Värmevattensystem

Systemutformning

Systemuppdelning/betjäningsområden skall utformas enligt SISAB:s mallpaket, Kravställande teknikdokument, Flödesschema 0123-V50-AB.

Olika system ska alltid vara åtskilda. Därav får två eller flera olika system Aldrig dela expansionskärl.

Före ändring i befintliga värmesystem bör även anslutna stammar och stråk som ej omfattas av ändringen flödesmätas och dokumenteras.

Systemtemperaturer

Radiatorsystem skall normalt dimensioneras 50-35°C, ventilationskretsar 50-30°C.

Tryck och flöde

På många av SISAB:s skolor är värmesystemen injusterade som lågflödessystem. Systemtemperaturer, funktionsprincip och injusteringsmetod skall alltid klarläggas och dokumenteras innan projektering för om och tillbyggnad påbörjas samt anges i bygghandling.

Ändring av befintliga system eller systemval för nya skall göras i samråd med SISAB:s driftsledare VVS samt dokumenteras.

Vid konstruktion av radiatorsystem:
Beakta ventilauktoritet. Konstruera ej större system än att ventilauktoritet kan hållas >0,25. Se även sektionering husvis under kap ”ventiler och shuntgrupper”.

Golvvärme skall inte användas.

I EL-Rum, CUR- Rum, hisschakt används inte vattenburna installationer för uppvärmning, i första hand väljs el-radiator som frostvakt.

Varje värmesystem ska förses med manometerkoppel för avläsning av systemtryck, pumptryck och filtertryckfall.

Dela sidan

Titel
Värmevattensystem
Beskrivning
Anvisning för värmevattensystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/varmevattensystem/varmevattensystem.partial.html