystem, värme till ventilationsbatterier och tappvattenvärmare.

Värmepump skall vara varvtalsreglerade. Köldmedium skall väljas med GWP <1500. Möjlighet att ansluta kökskyla och/eller frikyla för att återladda borrhål skall utredas.
Värmepumpsanläggning av typen luft/luft, luft/vatten projekteras i samråd med teknikspecialist VVS och energi.

Se Projekteringsanvisning Energiberäkning för krav på byggnadens energianvändning.

Om värmeåtervinning saknas för ventilationssystem skall möjligheten för värmeåtervinning utredas före dimensionering av värmepump.

Styr och övervakning
Vid val av värmepump är möjligheterna att styra och övervaka via ett kommunikationsgränssnitt helt avgörande. För mer information se SISAB:s Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem.

Värmepumpar skall vara försedda med energimätningsutrustning enligt SISAB:s Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem. I värmepumpens ackumulatortank placeras temperaturgivare GT 11 i övre del och GT 12 i nedre delen.

Se även Mätplaner i kravställande teknikdokument

Borrhål och värmelager
Projektering och entreprenad av borrhål skall utföras enligt Normbrunn – 16 med tillhörande revideringar.

Borrhålslager som används till värme- och kyluttag ska dimensioners med simuleringsprogram (EED). För värmepumpsanläggningar upp till 6 borrhål kan värden i tabell 1 användas som utgångspunkt.
Borrhålen ska placeras med minst 20 meters inbördes avstånd om de inte är dimensionerade med simuleringsprogram.

Tabell 1. Riktvärden för förenklad dimensionering av borrhål, max energi och effektuttag ur aktivt borrhål.

Värmepump System Energidimensionering Effektdimensionering
Bergvärme 130 kWh/borrhålsmeter och år. 30 W/meter borrhål

Tabell 1. Riktvärden för förenklad dimensionering av borrhål, max energi och effektuttag ur aktivt borrhål.

Gradning av borrhålen bör undvikas.

Injusterings- och avstängningsventiler skall placeras inomhus/ovan mark, ej i samlingsbrunn.

Ackumulatortank i värmepumpsystem
AAckumulatortank i värmepumpsystem ska förses med minst följande utrustning:

  • Genomströmningsslinga för tappvarmvatten.
  • Anslutning för avtappning och avluftning.
  • Anslutning för givare, toppen, mitten och botten.
  • Anslutning för värmepump. 1 st. i överdelen av tanken. och 1 st. i nedre delen av tanken.
  • Anslutning för värmesystemet. 1 st. i överdelen av tanken och 1 st. i nedre delen av tanken.

Varmvattenberedare i värmepumpsystem
Riktvärde till en förskola med 6 avdelningar är 500 liter och 6 kW elpatron.

Elpanna i värmepumpsystem
Förskolor och små byggnader
Förutom att Elpannan ska dimensioneras för att täcka för topplasten så ska även en viss redundans klaras. Därav dimensioneras så att den klarar 50% av byggnadens hela erforderliga effekt för ventilation och värme.

Beakta tryckfall i elpannan.

Skolor, större system med flera värmepumpar
Kontakta anvisningsansvariga för diskussion av systemuppbyggnad.

Avgasare i värmepumpsystem
Vakuumavgasare skall installeras på kollektorsidan.

Fristående förskolor och små byggnader
För fristående förskolor och byggnader ca 250 m2 kan värmepump utföras som villavärmepump. Värmepumpen projekteras i samråd med teknikspecialist VVS och energi. Värmepumpar skall vara försedda med energimätningsutrustning enligt SISAB:s Projekteringsanvisningar Styr- och övervakningssystem.

Dela sidan

Titel
Värmepump
Beskrivning
Anvisning för värmepump
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/varmepump/varmepump.partial.html