Golv

Generellt golv
Undergolv i storkök ska utgöras av betong.

Falluppbyggnader och plana ytor ska utföras med industrispackel.

Underlaget på golv ska uppvisa en ythållfasthet motsvarande krav hos materialleverantörer för planerat ytskikt.

Trösklar
Samtliga utrymmen ska utföras utan trösklar med full körbarhet. Undantaget är insteg till personalutrymmen.

Golvbrunnar
(Både GVK och Säker Vatten ställer krav på brunnens placering min 200 mm från vägg, dock försvinner spärrbrunnens funktion ju längre från dörröppningen den installeras. Vid användning av massagolv gäller inte GVK's branschregler och därmed är flexibiliteten med brunnsplaceringen mycket högre. Vid installation av plastmatta är dock kravet från GVK's branschregler 200 mm)

Alla brunnar ska placeras lättåtkomliga och så att dessa inte är installerade närmare än 100 mm från vägg.

Spärrbrunnar inplaneras mot omgivande utrymmen. Spärrbrunnar ska installeras så att dessa är 100 mm bredare på var sida om dörren. Spärrbrunnar ska placeras i högläge.

Rum som spolas regelbundet ska förses med golvbrunn.

Rörgenomföringar
Genomföringar i golv ska inte förekomma för annat än fasta avlopp och golvbrunnar i spolbara utrymmen. Avlopp under arbetsbänkar och dylikt bör om möjligt flyttas ut minst 400mm från vägg för att förenkla städbarheten.

Golvlutning
Golvfall mot golvbrunnar utformas i lutning om 1:50 – 1:100 (20 mm/m till 10 mm/m).

Lokala fall mot golvbrunnar ska ej finnas på:

  • Fria golvytor
  • Uppställningsplatser för vagnar
  • Vid arbetsplatser
  • Framför och under utrustning så som kombiugnar med rollin funktion
  • Grovdiskmaskiner

Plana ytor där fall ej föreskrivs ska uppfylla kraven för klass A i AMAHus tabell 44 BB/1 avseende buktighet och lutning. Dock får lutning eller bakfall mot väggar ej förekomma.

Anslutning mellan golv och vägg
Övergång mellan plastmassagolv/klinkergolv mot vägg ska konstrueras med hålkäl.

Materialmöten
Materialövergångar mellan olika ytskikt som kan förekomma mellan kök till kontor och matsal ska särskilt utredas och redovisas på detaljritning.

Halkdämpning
Ytskikt på golv ska anpassas så att erforderlig halkdämpningsklass uppnås på projekterade ytor.

Se även bilaga med vägledande principdetaljer.

Dela sidan

Titel
Golv
Beskrivning
Anvisning för golv
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/golv/golv.partial.html