Ventiler och shuntgrupper

System för tappvatten och värme skall sektioneras husvis. Avstängningsventiler ska monteras för alla stammar och för varje våtgrupp, för värmestammar monteras även avtappningar.

(Ventiler skall monteras lätt åtkomliga, exempelvis ovan plocktak.)

Differenstrycksventiler bör undvikas och endast användas i undantagsfall, kontakta då anvisningsansvariga. Se även kap ”värmevattensystem”.

Föravstängningsventiler ska monteras vid varje tappställe. Ventilerna monteras i samma rum som anslutet tappställe.

Avstängningsventiler ska monteras även för apparater och huvudkomponenter.

Strypventil för VVC-flöde skall ha konstant flöde oavsett temperatur och funktion för: Injustering, förinställning, mätning, avstängning och avtappning.

Vid nyinstallation av vätskeburen värmeåtervinning av typen batteri/batteri ska reglering endast ske med varvtalsstyrd pump. Dvs ingen shuntgrupp ska användas.

(Vid nyproduktion skall byggnaders värmesystem kunna styras husvis med exempelvis undershuntar. Vid större system och där det anses lämpligt, delas byggnaden in i flera system för att kunna styras individuellt tex norra och södra sidan. Vid ombyggnation skall detta utredas i projektet.)

Shuntgrupper skall utföras med 3-vägs blandningsventil i tilloppsledning med egen pump för cirkulation över sekundärkretsen, så kallad SABO-koppling. Kontroll måste dock göras av skolans övriga system för att undvika konflikt mellan 2-, och 3-vägsventiler.

Shuntgrupper skall utföras prefabricerade med följande egenskaper:

  • Rörledningar inom shuntgruppen, backventiler och avstängningsventiler skall utföras med samma dimension som anslutande rör.
  • Fabrikstillverkade rördelar med mjuka övergångar skall användas.
  • Pumpar skall vara placerade så att service och utbyte lätt kan ske.
  • I samtliga anslutningar skall termometrar monteras i vätskeberörda dykrör.
  • Shuntgrupper skall vara isolerade med isoleringsserie motsvarande anslutande system.
  • Ventil och ventilmotor skall fungera tillsammans utan adapter.

Beakta avståndet mella shunt och det batteri som försörjs. För att reglerstystemet ska kunna arbeta optimalt. Generell rekomendation < 40meter.

Dela sidan

Titel
Ventiler och shuntgrupper
Beskrivning
Anvisning för ventiler och shuntgrupper
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-vvs/ventiler-och-shuntgrupper/ventiler-och-shuntgrupper.partial.html