1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Läs detta först – viktig information

För att skapa bestående värden i SISAB:s fastigheter ska projekteringsanvisningarna alltid användas

Vi ser och tror på en utveckling där alla anställda på SISAB, såväl som externa samarbetspartners, arbetar utifrån SISAB:s gemensamma värdegrunder. Dessa är hållbarhet, trygghet och kostnadseffektivitet. Vår ambition är vidare att de beslut vi fattar om förändringar av våra fastigheter ska utgå ifrån investeringarnas livstidskostnader.

SISAB och FN:s barnkonvention

SISAB arbetar för att erbjuda alla Stockholms unga trygga, hållbara och kostnadseffektiva fastigheter. För SISAB innebär barnkonventionen att ta ansvar för och skapa samt upprätthålla en trygg och säker miljö som främjar barns rättigheter, utveckling och välbefinnande.

SISAB följer stadens miljöprogram

Stockholm ska vara en av världens ledande städer inom hållbarhet och klimatomställning. Stadens miljöprogram anger den strategiska inriktningen. Till miljöprogrammet finns flera handlingsplaner som konkretiserar genomförandet för att nå målen, se Miljömål – Stockholms miljöbarometer

Projekteringsanvisningar

SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de krav som bolaget ställer som komplement till myndighetskrav och branschregler vid om- och nybyggnation samt i förvaltning. PBL, BBR, AFS och AMA med RA m.m. gäller alltid.

Vilka delar av projekteringsanvisningarna som ska ingå beror av projektets anläggningsdelar och omfattning. Detta klargörs i tillämpliga delar i varje projekt av den på SISAB som har projektansvar, det vill säga projektansvarig eller förvaltare. Den som har ansvar för projektet är också ansvarig för att projekteringsanvisningarna följs.

Genom att använda SISAB:s projekteringsanvisningar skapas värde för en långsiktig fastighetsförvaltning.

Avsteg från projekteringsanvisningar

Om det av någon anledning inte är möjligt att följa SISAB:s projekteringsanvisningar ska varje avvikelse skriftligen dokumenteras. Alla avsteg från projekteringsanvisningarna ska beslutas av SISAB:s projektansvarig i samråd med SISAB:s ansvarige för respektive anvisning. SISAB arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling av projekteringsanvisningarna och tar gärna emot synpunkter med förändrings- och förbättringsförslag.

För avsteg och synpunkter används formulär: ”Avsteg: projekteringsanvisningar” under Övergripande malldokument.

Goda Exempel

SISAB har som ett komplement till dessa projekteringsanvisningar utarbetat Goda exempel. SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt. I varje projekt kan beslut tas att SISAB:s Goda exempel ska anta samma status som anvisningarna. Se SISAB:s Goda exempel

Hållbarhet, Miljö- och fuktkrav samt BVB

SISAB arbetar med ständiga förbättringar ur ett hållbarhetsperspektiv för att minska miljöbelastningen och erbjuda stadens skolor och förskolor sunda lärmiljöer.

Miljö- och fuktkrav är inarbetade i respektive anvisning. Projekteringsanvisning Miljö och Projekteringsanvisning Fuktsäkerhet anger dessutom övergripande miljö- och fuktkrav. SISAB ställer särskilda krav på miljökontroll och dokumentation av produkter, vilket hanteras med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Använd den manual som finns på SISAB:s hemsida.

 Miljöbyggnad

Vid nyproduktion ska byggnaderna projekteras utifrån krav i systemet Miljöbyggnad 4.0 enligt nivå Silver. SISAB:s projekteringsanvisningar gäller parallellt med Miljöbyggnads krav. I de fall SISAB ställer högre eller andra krav än systemet Miljöbyggnad är det SISAB:s krav som gäller. Specifika kravnivåer för indikatorer framgår av respektive anvisning

Projektavdelningen, enheten för Projektutveckling, är ansvarig för att SISAB:s projekteringsanvisningar utvärderas och uppdateras.

Dela sidan